หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67020001
บ้านห้วยสวิง
เปิดใช้งาน
2
67020002
บ้านห้วยสวิงน้อย
เปิดใช้งาน
3
67020003
บ้านดงน้ำเดื่อ
ไม่เปิดใช้งาน
4
67020004
บ้านช้างตะลูด
เปิดใช้งาน
5
67020005
บ้านซำภู
เปิดใช้งาน
6
67020006
อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
เปิดใช้งาน
7
67020007
บ้านท่ากกแก
เปิดใช้งาน
8
67020008
บ้านท่าโก
เปิดใช้งาน
9
67020009
บ้านใหม่วิทยา
เปิดใช้งาน
10
67020010
บ้านปากห้วยขอนแก่น
เปิดใช้งาน
11
67020011
บ้านวังมล
เปิดใช้งาน
12
67020012
บ้านท่าอิบุญ
เปิดใช้งาน
13
67020013
บ้านดงทิพย์
เปิดใช้งาน
14
67020014
บ้านบุ่ง
เปิดใช้งาน
15
67020015
บ้านท่าดินแดง
เปิดใช้งาน
16
67020016
บ้านน้ำก้อ
เปิดใช้งาน
17
67020017
บ้านฝาย
เปิดใช้งาน
18
67020019
บ้านดงขวาง
เปิดใช้งาน
19
67020020
บ้านห้วยลาน
เปิดใช้งาน
20
67020021
บ้านน้ำชุน
เปิดใช้งาน
21
67020022
บ้านโสกเดื่อ
เปิดใช้งาน
22
67020023
พ่อขุนผาเมืองรำลึก
เปิดใช้งาน
23
67020024
บ้านน้ำอ้อม
เปิดใช้งาน
24
67020025
บ้านกกโอ
เปิดใช้งาน
25
67020026
บ้านฝายวังบอน
เปิดใช้งาน
26
67020027
บ้านหนองปลา
เปิดใช้งาน
27
67020028
บ้านน้ำเฮี้ย
เปิดใช้งาน
28
67020030
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
29
67020031
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
30
67020032
บ้านร่องกะถิน
เปิดใช้งาน
31
67020033
บ้านป่าบง
เปิดใช้งาน
32
67020034
ชุมชนบ้านติ้ว
เปิดใช้งาน
33
67020035
บ้านหัวนาเลา
เปิดใช้งาน
34
67020036
บ้านป่าแกเครือ
เปิดใช้งาน
35
67020037
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
36
67020039
บ้านไร่นางาม
เปิดใช้งาน
37
67020041
บ้านโสก
เปิดใช้งาน
38
67020042
บ้านส้มเลา
เปิดใช้งาน
39
67020043
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
40
67020044
บ้านหวาย
เปิดใช้งาน
41
67020045
บ้านร่องบง
เปิดใช้งาน
42
67020046
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
43
67020047
บ้านบุ่งคล้า
เปิดใช้งาน
44
67020048
บ้านหัวนา
เปิดใช้งาน
45
67020049
บ้านปากห้วยด่าน
เปิดใช้งาน
46
67020050
บ้านหนองคัน
เปิดใช้งาน
47
67020051
ไทยรัฐวิทยา 25
เปิดใช้งาน
48
67020052
บ้านห้วยคนทา
เปิดใช้งาน
49
67020053
บ้านธารทิพย์
เปิดใช้งาน
50
67020055
บ้านห้วยระหงส์
เปิดใช้งาน
51
67020056
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
52
67020058
บ้านน้ำคำ
เปิดใช้งาน
53
67020059
บ้านหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
54
67020060
วัดศรีทอง
เปิดใช้งาน
55
67020061
หน้าศูนย์เครื่องมือกล
เปิดใช้งาน
56
67020062
บ้านน้ำดุกเหนือ
เปิดใช้งาน
57
67020063
วัดศรีจันดาธรรม
เปิดใช้งาน
58
67020064
บ้านปากออก
เปิดใช้งาน
59
67020065
บ้านปากดุก
เปิดใช้งาน
60
67020066
บ้านฝายนาแซง
เปิดใช้งาน
61
67020067
บ้านบึง
เปิดใช้งาน
62
67020068
บ้านห้วยกอก
เปิดใช้งาน
63
67020069
บ้านท่าขาม
เปิดใช้งาน
64
67020070
บ้านลานบ่า
เปิดใช้งาน
65
67020071
บ้านจางวาง
เปิดใช้งาน
66
67020072
บ้านคลองสีฟัน
เปิดใช้งาน
67
67020073
บ้านวังโป่ง
เปิดใช้งาน
68
67020074
บ้านนครเดิด
เปิดใช้งาน
69
67020075
บ้านร่องดู่
เปิดใช้งาน
70
67020077
บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )
เปิดใช้งาน
71
67020078
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
72
67020079
บ้านสักหลง
เปิดใช้งาน
73
67020080
บ้านดอนสว่าง
เปิดใช้งาน
74
67020081
วัดหนองปลาซิว
เปิดใช้งาน
75
67020084
บ้านหนองไขว่
เปิดใช้งาน
76
67020085
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
77
67020086
บ้านหนองสว่าง
เปิดใช้งาน
78
67020087
บ้านโป่งช้าง
เปิดใช้งาน
79
67020088
บ้านแก่งยาว
เปิดใช้งาน
80
67020089
บ้านวังขอนดู่
เปิดใช้งาน
81
67020090
บ้านห้วยไร่
เปิดใช้งาน
82
67020091
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
83
67020092
บ้านวังร่อง
เปิดใช้งาน
84
67020093
บ้านวังเวินพัฒนา
เปิดใช้งาน
85
67020094
บ้านห้วยอีจีน
เปิดใช้งาน
86
67020095
บ้านวังขอน
เปิดใช้งาน
87
67020096
บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
เปิดใช้งาน
88
67020097
บ้านตาดกลอย
เปิดใช้งาน
89
67020098
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
เปิดใช้งาน
90
67020099
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
เปิดใช้งาน
91
67020100
บ้านน้ำอ้อย
เปิดใช้งาน
92
67020101
บ้านนาเกาะ
เปิดใช้งาน
93
67020102
บ้านนาซำ
เปิดใช้งาน
94
67020103
บ้านอีเลิศ
เปิดใช้งาน
95
67020104
บ้านแก่งโตน
เปิดใช้งาน
96
67020106
บ้านน้ำสร้าง
เปิดใช้งาน
97
67020109
บ้านนาแซง
เปิดใช้งาน
98
67020110
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
เปิดใช้งาน
99
67020111
บ้านพร้าว
เปิดใช้งาน
100
67020112
บ้านโจะโหวะ
เปิดใช้งาน
101
67020113
บ้านภูปูน
เปิดใช้งาน
102
67020114
บ้านดอยน้ำเพียงดิน
เปิดใช้งาน
103
67020116
บ้านวังบาล
เปิดใช้งาน
104
67020117
บ้านขี้นาค
เปิดใช้งาน
105
67020120
บ้านเหมืองแบ่ง
เปิดใช้งาน
106
67020121
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
107
67020122
บ้านทับเบิกร่วมใจ
เปิดใช้งาน
108
67020123
บ้านศิลา
เปิดใช้งาน
109
67020124
บ้านสงเปลือย
เปิดใช้งาน
110
67020125
บ้านห้วยข่อย
เปิดใช้งาน
111
67020126
บ้านโป่งสามขา
เปิดใช้งาน
112
67020127
บ้านหนองเขียว
เปิดใช้งาน
113
67020129
บ้านหินโง่น
เปิดใช้งาน
114
67020130
บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
เปิดใช้งาน
115
67020132
บ้านอุ่มกะทาด
เปิดใช้งาน
116
67020133
บ้านห้วยผักกูด
เปิดใช้งาน
117
67020134
บ้านวังก้นหวด
เปิดใช้งาน
118
67020135
อนุบาลหล่มเก่า
เปิดใช้งาน
119
67020136
บ้านวังเวิน
เปิดใช้งาน
120
67020138
บ้านหนองบัวแก้ว
เปิดใช้งาน
121
67020139
บ้านหินกลิ้ง
เปิดใช้งาน
122
67020140
วัดทุ่งธงไชย
เปิดใช้งาน
123
67020141
บ้านหินฮาว
เปิดใช้งาน
124
67020142
บ้านหนองยาว
เปิดใช้งาน
125
67020143
บ้านท่าผู
เปิดใช้งาน
126
67020144
บ้านภูผักไซ่
เปิดใช้งาน
127
67020145
บ้านหนองเล
เปิดใช้งาน
128
67020147
บ้านห้วยสนามทราย
เปิดใช้งาน
129
67020148
บ้านโคกมน
เปิดใช้งาน
130
67020149
บ้านกกกะบก
เปิดใช้งาน
131
67020150
บ้านทรัพย์สว่าง
เปิดใช้งาน
132
67020151
บ้านห้วยหญ้าเครือ
เปิดใช้งาน
133
67020153
อนุบาลน้ำหนาว
เปิดใช้งาน
134
67020154
บ้านซำม่วง
เปิดใช้งาน
135
67020155
บ้านดงคล้อ
เปิดใช้งาน
136
67020156
บ้านวังกวาง
เปิดใช้งาน
137
67020157
บ้านฟองใต้
เปิดใช้งาน
138
67020160
บ้านห้วยหินลับ
เปิดใช้งาน
139
67020161
บ้านหลักด่าน
เปิดใช้งาน
140
67020162
บ้านห้วยลาด
เปิดใช้งาน
141
67020163
บ้านห้วยกะโปะ
เปิดใช้งาน
142
67020164
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
เปิดใช้งาน
143
67020165
บ้านห้วยน้ำขาว
เปิดใช้งาน
144
67020166
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
เปิดใช้งาน
145
67020167
บ้านป่าแดง(เขาค้อ)
เปิดใช้งาน
146
67020169
บ้านเหล่าหญ้า
เปิดใช้งาน
147
67020170
บ้านห้วยขอนหาด
เปิดใช้งาน
148
67020171
บ้านนายาว
เปิดใช้งาน
149
67020172
บ้านทุ่งสมอ
เปิดใช้งาน
150
67020173
ธรรมนูญกองช่างวิทยา
เปิดใช้งาน
151
67020174
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
เปิดใช้งาน
152
67020175
บ้านหนองแม่นา
เปิดใช้งาน