หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
71030001
บ้านวังใหญ่
เปิดใช้งาน
2
71030002
บ้านพุม่วง-พุพง
เปิดใช้งาน
3
71030003
บ้านหาดงิ้ว
เปิดใช้งาน
4
71030004
บ้านพุเตย
เปิดใช้งาน
5
71030005
อนุบาลไทรโยค
เปิดใช้งาน
6
71030006
บ้านพุองกะ
เปิดใช้งาน
7
71030007
พุทธวิมุติวิทยา
เปิดใช้งาน
8
71030008
บ้านช่องแคบ
เปิดใช้งาน
9
71030009
บ้านทุ่งก้างย่าง
เปิดใช้งาน
10
71030010
บ้านแก่งประลอม
เปิดใช้งาน
11
71030011
ไทรโยคใหญ่
เปิดใช้งาน
12
71030012
วัดใหม่ดงสัก
เปิดใช้งาน
13
71030013
บ้านท่าทุ่งนา
เปิดใช้งาน
14
71030014
บ้านแก่งจอ
เปิดใช้งาน
15
71030015
บ้านถ้ำดาวดึงส์
เปิดใช้งาน
16
71030016
บ้านบ้องตี้
เปิดใช้งาน
17
71030017
ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
เปิดใช้งาน
18
71030018
บ้านเขาสามชั้น
เปิดใช้งาน
19
71030019
หลุงกัง
เปิดใช้งาน
20
71030020
สามัคคีธรรมานุสรณ์
เปิดใช้งาน
21
71030021
บ้านหนองขอน
เปิดใช้งาน
22
71030022
บ้านวังโพธิ์
เปิดใช้งาน
23
71030023
บ้านลุ่มผึ้ง
เปิดใช้งาน
24
71030024
บ้านแก่งระเบิด
เปิดใช้งาน
25
71030025
บ้านเขาช้าง
เปิดใช้งาน
26
71030026
บ้านเขาพัง
เปิดใช้งาน
27
71030027
บ้านสารวัตร
เปิดใช้งาน
28
71030028
บ้านวังกระแจะ
เปิดใช้งาน
29
71030029
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
เปิดใช้งาน
30
71030030
บ้านท่ามะเดื่อ
เปิดใช้งาน
31
71030031
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
32
71030032
บ้านยางโทน
เปิดใช้งาน
33
71030033
บ้านทุ่งเรือโกลน
เปิดใช้งาน
34
71030034
บ้านหนองปลาซิว
เปิดใช้งาน
35
71030035
บ้านห้วยกะทะทอง
เปิดใช้งาน
36
71030036
บ้านพุปลู
ไม่เปิดใช้งาน
37
71030037
บ้านท่าตาเสือ
เปิดใช้งาน
38
71030038
บ้านวังสิงห์
เปิดใช้งาน
39
71030039
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
40
71030040
วัดปากกิเลน
เปิดใช้งาน
41
71030063
บ้านห้วยเสือ
เปิดใช้งาน
42
71030064
วัดป่าถ้ำภูเตย
เปิดใช้งาน
43
71030065
บ้านเกริงกระเวีย
เปิดใช้งาน
44
71030066
บ้านทุ่งเสือโทน
เปิดใช้งาน
45
71030067
บ้านเหมืองสองท่อ
เปิดใช้งาน
46
71030068
อนุบาลทองผาภูมิ
เปิดใช้งาน
47
71030069
วัดปรังกาสี
เปิดใช้งาน
48
71030070
บ้านจันเดย์
เปิดใช้งาน
49
71030071
บ้านเสาหงษ์
เปิดใช้งาน
50
71030072
บ้านอูล่อง
เปิดใช้งาน
51
71030073
บ้านหินแหลม
เปิดใช้งาน
52
71030075
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
53
71030076
บ้านกุยแหย่
เปิดใช้งาน
54
71030077
บ้านลิ่นถิ่น
เปิดใช้งาน
55
71030078
บ้านนามกุย
เปิดใช้งาน
56
71030079
บ้านหนองเจริญ
เปิดใช้งาน
57
71030080
บ้านดินโส
เปิดใช้งาน
58
71030081
บ้านป่าไม้สะพานลาว
เปิดใช้งาน
59
71030082
บ้านท่ามะเดื่อ
เปิดใช้งาน
60
71030083
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
เปิดใช้งาน
61
71030084
บ้านไร่ป้า
เปิดใช้งาน
62
71030085
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
63
71030086
บ้านประจําไม้
เปิดใช้งาน
64
71030087
บ้านห้วยเขย่ง
เปิดใช้งาน
65
71030088
บ้านปากลําปิล็อก
เปิดใช้งาน
66
71030089
คุรุสภา
เปิดใช้งาน
67
71030090
บ้านวังผาตาด
เปิดใช้งาน
68
71030091
บ้านดงโคร่ง
เปิดใช้งาน
69
71030092
วัดหินดาด
เปิดใช้งาน
70
71030093
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
71
71030094
บ้านท่าดินแดง
เปิดใช้งาน
72
71030095
บ้านยางขาว
เปิดใช้งาน
73
71030096
บ้านหินตั้ง
เปิดใช้งาน
74
71030097
บ้านกองม่องทะ
เปิดใช้งาน
75
71030098
บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์
เปิดใช้งาน
76
71030099
บ้านซองกาเรีย
เปิดใช้งาน
77
71030100
อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
เปิดใช้งาน
78
71030101
วัดวังก์วิเวการาม
เปิดใช้งาน
79
71030102
บ้านห้วยมาลัย
เปิดใช้งาน
80
71030103
บ้านใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
81
71030104
บ้านห้วยกบ
เปิดใช้งาน