หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70020001
บ้านดอนฟักทอง
เปิดใช้งาน
2
70020004
อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
เปิดใช้งาน
3
70020005
วัดสนามไชย
เปิดใช้งาน
4
70020006
บ้านหนองสลิด
เปิดใช้งาน
5
70020007
ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
เปิดใช้งาน
6
70020008
บ้านดอนไผ่
เปิดใช้งาน
7
70020009
วัดเวฬุวนาราม
เปิดใช้งาน
8
70020010
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
เปิดใช้งาน
9
70020011
วัดโชติทายการาม
เปิดใช้งาน
10
70020012
วัดปรกเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
11
70020013
บ้านรางสีหมอก
เปิดใช้งาน
12
70020014
วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
13
70020015
วัดบัวงาม
เปิดใช้งาน
14
70020016
วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
15
70020017
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
16
70020018
วัดชาวเหนือ
เปิดใช้งาน
17
70020019
ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
เปิดใช้งาน
18
70020020
วัดท่าเรือ
เปิดใช้งาน
19
70020021
บ้านหนองไก่แก้ว
เปิดใช้งาน
20
70020022
วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
21
70020023
วัดเนกขัมมาราม
เปิดใช้งาน
22
70020024
วัดอุบลวรรณา
ไม่เปิดใช้งาน
23
70020025
วัดหลักหกรัตนาราม
เปิดใช้งาน
24
70020026
วัดใหม่สี่หมื่น
เปิดใช้งาน
25
70020027
วัดคูหาสวรรค์
เปิดใช้งาน
26
70020028
วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
เปิดใช้งาน
27
70020029
วัดหนองประทุน
เปิดใช้งาน
28
70020030
ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
29
70020031
วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
30
70020032
วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
เปิดใช้งาน
31
70020033
วัดหนองกลางด่าน
เปิดใช้งาน
32
70020034
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
33
70020035
วัดสัมมาราม
เปิดใช้งาน
34
70020036
วัดเขาขลุง
เปิดใช้งาน
35
70020037
บ้านดอนไม้ลาย
เปิดใช้งาน
36
70020038
บ้านหนองไก่ขัน
ไม่เปิดใช้งาน
37
70020039
วัดสระสี่มุม
เปิดใช้งาน
38
70020041
บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
เปิดใช้งาน
39
70020042
วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
40
70020043
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
41
70020044
วัดตาล
เปิดใช้งาน
42
70020046
วัดโพธิ์บัลลังก์
เปิดใช้งาน
43
70020047
วัดลำพยอม
เปิดใช้งาน
44
70020048
วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
เปิดใช้งาน
45
70020049
ชุมชนวัดท่าผา
ไม่เปิดใช้งาน
46
70020050
วัดโกสินารายน์
เปิดใช้งาน
47
70020051
วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
48
70020052
วัดยางหัก
เปิดใช้งาน
49
70020053
วัดบ้านฆ้องน้อย
เปิดใช้งาน
50
70020055
วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
51
70020056
วัดตาผา
เปิดใช้งาน
52
70020057
วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
เปิดใช้งาน
53
70020058
บ้านหนองคา
เปิดใช้งาน
54
70020059
วัดม่วง
เปิดใช้งาน
55
70020061
อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
เปิดใช้งาน
56
70020062
วัดหุบกระทิง
เปิดใช้งาน
57
70020064
วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
58
70020065
วัดโพธิ์รัตนาราม
เปิดใช้งาน
59
70020067
วัดลาดบัวขาว
เปิดใช้งาน
60
70020068
วัดหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
61
70020069
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
62
70020070
วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
63
70020071
วัดหนองปลาดุก
เปิดใช้งาน
64
70020072
วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ไม่เปิดใช้งาน
65
70020073
วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
66
70020074
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
67
70020075
ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
เปิดใช้งาน
68
70020076
วัดมาบแค
เปิดใช้งาน
69
70020077
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
เปิดใช้งาน
70
70020078
วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
71
70020079
วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
เปิดใช้งาน
72
70020080
บ้านลาดใหญ่
เปิดใช้งาน
73
70020081
วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
74
70020082
วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
75
70020083
วัดดอนพรม
เปิดใช้งาน
76
70020084
วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
77
70020085
วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
78
70020086
วัดตาลเตี้ย
เปิดใช้งาน
79
70020087
วัดดอนสาลี(สาลีประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
80
70020088
อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
เปิดใช้งาน
81
70020089
วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
82
70020090
วัดเหนือ
เปิดใช้งาน
83
70020091
วัดดอนเซ่ง
เปิดใช้งาน
84
70020092
บ้านกุ่ม
เปิดใช้งาน
85
70020093
วัดสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
86
70020094
ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
เปิดใช้งาน
87
70020095
ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
88
70020096
วัดหนองม่วง
เปิดใช้งาน
89
70020097
วัดหลวง
เปิดใช้งาน
90
70020098
วัดหนองเอี่ยน
เปิดใช้งาน
91
70020099
วัดทำนบ
เปิดใช้งาน
92
70020100
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
93
70020101
วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
94
70020102
วัดแหลมทอง
เปิดใช้งาน
95
70020103
วัดหัวโพ
เปิดใช้งาน
96
70020104
วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
เปิดใช้งาน
97
70020105
วัดเขาชะงุ้ม
ไม่เปิดใช้งาน
98
70020106
วัดเขาส้ม
เปิดใช้งาน
99
70020107
วัดหนองมะค่า
ไม่เปิดใช้งาน
100
70020108
บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
101
70020109
วัดระฆังทอง
เปิดใช้งาน
102
70020110
บ้านเขาแหลม
เปิดใช้งาน
103
70020111
วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
เปิดใช้งาน
104
70020112
วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
105
70020113
วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
เปิดใช้งาน
106
70020114
ธรรมาธิปไตย
เปิดใช้งาน
107
70020115
วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
เปิดใช้งาน
108
70020116
บ้านเกาะโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
109
70020117
บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
เปิดใช้งาน
110
70020118
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
เปิดใช้งาน
111
70020119
วัดสนามชัย
เปิดใช้งาน
112
70020121
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
113
70020122
วัดหนองกลางดง
เปิดใช้งาน
114
70020123
วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
115
70020124
วัดดอนทราย
เปิดใช้งาน
116
70020125
วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
117
70020126
วัดบางลาน
เปิดใช้งาน
118
70020127
วัดช่องพราน
เปิดใช้งาน
119
70020128
วัดโคกทอง
เปิดใช้งาน
120
70020130
วัดเขาพระ
เปิดใช้งาน
121
70020131
วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
เปิดใช้งาน
122
70020132
วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
123
70020133
ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
เปิดใช้งาน
124
70020134
บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
เปิดใช้งาน
125
70020135
บ้านหนองตาพุด
เปิดใช้งาน
126
70020136
วัดแก้วฟ้า
เปิดใช้งาน
127
70020138
วัดนางแก้ว
เปิดใช้งาน
128
70020139
วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
129
70020140
วัดศรีประชุมชน
เปิดใช้งาน
130
70020142
วัดบ่อมะกรูด
เปิดใช้งาน
131
70020143
วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
เปิดใช้งาน
132
70020144
วัดดีบอน
เปิดใช้งาน
133
70020145
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
134
70020146
วัดหุบมะกล่ำ
เปิดใช้งาน
135
70020147
วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
136
70020148
ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
เปิดใช้งาน
137
70020149
ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
138
70020150
วัดหนองอ้อ
เปิดใช้งาน
139
70020151
อนุบาลโพธาราม ฯ
เปิดใช้งาน
140
70020152
วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
141
70020153
ชุมชนวัดหนองโพ
เปิดใช้งาน
142
70020155
วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
143
70020156
วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
144
70020157
บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
145
70020158
บ้านหนองใยบัว
เปิดใช้งาน
146
70020159
บ้านหนองครึม
เปิดใช้งาน
147
70020160
บ้านหนองกระทุ่ม
เปิดใช้งาน