หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
58020001
ดอนชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
2
58020002
บ้านสบหาร
เปิดใช้งาน
3
58020003
บ้านแพะพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
4
58020005
บ้านแม่หาร
เปิดใช้งาน
5
58020006
บ้านแม่ต้อบใต้
เปิดใช้งาน
6
58020007
บ้านแม่ต้อบเหนือ
เปิดใช้งาน
7
58020008
บ้านป่าหมาก
เปิดใช้งาน
8
58020009
บ้านแม่เกาะ
เปิดใช้งาน
9
58020010
บ้านขุนแม่ต้อบ
เปิดใช้งาน
10
58020011
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
เปิดใช้งาน
11
58020012
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
เปิดใช้งาน
12
58020013
บ้านพะมอลอ
เปิดใช้งาน
13
58020014
รัตนประทีปวิทยา
เปิดใช้งาน
14
58020015
บ้านแม่อุมลอง
เปิดใช้งาน
15
58020016
บ้านแม่อุมป๊อก
เปิดใช้งาน
16
58020017
บ้านแม่อุมลองหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
17
58020018
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ไม่เปิดใช้งาน
18
58020019
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
เปิดใช้งาน
19
58020020
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
เปิดใช้งาน
20
58020021
บ้านห้วยเดื่อ
เปิดใช้งาน
21
58020022
บ้านแม่ปุ๋น
เปิดใช้งาน
22
58020024
บ้านแม่ละ
เปิดใช้งาน
23
58020025
บ้านอมพาย
เปิดใช้งาน
24
58020026
บ้านช่างหม้อ
เปิดใช้งาน
25
58020027
บ้านสันติสุข
ไม่เปิดใช้งาน
26
58020028
บ้านแม่สะลาบ
ไม่เปิดใช้งาน
27
58020029
บ้านจอซิเดอเหนือ
เปิดใช้งาน
28
58020030
บ้านห้วยแห้ง
ไม่เปิดใช้งาน
29
58020031
บ้านห้วยหมูพิทยา
เปิดใช้งาน
30
58020032
บ้านแม่ก๋อน
เปิดใช้งาน
31
58020033
บ้านศรีมูลเมือง
เปิดใช้งาน
32
58020034
บ้านห้วยห้อม
เปิดใช้งาน
33
58020035
บ้านท่าตาฝั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
34
58020036
บ้านห้วยโผ
ไม่เปิดใช้งาน
35
58020037
บ้านแม่กองคา
เปิดใช้งาน
36
58020038
บ้านทุ่งแพม
ไม่เปิดใช้งาน
37
58020039
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
38
58020040
บ้านห้วยสิงห์
เปิดใช้งาน
39
58020041
บ้านแม่กองแป
ไม่เปิดใช้งาน
40
58020042
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
41
58020043
บ้านคะปวง
เปิดใช้งาน
42
58020044
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
เปิดใช้งาน
43
58020045
บ้านแม่สะเรียง
เปิดใช้งาน
44
58020046
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
45
58020047
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ไม่เปิดใช้งาน
46
58020048
บ้านไร่วิทยา
เปิดใช้งาน
47
58020049
สังวาลย์วิทยา
เปิดใช้งาน
48
58020051
บ้านแม่ลิด
เปิดใช้งาน
49
58020052
บ้านดอยเลี่ยม
เปิดใช้งาน
50
58020053
บ้านแม่สวรรค์น้อย
เปิดใช้งาน
51
58020054
บ้านสุดห้วยนา
เปิดใช้งาน
52
58020055
บ้านแม่สวรรค์หลวง
เปิดใช้งาน
53
58020056
บ้านห้วยปางผาง
เปิดใช้งาน
54
58020057
บ้านแม่กะไน
ไม่เปิดใช้งาน
55
58020058
บ้านแม่จ๊าง
เปิดใช้งาน
56
58020059
บ้านห้วยปลากั้ง
เปิดใช้งาน
57
58020060
บ้านขุนวง
ไม่เปิดใช้งาน
58
58020061
บ้านดงกู่
เปิดใช้งาน
59
58020062
บ้านขุนวงเหนือ
เปิดใช้งาน
60
58020063
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
61
58020064
บ้านโพซอ
เปิดใช้งาน
62
58020065
บ้านเสาหิน
เปิดใช้งาน
63
58020066
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
เปิดใช้งาน
64
58020067
บ้านส้มป่อย
เปิดใช้งาน
65
58020068
บ้านแม่อมลาน
เปิดใช้งาน
66
58020069
บ้านฟักทอง
เปิดใช้งาน
67
58020070
บ้านป่าแก่
เปิดใช้งาน
68
58020071
บ้านแม่ลาผาไหว
เปิดใช้งาน
69
58020072
บ้านขุนแม่ลา
เปิดใช้งาน
70
58020073
บ้านห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน
71
58020074
บ้านแม่กวางใต้
ไม่เปิดใช้งาน
72
58020075
บ้านท่าผาปุ้ม
ไม่เปิดใช้งาน
73
58020076
บ้านแม่เตี๋ย
ไม่เปิดใช้งาน
74
58020077
บ้านห้วยหมากหนุน
ไม่เปิดใช้งาน
75
58020078
บ้านแม่สะกั๊วะ
ไม่เปิดใช้งาน
76
58020080
บ้านแม่กวางเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
77
58020081
บ้านแม่สะกึ๊ด
ไม่เปิดใช้งาน
78
58020082
บ้านแม่ปอถ่า
ไม่เปิดใช้งาน
79
58020083
บ้านแม่โถ
เปิดใช้งาน
80
58020084
บ้านแม่โถใต้
เปิดใช้งาน
81
58020085
บ้านห้วยไม้ซาง
ไม่เปิดใช้งาน
82
58020086
บ้านหัวแม่โถ
เปิดใช้งาน
83
58020087
บ้านแม่อุมพาย
เปิดใช้งาน
84
58020088
บ้านแม่จอ
เปิดใช้งาน
85
58020089
บ้านห้วยผึ้งใหม่
เปิดใช้งาน
86
58020090
บ้านผาแดงหลวง
เปิดใช้งาน
87
58020091
บ้านแม่นาจางเหนือ
เปิดใช้งาน
88
58020092
บ้านแม่ขีด
เปิดใช้งาน
89
58020093
บ้านแม่นาจาง
เปิดใช้งาน
90
58020094
บ้านหนองม่วน
เปิดใช้งาน
91
58020095
บ้านแม่สะแมง
เปิดใช้งาน
92
58020096
บ้านกอกหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
93
58020097
บ้านแม่ฮุ
ไม่เปิดใช้งาน
94
58020098
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
เปิดใช้งาน
95
58020099
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
เปิดใช้งาน
96
58020100
บ้านแม่แลบ
ไม่เปิดใช้งาน
97
58020101
ลุ่มน้ำวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
98
58020103
บ้านป่าหมากวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
99
58020104
บ้านแม่งะ
เปิดใช้งาน
100
58020105
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
เปิดใช้งาน
101
58020106
บ้านแม่สะปึ๋ง
ไม่เปิดใช้งาน
102
58020107
อนุบาลแม่ลาน้อย
เปิดใช้งาน
103
58020108
บ้านท่าสองแคว
เปิดใช้งาน
104
58020109
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
เปิดใช้งาน
105
58020110
ชุมชนแม่ลาศึกษา
เปิดใช้งาน
106
58020111
บ้านแม่สุ
ไม่เปิดใช้งาน
107
58020112
บ้านห้วยกองเป๊าะ
ไม่เปิดใช้งาน
108
58020113
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ไม่เปิดใช้งาน
109
58020114
บ้านหัวลา
เปิดใช้งาน
110
58020115
บ้านแม่ปาง
เปิดใช้งาน
111
58020116
บ้านห้วยมะกอก
เปิดใช้งาน
112
58020117
บ้านกะริคี
เปิดใช้งาน
113
58020118
บ้านดูลาเปอร์
เปิดใช้งาน
114
58020119
บ้านแม่และ
ไม่เปิดใช้งาน
115
58020120
บ้านดงใหม่
เปิดใช้งาน
116
58020121
บ้านละอูบ
เปิดใช้งาน
117
58020122
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ไม่เปิดใช้งาน
118
58020123
บ้านห้วยห้า
เปิดใช้งาน
119
58020125
บ้านสาม
ไม่เปิดใช้งาน
120
58020126
บ้านกองก๋อย
เปิดใช้งาน
121
58020127
บ้านแม่แพ
ไม่เปิดใช้งาน
122
58020128
บ้านแม่แพน้อย
เปิดใช้งาน
123
58020129
บ้านผาเยอ
เปิดใช้งาน
124
58020130
บ้านทะโลงเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
125
58020131
บ้านห้วยวอก
เปิดใช้งาน
126
58020132
บ้านห้วยไก่ป่า
เปิดใช้งาน
127
58020133
บ้านแม่ลาย
ไม่เปิดใช้งาน
128
58020134
บ้านห้วยกุ้ง
เปิดใช้งาน
129
58020135
บ้านกองแปใต้
ไม่เปิดใช้งาน
130
58020136
บ้านป่าโปง
เปิดใช้งาน
131
58020137
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
เปิดใช้งาน
132
58020138
บ้านต้นงิ้ว
เปิดใช้งาน
133
58020139
บ้านห้วยเหี้ยะ
เปิดใช้งาน
134
58020140
บ้านอุมดาใต้
ไม่เปิดใช้งาน
135
58020141
บ้านแม่ออกเหนือ
เปิดใช้งาน
136
58020142
บ้านอุมดาเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
137
58020143
ชุมชนบ้านผาผ่า
เปิดใช้งาน
138
58020144
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
เปิดใช้งาน
139
58020146
บ้านแม่เกาะวิทยา
เปิดใช้งาน
140
58020147
บ้านแม่ออก
เปิดใช้งาน
141
58020148
บ้านแม่สวด
เปิดใช้งาน
142
58020149
บ้านห้วยม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
143
58020151
บ้านแม่หลุย
เปิดใช้งาน
144
58020152
บ้านนาดอย
เปิดใช้งาน
145
58020153
บ้านแม่หาด
เปิดใช้งาน
146
58020154
บ้านแม่แพหลวง
เปิดใช้งาน
147
58020155
ล่องแพวิทยา
เปิดใช้งาน
148
58020157
บ้านอุมโละเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
149
58020158
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ไม่เปิดใช้งาน
150
58020159
บ้านแม่เงา
เปิดใช้งาน
151
58020160
บ้านแม่สามแลบ
ไม่เปิดใช้งาน
152
58020161
บ้านห้วยกองก้าด
เปิดใช้งาน
153
58020162
บ้านซิวาเดอ
เปิดใช้งาน
154
58020163
บ้านกอมูเดอ
ไม่เปิดใช้งาน
155
58020164
บ้านกลอเซโล
เปิดใช้งาน
156
58020165
บ้านแม่แคะ
ไม่เปิดใช้งาน
157
58020166
บ้านแม่ตอละ
เปิดใช้งาน
158
58020167
บ้านสบเมย
เปิดใช้งาน
159
58020168
บ้านห้วยกระต่าย
เปิดใช้งาน
160
58020169
บ้านบุญเลอ
เปิดใช้งาน
161
58020170
บ้านเครอะบอ
ไม่เปิดใช้งาน
162
58020171
บ้านห้วยน้ำใส
ไม่เปิดใช้งาน
163
58020172
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
เปิดใช้งาน
164
58020173
บ้านทิยาเพอ
เปิดใช้งาน
165
58020174
บ้านทีฮือลือ
เปิดใช้งาน
166
58020175
บ้านแม่คะตวน
ไม่เปิดใช้งาน
167
58020176
บ้านห้วยกองมูล
เปิดใช้งาน
168
58020177
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
เปิดใช้งาน
169
58020178
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
เปิดใช้งาน
170
58020179
บ้านแม่ทะลุ
เปิดใช้งาน
171
58020180
บ้านปู่แก้ว
เปิดใช้งาน
172
58020181
บ้านดอยงาม
เปิดใช้งาน
173
58020182
บ้านเลโคะ
เปิดใช้งาน
174
58020183
บ้านแม่ลามา
เปิดใช้งาน
175
58020184
บ้านเวฬุวัน
เปิดใช้งาน
176
58020185
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
เปิดใช้งาน