หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
62020001
บ้านคลองใหญ่ใต้
เปิดใช้งาน
2
62020002
รอดนิลวิทยา
เปิดใช้งาน
3
62020003
บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
4
62020004
บ้านสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
5
62020005
บ้านคลองพลูประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
6
62020006
อนุบาลคลองลาน
เปิดใช้งาน
7
62020007
บ้านบึงหล่ม
เปิดใช้งาน
8
62020008
บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
9
62020009
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
10
62020010
บ้านใหม่เจริญสุข
เปิดใช้งาน
11
62020011
บ้านพรหมมาสามัคคี
เปิดใช้งาน
12
62020012
บ้านคลองน้ำไหลใต้
เปิดใช้งาน
13
62020013
บ้านโชคชัยพัฒนา
เปิดใช้งาน
14
62020014
บ้านทะเลพัฒนา
เปิดใช้งาน
15
62020015
บ้านท่าข้ามสามัคคี
เปิดใช้งาน
16
62020016
ชุมชนบ้านคลองลาน
เปิดใช้งาน
17
62020017
บ้านปากคลองลาน
เปิดใช้งาน
18
62020018
บ้านใหม่ธงชัย
เปิดใช้งาน
19
62020019
บ้านแปลงสี่
เปิดใช้งาน
20
62020020
บ้านคลองเตย
เปิดใช้งาน
21
62020021
บ้านโป่งน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
22
62020022
บ้านคลองไพร
เปิดใช้งาน
23
62020023
บ้านคลองสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
24
62020024
บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
เปิดใช้งาน
25
62020025
บ้านคลองมดแดง
เปิดใช้งาน
26
62020026
บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
เปิดใช้งาน
27
62020027
บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
เปิดใช้งาน
28
62020028
บ้านท่ามะเขือ
เปิดใช้งาน
29
62020029
บ้านเพชรนิยม
เปิดใช้งาน
30
62020030
บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
เปิดใช้งาน
31
62020031
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
32
62020032
บ้านคลองแขยงวิทยา
เปิดใช้งาน
33
62020033
สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
เปิดใช้งาน
34
62020034
บ้านปางลับแล
เปิดใช้งาน
35
62020036
บ้านโนนตารอด
เปิดใช้งาน
36
62020037
บ้านเกาะตาล
เปิดใช้งาน
37
62020038
ชุมชนบ้านโค้งไผ่
เปิดใช้งาน
38
62020039
บ้านหัวรัง
เปิดใช้งาน
39
62020040
บ้านวังโป่งพัฒนา
เปิดใช้งาน
40
62020042
บ้านสระตาพรม
เปิดใช้งาน
41
62020043
บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
เปิดใช้งาน
42
62020044
บ้านโคกเลาะ
เปิดใช้งาน
43
62020046
วัดคูหาสวรรค์
เปิดใช้งาน
44
62020048
ประชาราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
45
62020049
บ้านเปาะสวอง
เปิดใช้งาน
46
62020050
บ้านใหม่หนองยาง
เปิดใช้งาน
47
62020052
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
48
62020053
บ้านศรีเกษตรพัฒนา
เปิดใช้งาน
49
62020054
บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
เปิดใช้งาน
50
62020055
คีรีวงศ์วัฒนา
เปิดใช้งาน
51
62020056
บ้านปางมะนาว
เปิดใช้งาน
52
62020057
อนุบาลปางมะค่า
เปิดใช้งาน
53
62020058
บ้านพัดโบก
เปิดใช้งาน
54
62020059
บ้านหนองน้ำแดง
เปิดใช้งาน
55
62020060
บ้านเขาพริกไทย
เปิดใช้งาน
56
62020061
บ้านศรีไพศาล
เปิดใช้งาน
57
62020062
บ้านคลองสะพานช้าง
เปิดใช้งาน
58
62020063
บ้านส่องตาแล
เปิดใช้งาน
59
62020064
บ้านโป่งแต้
เปิดใช้งาน
60
62020065
บ้านวังน้ำพัฒนา
เปิดใช้งาน
61
62020066
บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
ไม่เปิดใช้งาน
62
62020067
บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
63
62020068
อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
เปิดใช้งาน
64
62020069
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
65
62020071
บ้านอุดมสามัคคี
เปิดใช้งาน
66
62020072
บ้านวังพลับ
เปิดใช้งาน
67
62020073
บ้านหนองตะเคียน
เปิดใช้งาน
68
62020074
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
69
62020075
บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
70
62020076
บ้านบึงเสือเต้น
เปิดใช้งาน
71
62020077
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
72
62020078
บ้านบึงหล่มสามัคคี
เปิดใช้งาน
73
62020079
บ้านหัวเสลา
เปิดใช้งาน
74
62020080
บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
75
62020082
บ้านวังน้ำซึม
เปิดใช้งาน
76
62020083
บ้านวังตาช่วย
เปิดใช้งาน
77
62020085
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน
78
62020086
บ้านช่องลม
เปิดใช้งาน
79
62020088
บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
80
62020089
บ้านไร่ดอนแตง
เปิดใช้งาน
81
62020090
บ้านเขาพริกอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
82
62020091
บ้านหนองช้างงาม
เปิดใช้งาน
83
62020093
บ้านวังล้อมรำลึก
เปิดใช้งาน
84
62020095
บ้านจิตตมาสพัฒนา
เปิดใช้งาน
85
62020096
บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
เปิดใช้งาน
86
62020097
บ้านหนองชะแอน
เปิดใช้งาน
87
62020098
ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
เปิดใช้งาน
88
62020100
บ้านรังแถว
เปิดใช้งาน
89
62020101
วชิรสารศึกษา
เปิดใช้งาน
90
62020102
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
91
62020103
บ้านหาดชะอม
เปิดใช้งาน
92
62020104
วัดน้อยวรลักษณ์
เปิดใช้งาน
93
62020105
วัดหนองเหมือด
เปิดใช้งาน
94
62020106
ชุมชนประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
95
62020107
พิบูลวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
96
62020108
บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
เปิดใช้งาน
97
62020110
ทุ่งน้อยพัฒนา
เปิดใช้งาน
98
62020111
หนองปรือประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
99
62020112
ประชารักษ์ศึกษา
เปิดใช้งาน
100
62020113
บ้านหนองผักหนาม
เปิดใช้งาน
101
62020114
บ้านท่าพุทรา
เปิดใช้งาน
102
62020115
วัดคลองเจริญ
เปิดใช้งาน
103
62020116
บ้านคลองแขยง
ไม่เปิดใช้งาน
104
62020117
บ้านป่าเหียง
เปิดใช้งาน
105
62020118
บ้านวังบัว
เปิดใช้งาน
106
62020119
วัดแสงอุทัย
เปิดใช้งาน
107
62020120
บ้านสามแยก
เปิดใช้งาน
108
62020121
อนุบาลคลองขลุง
เปิดใช้งาน
109
62020122
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
110
62020124
บ้านแม่ลาด
เปิดใช้งาน
111
62020126
วัดพรหมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
112
62020128
บ้านห้วยน้อย
เปิดใช้งาน
113
62020129
บ้านร้อยไร่
เปิดใช้งาน
114
62020130
บ้านมาบคล้า
เปิดใช้งาน
115
62020131
บ้านวังหันน้ำดึง
เปิดใช้งาน
116
62020132
บ้านทุ่งหันตรา
เปิดใช้งาน
117
62020133
บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
เปิดใช้งาน
118
62020134
บ้านไร่ใหม่
เปิดใช้งาน
119
62020136
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
120
62020137
บ้านบึงลาด
เปิดใช้งาน
121
62020138
อนุบาลวังไทร
เปิดใช้งาน
122
62020139
บ้านสามเรือน
เปิดใช้งาน
123
62020140
อ่างทองราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
124
62020141
บ้านกระโดนเตี้ย
เปิดใช้งาน
125
62020143
บ้านหนองทองหล่อ
เปิดใช้งาน
126
62020144
บ้านช้างคับ
เปิดใช้งาน
127
62020145
บ้านทรัพย์มะนาว
เปิดใช้งาน
128
62020147
บ้านนิคม
เปิดใช้งาน
129
62020148
บ้านวังตะล่อม
เปิดใช้งาน
130
62020150
บ้านวังน้ำ
เปิดใช้งาน
131
62020151
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
132
62020152
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
เปิดใช้งาน
133
62020153
วัดพิกุลทอง
เปิดใช้งาน
134
62020154
วัดอุเบกขาราม
เปิดใช้งาน
135
62020156
บ้านหนองโมก
เปิดใช้งาน
136
62020157
บ้านถาวรวัฒนา
เปิดใช้งาน
137
62020158
บ้านบึงสำราญ
เปิดใช้งาน
138
62020159
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
139
62020160
บ้านศรีอุดมธัญญะ
เปิดใช้งาน
140
62020161
อนุบาลทรายทองวัฒนา
เปิดใช้งาน
141
62020162
บ้านวังน้ำแดง
เปิดใช้งาน
142
62020163
อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
เปิดใช้งาน
143
62020164
บ้านถนนน้อย
เปิดใช้งาน
144
62020165
บ้านชุมนาก
เปิดใช้งาน
145
62020166
บ้านคลองสุขใจ
เปิดใช้งาน
146
62020167
บ้านทุ่งทอง
เปิดใช้งาน
147
62020168
บ้านดงเจริญ
เปิดใช้งาน
148
62020169
บ้านเพชรมงคล
เปิดใช้งาน
149
62020170
บ้านไพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
150
62020171
บ้านคลองปลาสร้อย
เปิดใช้งาน
151
62020172
บ้านปางตาไว
เปิดใช้งาน
152
62020173
บ้านตากฟ้าพัฒนา
เปิดใช้งาน
153
62020174
บ้านคลองลึกพัฒนา
เปิดใช้งาน
154
62020175
บ้านไผ่ยาวสามัคคี
เปิดใช้งาน
155
62020176
บ้านท่าขึ้น
เปิดใช้งาน
156
62020177
บ้านโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
157
62020179
บ้านคลองขุด
เปิดใช้งาน
158
62020181
อนุบาลปางศิลาทอง
เปิดใช้งาน
159
62020182
บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
160
62020183
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
161
62020184
บ้านเขาน้ำอุ่น
เปิดใช้งาน
162
62020185
บ้านมอเจริญ
เปิดใช้งาน
163
62020186
บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
เปิดใช้งาน
164
62020187
บ้านจอมทองพัฒนา
เปิดใช้งาน
165
62020188
บ้านอุดมทรัพย์
เปิดใช้งาน
166
62020189
บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
เปิดใช้งาน
167
62020190
บ้านกระบวยทอง
เปิดใช้งาน
168
62020191
บ้านโนนพลวง
เปิดใช้งาน
169
62020192
บ้านสามขา
เปิดใช้งาน
170
62020193
บ้านวังเจ้า
เปิดใช้งาน
171
62020194
บ้านโพธิ์เอน
เปิดใช้งาน
172
62020195
บ้านทุ่งซ่าน
เปิดใช้งาน
173
62020196
บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
เปิดใช้งาน
174
62020197
อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
เปิดใช้งาน
175
62020198
บ้านดงเย็น
เปิดใช้งาน
176
62020199
บ้านศรีทองสามัคคี
เปิดใช้งาน
177
62020200
บ้านชายเคือง
เปิดใช้งาน
178
62020201
บ้านวังชะโอน
เปิดใช้งาน
179
62020202
บ้านคอปล้อง
เปิดใช้งาน
180
62020203
บ้านไผ่งาม
เปิดใช้งาน
181
62020204
บ้านระหานประชาศึกษา
เปิดใช้งาน
182
62020205
บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
เปิดใช้งาน