หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63020001
บ้านป่าไร่
ไม่เปิดใช้งาน
2
63020002
บ้านแม่ระมาดน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
3
63020003
บ้านจกปก
เปิดใช้งาน
4
63020005
บ้านพะละ
เปิดใช้งาน
5
63020007
บ้านขะเนจื้อ
เปิดใช้งาน
6
63020008
กลาโหมราชเสนา
เปิดใช้งาน
7
63020009
บ้านป่าไร่เหนือ
เปิดใช้งาน
8
63020010
บ้านขุนห้วยนกแล
ไม่เปิดใช้งาน
9
63020011
บ้านทุ่งมะขามป้อม
เปิดใช้งาน
10
63020012
บ้านสันป่าไร่
เปิดใช้งาน
11
63020014
บ้านวังผา
ไม่เปิดใช้งาน
12
63020016
ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
13
63020017
บ้านแม่จะเราสองแคว
เปิดใช้งาน
14
63020018
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
15
63020019
บ้านห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
16
63020020
บ้านน้ำหอม
ไม่เปิดใช้งาน
17
63020021
บ้านต้นผึ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
18
63020022
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
19
63020023
บ้านห้วยนกแล
ไม่เปิดใช้งาน
20
63020024
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
เปิดใช้งาน
21
63020025
บ้านสามหมื่น
เปิดใช้งาน
22
63020026
ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
เปิดใช้งาน
23
63020027
ชุมชนบ้านท่าสองยาง
ไม่เปิดใช้งาน
24
63020028
บ้านแม่ตื่น
ไม่เปิดใช้งาน
25
63020029
บ้านทุ่งถ้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
26
63020030
บ้านแม่โพ
เปิดใช้งาน
27
63020031
โรงเรียนบ้านอู่หู่
เปิดใช้งาน
28
63020032
ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
29
63020033
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ไม่เปิดใช้งาน
30
63020034
บ้านแม่วะหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
31
63020035
บ้านแม่อมกิ
เปิดใช้งาน
32
63020036
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
33
63020037
บ้านแม่ระเมิง
เปิดใช้งาน
34
63020038
บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
ไม่เปิดใช้งาน
35
63020039
บ้านแม่สละเหนือ
เปิดใช้งาน
36
63020040
บ้านแม่ออกผารู
ไม่เปิดใช้งาน
37
63020041
บ้านแม่สละ
ไม่เปิดใช้งาน
38
63020042
บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
ไม่เปิดใช้งาน
39
63020043
บ้านห้วยนกกก
เปิดใช้งาน
40
63020044
บ้านแม่อุสุวิทยา
เปิดใช้งาน
41
63020045
บ้านหนองบัว
ไม่เปิดใช้งาน
42
63020046
บ้านแม่พลู
ไม่เปิดใช้งาน
43
63020047
บ้านปางส้าน
เปิดใช้งาน
44
63020048
ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
ไม่เปิดใช้งาน
45
63020049
บ้านห้วยปลาหลด
เปิดใช้งาน
46
63020050
บ้านธงชัย
เปิดใช้งาน
47
63020051
บ้านห้วยม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
48
63020052
บ้านท่าอาจ
เปิดใช้งาน
49
63020053
บ้านวังตะเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
50
63020054
บ้านแม่ตาว
ไม่เปิดใช้งาน
51
63020055
บ้านหัวฝาย
ไม่เปิดใช้งาน
52
63020056
บ้านค้างภิบาล
เปิดใช้งาน
53
63020057
บ้านแม่ตาวใหม่
เปิดใช้งาน
54
63020058
บ้านพะเด๊ะ
เปิดใช้งาน
55
63020059
บ้านปูแป้
เปิดใช้งาน
56
63020060
ญาณวิศิษฎ์
เปิดใช้งาน
57
63020061
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
58
63020062
บ้านแม่ละเมา
เปิดใช้งาน
59
63020063
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
เปิดใช้งาน
60
63020064
บ้านเจดีย์โคะ
ไม่เปิดใช้งาน
61
63020065
บ้านห้วยไม้แป้น
ไม่เปิดใช้งาน
62
63020066
บ้านแม่โกนเกน
ไม่เปิดใช้งาน
63
63020067
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
เปิดใช้งาน
64
63020068
บ้านแม่กื้ดสามท่า
เปิดใช้งาน
65
63020069
บ้านแม่กาษา
เปิดใช้งาน
66
63020070
บ้านน้ำดิบ
เปิดใช้งาน
67
63020071
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
68
63020072
บ้านแม่กุเหนือ
เปิดใช้งาน
69
63020073
บ้านแม่กุหลวง
ไม่เปิดใช้งาน
70
63020075
บ้านปูเต้อ
เปิดใช้งาน
71
63020076
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ไม่เปิดใช้งาน
72
63020077
บ้านแม่ตาวใต้
เปิดใช้งาน
73
63020078
ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ไม่เปิดใช้งาน
74
63020079
บ้านแม่ปะ
ไม่เปิดใช้งาน
75
63020080
บ้านแม่ปะเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
76
63020081
บ้านแม่ปะใต้
ไม่เปิดใช้งาน
77
63020082
บ้านห้วยกะโหลก
ไม่เปิดใช้งาน
78
63020083
บ้านห้วยหินฝน
เปิดใช้งาน
79
63020084
แม่สอด
ไม่เปิดใช้งาน
80
63020085
ป่าไม้อุทิศ 4
ไม่เปิดใช้งาน
81
63020086
บ้านร่มเกล้า 2
เปิดใช้งาน
82
63020087
บ้านร่มเกล้า 3
เปิดใช้งาน
83
63020088
บ้านร่มเกล้า 4
เปิดใช้งาน
84
63020089
บ้านป่าคาใหม่
เปิดใช้งาน
85
63020090
รวมไทยพัฒนา 3
เปิดใช้งาน
86
63020091
ไทยราษฎร์คีรี
เปิดใช้งาน
87
63020092
รวมไทยพัฒนา 6
ไม่เปิดใช้งาน
88
63020093
อรุณเมธา
เปิดใช้งาน
89
63020094
บ้านช่องแคบ
เปิดใช้งาน
90
63020095
บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ไม่เปิดใช้งาน
91
63020096
บ้านทีกะเป่อ
ไม่เปิดใช้งาน
92
63020097
ชุมชนบ้านพบพระ
ไม่เปิดใช้งาน
93
63020098
บ้านหมื่นฤาชัย
เปิดใช้งาน
94
63020099
ห้วยน้ำนักวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
95
63020100
รวมไทยพัฒนา 1
ไม่เปิดใช้งาน
96
63020101
รวมไทยพัฒนา 2
ไม่เปิดใช้งาน
97
63020102
รวมไทยพัฒนา 4
เปิดใช้งาน
98
63020103
รวมไทยพัฒนา 5
เปิดใช้งาน
99
63020104
บ้านวาเล่ย์
ไม่เปิดใช้งาน
100
63020105
บ้านมอเกอ
ไม่เปิดใช้งาน
101
63020106
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
ไม่เปิดใช้งาน
102
63020107
บ้านยะพอ
ไม่เปิดใช้งาน
103
63020108
บ้านแม่กลองใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
104
63020109
บ้านแม่กลองเก่า
เปิดใช้งาน
105
63020110
บ้านกล้อทอ
เปิดใช้งาน
106
63020111
บ้านนุเซะโปล้
ไม่เปิดใช้งาน
107
63020112
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
เปิดใช้งาน
108
63020113
บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
109
63020114
บ้านปรอผาโด้
เปิดใช้งาน
110
63020115
บ้านไม้กะพง
เปิดใช้งาน
111
63020116
บ้านแม่กลองน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
112
63020117
ขุนห้วยบ้านรุ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
113
63020118
บ้านหนองหลวง
เปิดใช้งาน
114
63020119
บ้านเซอทะ
เปิดใช้งาน
115
63020121
ชุมชนบ้านอุ้มผาง
ไม่เปิดใช้งาน
116
63020122
สามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
117
63020124
รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ไม่เปิดใช้งาน
118
63020126
ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
ไม่เปิดใช้งาน
119
63020127
บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ไม่เปิดใช้งาน
120
63020128
บ้านถ้ำผาโด้
ไม่เปิดใช้งาน
121
63020129
บ้านแม่จวาง
ไม่เปิดใช้งาน