หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60020001
วัดเจริญผล
เปิดใช้งาน
2
60020002
วัดมาบมะขาม
เปิดใช้งาน
3
60020004
วัดด่านช้าง
เปิดใช้งาน
4
60020005
บ้านทุ่งท่าเสา
เปิดใช้งาน
5
60020006
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
เปิดใช้งาน
6
60020007
บ้านหนองละมาน
เปิดใช้งาน
7
60020008
วัดหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
8
60020009
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
9
60020010
บ้านงิ้วแบ้
เปิดใช้งาน
10
60020011
บ้านดงคู้
เปิดใช้งาน
11
60020012
บ้านหนองเจ็ดหาบ
เปิดใช้งาน
12
60020013
วัดโพธิ์ขวัญ
เปิดใช้งาน
13
60020014
วัดธรรมรักขิตาราม
เปิดใช้งาน
14
60020015
ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)
เปิดใช้งาน
15
60020016
วัดสังขสุทธาวาส
เปิดใช้งาน
16
60020017
วัดบ้านวัง
เปิดใช้งาน
17
60020018
วัดบ้านไผ่
เปิดใช้งาน
18
60020019
วัดคลองสองหน่อ
เปิดใช้งาน
19
60020020
วัดจันทร์ทอง
เปิดใช้งาน
20
60020021
วัดตาสังใต้
เปิดใช้งาน
21
60020022
วัดท่างิ้ว
เปิดใช้งาน
22
60020023
บ้านหนองน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
23
60020024
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
เปิดใช้งาน
24
60020025
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
เปิดใช้งาน
25
60020028
วัดประสาทวิถี
เปิดใช้งาน
26
60020030
วัดวิวิตตาราม
เปิดใช้งาน
27
60020031
วัดมงคลสถิตย์
เปิดใช้งาน
28
60020032
บ้านบึงราษฎร์
เปิดใช้งาน
29
60020033
วัดเทพสถาพร
เปิดใช้งาน
30
60020034
วัดบ้านแดน
เปิดใช้งาน
31
60020036
วัดเขาห้วยลุง
เปิดใช้งาน
32
60020037
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
เปิดใช้งาน
33
60020038
วัดหนองมะขาม
เปิดใช้งาน
34
60020040
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
เปิดใช้งาน
35
60020041
วัดบ้านพลัง
เปิดใช้งาน
36
60020042
วัดหนองกรด
เปิดใช้งาน
37
60020043
วัดคลองธรรม
เปิดใช้งาน
38
60020044
วัดธรรมจริยาวาส
เปิดใช้งาน
39
60020045
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
40
60020046
บ้านหนองเสือ
เปิดใช้งาน
41
60020047
วัดหนองตางู
เปิดใช้งาน
42
60020048
บ้านโคกกว้าง
เปิดใช้งาน
43
60020049
วัดจิกลาด
เปิดใช้งาน
44
60020050
วัดคลองจินดา
เปิดใช้งาน
45
60020051
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
เปิดใช้งาน
46
60020052
หัดไทยวิทยาอุทิศ
เปิดใช้งาน
47
60020053
วัดท่าแรต
เปิดใช้งาน
48
60020054
วัดวิมลประชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
49
60020055
วัดบ้านคลอง
เปิดใช้งาน
50
60020057
วัดอ่างทอง
เปิดใช้งาน
51
60020058
บ้านดอนจังหัน
เปิดใช้งาน
52
60020060
จันทราราษฎร์
เปิดใช้งาน
53
60020061
วัดหนองไร่
เปิดใช้งาน
54
60020062
วัดสังฆวิถี
เปิดใช้งาน
55
60020063
บ้านหนองบอนใต้
เปิดใช้งาน
56
60020064
บ้านทุ่งตัน
เปิดใช้งาน
57
60020065
บ้านบึงหล่ม
เปิดใช้งาน
58
60020067
บ้านบ่อกะปุง
เปิดใช้งาน
59
60020068
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
60
60020069
ชุมชนวัดเนินม่วง
เปิดใช้งาน
61
60020070
วัดสวนหลวง
เปิดใช้งาน
62
60020071
บ้านหนองแฟบ
เปิดใช้งาน
63
60020072
บ้านไทรทองสามัคคี
เปิดใช้งาน
64
60020073
บ้านหนองน้ำแดง
เปิดใช้งาน
65
60020074
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
66
60020076
บ้านมาบแก
เปิดใช้งาน
67
60020077
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
เปิดใช้งาน
68
60020078
วัดหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
69
60020079
วัดแหลมทองธรรมจักร
เปิดใช้งาน
70
60020080
อนุบาลลาดยาว
เปิดใช้งาน
71
60020082
วัดคลองสาลี
เปิดใช้งาน
72
60020083
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
73
60020084
ไตรประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
74
60020085
วัดเกาะเปา
เปิดใช้งาน
75
60020086
บ้านวังสำราญ
เปิดใช้งาน
76
60020089
บ้านดอนพลอง
เปิดใช้งาน
77
60020091
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
เปิดใช้งาน
78
60020093
วัดใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
79
60020094
บ้านท่าตะโก
เปิดใช้งาน
80
60020095
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
เปิดใช้งาน
81
60020096
บ้านบุรีรัมย์
เปิดใช้งาน
82
60020097
บ้านหนองชำนาญ
เปิดใช้งาน
83
60020099
บ้านหนองจิกรี
เปิดใช้งาน
84
60020100
บ้านดงสีเสียด
เปิดใช้งาน
85
60020101
ชุมชนบ้านดอนโม่
เปิดใช้งาน
86
60020102
วัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
87
60020103
วัดสวนขวัญ
เปิดใช้งาน
88
60020106
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
เปิดใช้งาน
89
60020107
วัดเขาสมุก
เปิดใช้งาน
90
60020108
บ้านหนองนมวัว
เปิดใช้งาน
91
60020109
บ้านวังยิ้มแย้ม
เปิดใช้งาน
92
60020110
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
93
60020112
วัดดงหนองหลวง
เปิดใช้งาน
94
60020113
วัดหนองยาว
เปิดใช้งาน
95
60020114
บ้านศรีไกรลาศ
เปิดใช้งาน
96
60020116
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
97
60020117
บ้านสะเดาซ้าย
เปิดใช้งาน
98
60020118
บ้านศรีทอง
เปิดใช้งาน
99
60020119
บ้านวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
100
60020120
บ้านตลุกข่อยน้ำ
เปิดใช้งาน
101
60020121
บ้านวังชุมพร
เปิดใช้งาน
102
60020122
บ้านทุ่งรวงทอง
เปิดใช้งาน
103
60020123
บ้านเนินใหม่
เปิดใช้งาน
104
60020124
บ้านคลองไทร
เปิดใช้งาน
105
60020125
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
106
60020126
บ้านปางสุด
เปิดใช้งาน
107
60020127
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
เปิดใช้งาน
108
60020128
บ้านใหม่ศรีนคร
เปิดใช้งาน
109
60020129
บ้านปางขนุน
เปิดใช้งาน
110
60020130
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
111
60020131
บ้านยุบใหญ่
เปิดใช้งาน
112
60020132
บ้านยอดห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
113
60020133
บ้านหนองไม้
เปิดใช้งาน
114
60020137
บ้านคลองน้ำโจน
เปิดใช้งาน
115
60020138
บ้านเทพมงคลทอง
เปิดใช้งาน
116
60020139
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
เปิดใช้งาน
117
60020140
บ้านลานตะแบก
เปิดใช้งาน
118
60020141
บ้านเขาแม่กระทู้
เปิดใช้งาน
119
60020142
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
เปิดใช้งาน
120
60020143
บ้านเปราะ
เปิดใช้งาน
121
60020144
บ้านตะแบกงาม
เปิดใช้งาน
122
60020145
บ้านตะกรุด
เปิดใช้งาน
123
60020146
บ้านตะเคียนงาม
เปิดใช้งาน
124
60020147
บ้านคลองสำราญ
เปิดใช้งาน
125
60020148
บ้านวังซ่าน
เปิดใช้งาน
126
60020149
บ้านคลองม่วง
เปิดใช้งาน
127
60020150
วัดศรีกัลยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
128
60020151
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ไม่เปิดใช้งาน
129
60020152
สวนป่าแม่กะสี
เปิดใช้งาน
130
60020153
บ้านท่ามะกรูด
เปิดใช้งาน
131
60020154
บ้านคลองสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
132
60020155
บ้านพนาสวรรค์
เปิดใช้งาน
133
60020157
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
เปิดใช้งาน
134
60020159
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
เปิดใช้งาน
135
60020160
บ้านชุมม่วง
เปิดใช้งาน
136
60020161
อนุบาลชุมตาบง
เปิดใช้งาน
137
60020162
บ้านเขาจั๊กจั่น
เปิดใช้งาน
138
60020163
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
139
60020164
บ้านปางงู
เปิดใช้งาน
140
60020165
บ้านปางสวรรค์
เปิดใช้งาน
141
60020166
เขาหินกราวประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
142
60020167
โรงเรียนบ้านปางชัย
เปิดใช้งาน
143
60020168
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
เปิดใช้งาน
144
60020169
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
เปิดใช้งาน
145
60020170
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
เปิดใช้งาน