หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67030001
ชุมชนบ้านโคกปรง
เปิดใช้งาน
2
67030002
บ้านเขายางโปร่ง
เปิดใช้งาน
3
67030003
บ้านซับอีลุม
ไม่เปิดใช้งาน
4
67030004
บ้านซับสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
5
67030005
บ้านน้ำเดือด
เปิดใช้งาน
6
67030008
บ้านซับน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
7
67030013
รัฐประชานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
8
67030014
บ้านคลองทราย
ไม่เปิดใช้งาน
9
67030015
บ้านฟุบสะแก
เปิดใช้งาน
10
67030016
บ้านซับสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
11
67030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
12
67030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
13
67030020
บ้านแสงมณีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
14
67030021
บ้านท่าโรง
เปิดใช้งาน
15
67030022
บ้านนาไร่เดียว
เปิดใช้งาน
16
67030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
เปิดใช้งาน
17
67030024
บ้านทุ่งใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
18
67030025
บ้านบุมะกรูด
เปิดใช้งาน
19
67030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
เปิดใช้งาน
20
67030027
บ้านโคกสำราญ
เปิดใช้งาน
21
67030028
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
22
67030029
บ้านคลองบง
เปิดใช้งาน
23
67030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
เปิดใช้งาน
24
67030031
บ้านน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
25
67030032
บ้านวังไผ่
เปิดใช้งาน
26
67030033
บ้านหนองสะแก
เปิดใช้งาน
27
67030035
บ้านหนองบัวขาว
เปิดใช้งาน
28
67030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
เปิดใช้งาน
29
67030037
บ้านหนองบัวทอง
เปิดใช้งาน
30
67030038
บ้านหนองไม้สอ
เปิดใช้งาน
31
67030039
บ้านบ่อรัง
เปิดใช้งาน
32
67030040
บ้านหนองโป่ง
เปิดใช้งาน
33
67030041
บ้านบึงกระจับ
เปิดใช้งาน
34
67030042
บ้านโคกปรือ
ไม่เปิดใช้งาน
35
67030043
บ้านพุขาม
เปิดใช้งาน
36
67030044
บ้านโคกสง่า
ไม่เปิดใช้งาน
37
67030045
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
38
67030046
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
39
67030047
ชุมชนบ้านพุเตย
เปิดใช้งาน
40
67030048
บ้านตะกุดไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
41
67030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
42
67030050
บ้านภูน้ำหยด
ไม่เปิดใช้งาน
43
67030053
บ้านรวมทรัพย์
เปิดใช้งาน
44
67030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
45
67030055
บ้านพระที่นั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
46
67030056
บ้านวังลึก
เปิดใช้งาน
47
67030057
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
48
67030059
บ้านเนินสะอาด
ไม่เปิดใช้งาน
49
67030060
บ้านโคกกรวด
ไม่เปิดใช้งาน
50
67030061
บ้านซับตะแบก
ไม่เปิดใช้งาน
51
67030062
บ้านซับกระโซ่
เปิดใช้งาน
52
67030063
บ้านน้ำอ้อม
เปิดใช้งาน
53
67030064
บ้านวังน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
54
67030065
บ้านวังใหญ่
เปิดใช้งาน
55
67030066
บ้านดาดอุดม
เปิดใช้งาน
56
67030067
วัลลภานุสรณ์
เปิดใช้งาน
57
67030068
บ้านไทรทอง
เปิดใช้งาน
58
67030069
บ้านสระประดู่
ไม่เปิดใช้งาน
59
67030071
บ้านลำนารวย
ไม่เปิดใช้งาน
60
67030073
บ้านพรหมยาม
ไม่เปิดใช้งาน
61
67030074
บ้านแก่งหินปูน
ไม่เปิดใช้งาน
62
67030075
บ้านเข็มทอง
เปิดใช้งาน
63
67030076
บ้านไร่ตาพุฒ
เปิดใช้งาน
64
67030077
บ้านม่วงชุม
ไม่เปิดใช้งาน
65
67030078
บ้านคลองกระจังวังไทร
ไม่เปิดใช้งาน
66
67030079
บ้านเขาคลัง
ไม่เปิดใช้งาน
67
67030081
บ้านหนองสรวง
ไม่เปิดใช้งาน
68
67030082
บ้านเกาะแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
69
67030083
บ้านคลองดู่
เปิดใช้งาน
70
67030084
บ้านวังขอน
เปิดใช้งาน
71
67030085
บ้านนาสวรรค์
เปิดใช้งาน
72
67030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
73
67030087
บ้านซับหินเพลิง
ไม่เปิดใช้งาน
74
67030088
บ้านหนองสะแกสี่
ไม่เปิดใช้งาน
75
67030089
บ้านนาสนุ่น
เปิดใช้งาน
76
67030090
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
77
67030091
บ้านโคกตะขบ
ไม่เปิดใช้งาน
78
67030092
บ้านเนินถาวร
เปิดใช้งาน
79
67030093
บ้านนาน้ำโครม
เปิดใช้งาน
80
67030094
บ้านจัดสรร
ไม่เปิดใช้งาน
81
67030096
บ้านแควป่าสัก
เปิดใช้งาน
82
67030097
บ้านสันติธรรม
ไม่เปิดใช้งาน
83
67030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
เปิดใช้งาน
84
67030099
บ้านหนองหมู
เปิดใช้งาน
85
67030100
บ้านท่าไม้ทอง
เปิดใช้งาน
86
67030101
บ้านนาตะกุด
เปิดใช้งาน
87
67030102
บ้านศรีเทพน้อย
เปิดใช้งาน
88
67030103
บ้านโคกสะแกลาด
เปิดใช้งาน
89
67030104
บ้านบึงนาจาน
ไม่เปิดใช้งาน
90
67030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
เปิดใช้งาน
91
67030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
เปิดใช้งาน
92
67030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
ไม่เปิดใช้งาน
93
67030108
บ้านวังขาม
ไม่เปิดใช้งาน
94
67030109
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
เปิดใช้งาน
95
67030110
บ้านสระกรวด
เปิดใช้งาน
96
67030111
บ้านโคกหิน
ไม่เปิดใช้งาน
97
67030113
บ้านซับน้อยพัฒนา
เปิดใช้งาน
98
67030114
บ้านหนองย่างทอย
เปิดใช้งาน
99
67030115
บ้านโคกรังน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
100
67030116
บ้านรังย้อย
เปิดใช้งาน
101
67030117
บ้านด่านเจริญชัย
ไม่เปิดใช้งาน
102
67030118
บ้านน้ำเขียว
ไม่เปิดใช้งาน
103
67030119
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
104
67030121
บ้านเนินพัฒนา
เปิดใช้งาน
105
67030123
บ้านท่าด้วง
เปิดใช้งาน
106
67030124
บ้านห้วยตลาด
ไม่เปิดใช้งาน
107
67030125
บ้านปางยาง
เปิดใช้งาน
108
67030126
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
เปิดใช้งาน
109
67030127
บ้านเฉลียงทอง
ไม่เปิดใช้งาน
110
67030129
บ้านเนินคนธา
ไม่เปิดใช้งาน
111
67030130
บ้านท่าสวาย
เปิดใช้งาน
112
67030131
บ้านไร่ขอนยางขวาง
เปิดใช้งาน
113
67030132
บ้านท่าแดง
เปิดใช้งาน
114
67030133
บ้านนาทุ่ง
เปิดใช้งาน
115
67030134
บ้านท่าเยี่ยม
เปิดใช้งาน
116
67030135
บ้านหัวโตก
เปิดใช้งาน
117
67030136
บ้านนาเฉลียงใต้
เปิดใช้งาน
118
67030137
บ้านคลองกรวด
ไม่เปิดใช้งาน
119
67030139
บ้านบ่อไทย
เปิดใช้งาน
120
67030140
บ้านตีบใต้
ไม่เปิดใช้งาน
121
67030141
บ้านนาวังแหน
ไม่เปิดใช้งาน
122
67030142
บ้านโคกเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
123
67030143
บ้านซับกระถินทอง
ไม่เปิดใช้งาน
124
67030144
บ้านป่าคาย
เปิดใช้งาน
125
67030145
บ้านบัววัฒนา
เปิดใช้งาน
126
67030146
บ้านไร่เหนือ
เปิดใช้งาน
127
67030147
บ้านเนินมะค่า
ไม่เปิดใช้งาน
128
67030148
บ้านวังอ่าง
ไม่เปิดใช้งาน
129
67030149
บ้านซับวารินทร์
เปิดใช้งาน
130
67030150
บ้านลำตาเณร
เปิดใช้งาน
131
67030151
ชุมชนบ้านโภชน์
ไม่เปิดใช้งาน
132
67030152
บ้านโคกคงสมโภชน์
เปิดใช้งาน
133
67030153
บ้านซับชมภู
เปิดใช้งาน
134
67030154
บ้านคลองกะโบน
ไม่เปิดใช้งาน
135
67030155
บ้านเนินสวรรค์
เปิดใช้งาน
136
67030156
บ้านซับเดื่อ
เปิดใช้งาน
137
67030157
บ้านเพชรละคร
เปิดใช้งาน
138
67030158
ชุมชนบ้านท่าเสา
ไม่เปิดใช้งาน
139
67030159
บ้านสระเกษ
ไม่เปิดใช้งาน
140
67030161
บ้านซับตะเคียนทอง
ไม่เปิดใช้งาน
141
67030162
บ้าน กม.30
ไม่เปิดใช้งาน
142
67030165
บ้านปากตก
เปิดใช้งาน
143
67030166
บ้านวังเหว
เปิดใช้งาน
144
67030167
บ้านนาเฉลียง
ไม่เปิดใช้งาน
145
67030168
บ้านกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
146
67030169
บ้านวังท่าดี
ไม่เปิดใช้งาน
147
67030170
บ้านวังโบสถ์
ไม่เปิดใช้งาน
148
67030171
บ้านตะกุดงาม
ไม่เปิดใช้งาน
149
67030172
บ้านสระหมื่นเชียง
เปิดใช้งาน
150
67030173
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ไม่เปิดใช้งาน
151
67030174
บ้านไทรทอง
ไม่เปิดใช้งาน
152
67030175
บ้านคลองตะพานหิน
ไม่เปิดใช้งาน
153
67030176
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
154
67030177
อนุบาลหนองไผ่
เปิดใช้งาน
155
67030178
บ้าน กม.35
เปิดใช้งาน
156
67030179
บ้านคลองยาง
ไม่เปิดใช้งาน
157
67030180
บ้านลำพาด
ไม่เปิดใช้งาน
158
67030181
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
เปิดใช้งาน
159
67030182
บ้านปู่จ้าว
ไม่เปิดใช้งาน
160
67030184
บ้านกันจุ
ไม่เปิดใช้งาน
161
67030185
บ้านลำตะคร้อ
เปิดใช้งาน
162
67030186
บ้านโคกกรวด
เปิดใช้งาน
163
67030187
บ้านซับบอน
เปิดใช้งาน
164
67030188
บ้านหนองพลวง
ไม่เปิดใช้งาน
165
67030189
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
166
67030190
บ้านราษฎร์เจริญ
เปิดใช้งาน
167
67030191
บ้านซับไม้แดง
เปิดใช้งาน
168
67030196
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ไม่เปิดใช้งาน
169
67030197
บ้านตะกรุดหิน
เปิดใช้งาน
170
67030200
บ้านบึงสามพัน
ไม่เปิดใช้งาน
171
67030201
บ้านทรัพย์เกษตร
เปิดใช้งาน
172
67030202
บ้านราหุล
เปิดใช้งาน
173
67030203
บ้านวังปลา
ไม่เปิดใช้งาน
174
67030204
บ้านซับสำราญเหนือ
เปิดใช้งาน
175
67030205
บ้านพญาวัง
ไม่เปิดใช้งาน
176
67030206
บ้านซับสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
177
67030208
บ้านเนินสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
178
67030210
ชุมชนบ้านวังพิกุล
เปิดใช้งาน
179
67030211
บ้านโป่งบุญเจริญ
เปิดใช้งาน
180
67030212
บ้านห้วยทราย
ไม่เปิดใช้งาน
181
67030214
บ้านศรีมงคล
เปิดใช้งาน
182
67030215
บ้านพนมเพชร
เปิดใช้งาน
183
67030218
บ้านยางสาว
เปิดใช้งาน
184
67030219
บ้านเขาพลวง
ไม่เปิดใช้งาน
185
67030220
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
186
67030221
บ้านวังไลย์
เปิดใช้งาน
187
67030222
บ้านคลองตะคร้อ
ไม่เปิดใช้งาน
188
67030223
วัดเขาเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
189
67030225
บ้านหนองแจง
ไม่เปิดใช้งาน
190
67030226
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน