หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72020001
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
เปิดใช้งาน
2
72020002
บ้านนเรศ
เปิดใช้งาน
3
72020003
วัดสระศรีเจริญ
เปิดใช้งาน
4
72020004
วัดราษฎรบำรุง
เปิดใช้งาน
5
72020005
วัดหนองหลอด
เปิดใช้งาน
6
72020006
บ้านทะเลบก
เปิดใช้งาน
7
72020007
บ้านสระหลวง
เปิดใช้งาน
8
72020008
บ้านบ่อสำราญ
เปิดใช้งาน
9
72020009
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
10
72020010
บ้านหนองสานแตร
เปิดใช้งาน
11
72020011
วัดธัญญวารี
เปิดใช้งาน
12
72020012
วัดชีธาราม
เปิดใช้งาน
13
72020013
บ้านหนองจิกรากข่า
เปิดใช้งาน
14
72020014
บ้านดงกะเชา
เปิดใช้งาน
15
72020015
วัดหนองแจง
ไม่เปิดใช้งาน
16
72020016
บ้านหนองฝ้าย
เปิดใช้งาน
17
72020017
บ้านสระกระโจม
เปิดใช้งาน
18
72020018
บ้านยมเบือ
เปิดใช้งาน
19
72020019
บ้านหนองสลัดได
เปิดใช้งาน
20
72020020
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
21
72020021
บ้านหัวเขา
ไม่เปิดใช้งาน
22
72020022
บ้านดอนกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
23
72020023
บ้านห้วยม้าลอย
เปิดใช้งาน
24
72020025
บ้านโคกหม้อ
เปิดใช้งาน
25
72020026
วัดสระด่าน
เปิดใช้งาน
26
72020028
วัดบ้านกรวด
ไม่เปิดใช้งาน
27
72020029
วัดท่ากุ่ม
เปิดใช้งาน
28
72020030
วัดศรีเฉลิมเขต
เปิดใช้งาน
29
72020031
วัดดอนมะนาว
เปิดใช้งาน
30
72020032
วัดสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
31
72020033
บ้านโคกงูเห่า
เปิดใช้งาน
32
72020034
บ้านบัวขาว
เปิดใช้งาน
33
72020035
บ้านหนองวัลย์เปรียง
เปิดใช้งาน
34
72020036
วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
ไม่เปิดใช้งาน
35
72020037
วัดทุ่งเข็น
เปิดใช้งาน
36
72020038
วัดเทพพิทักษ์
ไม่เปิดใช้งาน
37
72020039
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
38
72020040
วัดเนินพระปรางค์
เปิดใช้งาน
39
72020041
วัดใหม่นพรัตน์
เปิดใช้งาน
40
72020042
บ้านหัววัง
เปิดใช้งาน
41
72020043
บ้านหนองเฝ้า
เปิดใช้งาน
42
72020044
บ้านหนองกระดี่
เปิดใช้งาน
43
72020045
บ้านดอนตำลึง
เปิดใช้งาน
44
72020046
วัดหัวกลับ
เปิดใช้งาน
45
72020047
วัดทับกระดาน
เปิดใช้งาน
46
72020048
วัดเวฬุวัน
เปิดใช้งาน
47
72020049
วัดหนองพันเทา
ไม่เปิดใช้งาน
48
72020050
วัดบางสาม
เปิดใช้งาน
49
72020051
วัดสำเภาทอง
เปิดใช้งาน
50
72020052
บ้านโคก 7 ลูก
เปิดใช้งาน
51
72020053
วัดใหม่บำรุงธรรม
ไม่เปิดใช้งาน
52
72020056
สองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
53
72020057
วัดไชยนาราษฎร์
เปิดใช้งาน
54
72020058
วัดท่าข้าม
เปิดใช้งาน
55
72020059
บ้านไผ่ตาโม้
เปิดใช้งาน
56
72020060
วัดไผ่โรงวัว
เปิดใช้งาน
57
72020061
อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
58
72020062
วัดท่าจัด
เปิดใช้งาน
59
72020063
วัดใหม่พิบูลย์ผล
เปิดใช้งาน
60
72020064
วัดทองประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
61
72020065
วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)
เปิดใช้งาน
62
72020066
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
เปิดใช้งาน
63
72020067
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
64
72020069
วัดลาดประทุมทอง
เปิดใช้งาน
65
72020070
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
เปิดใช้งาน
66
72020071
วัดย่านซื่อ
เปิดใช้งาน
67
72020072
วัดไผ่ขาด
เปิดใช้งาน
68
72020073
วัดรางกร่าง
ไม่เปิดใช้งาน
69
72020074
วัดใหม่เพชรรัตน์
เปิดใช้งาน
70
72020075
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
71
72020076
บ้านสะพังกร่าง
เปิดใช้งาน
72
72020077
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
เปิดใช้งาน
73
72020078
บ้านหนองกระทู้
ไม่เปิดใช้งาน
74
72020079
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
75
72020081
วัดพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
76
72020082
วัดเขาพนมนาง
เปิดใช้งาน
77
72020083
วัดดอนสงวน
เปิดใช้งาน
78
72020084
วัดหัวโพธิ์
เปิดใช้งาน
79
72020085
บ้านประทุนทอง
เปิดใช้งาน
80
72020086
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
81
72020087
วัดบางบอน
เปิดใช้งาน
82
72020088
วัดยางยี่แส
เปิดใช้งาน
83
72020089
วัดสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
84
72020090
วัดจันทราวาส
เปิดใช้งาน
85
72020091
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
เปิดใช้งาน
86
72020092
บ้านเขาชานหมาก
เปิดใช้งาน
87
72020093
วัดปทุมวนาราม
เปิดใช้งาน
88
72020094
บ้านรางโพธิ์
เปิดใช้งาน
89
72020095
วัดโคกยายเกตุ
เปิดใช้งาน
90
72020096
พานิชชีวะอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
91
72020097
วัดโภคาราม
ไม่เปิดใช้งาน
92
72020098
วัดคีรีรัตนาราม
เปิดใช้งาน
93
72020099
วัดสระกร่างเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
94
72020100
บ้านเขากำแพง
เปิดใช้งาน
95
72020101
วัดห้วยคู้สามัคคี
เปิดใช้งาน
96
72020102
บ้านโป่งพรานอินทร์
ไม่เปิดใช้งาน
97
72020103
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
98
72020105
วัดจำปา
ไม่เปิดใช้งาน
99
72020106
วัดโพธิ์เขียว
เปิดใช้งาน
100
72020107
วัดกกม่วง
เปิดใช้งาน
101
72020108
บ้านสระบัวทอง
เปิดใช้งาน
102
72020109
บ้านทุ่งดินดำ
ไม่เปิดใช้งาน
103
72020110
วัดศรีสร้อยเพชร
เปิดใช้งาน
104
72020111
บ้านหัวทำนบ
เปิดใช้งาน
105
72020112
วัดกลางบ้านดอน
ไม่เปิดใช้งาน
106
72020113
วัดยางสว่างอารมณ์
ไม่เปิดใช้งาน
107
72020114
วัดเขาดีสลัก
เปิดใช้งาน
108
72020115
วัดคีรีเจริญผล
เปิดใช้งาน
109
72020117
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
110
72020118
พลับพลาไชย
เปิดใช้งาน
111
72020119
บ้านหนองกุฏิ
เปิดใช้งาน
112
72020122
วัดใหม่สิทธาวาส
เปิดใช้งาน
113
72020123
บ้านดอนพุทรา
เปิดใช้งาน
114
72020124
วัดสระพังลาน
เปิดใช้งาน
115
72020125
วัดดอนสุโข
เปิดใช้งาน
116
72020126
วัดนันทวัน
เปิดใช้งาน
117
72020127
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ไม่เปิดใช้งาน
118
72020128
วัดบ่อคู่
เปิดใช้งาน
119
72020129
วัดสระยายโสม
ไม่เปิดใช้งาน
120
72020130
วัดใหม่ปทุมสูตร
เปิดใช้งาน
121
72020131
วัดคลองตัน
เปิดใช้งาน
122
72020132
วัดหนองยายทรัพย์
ไม่เปิดใช้งาน
123
72020133
บ้านห้วยหิน
ไม่เปิดใช้งาน
124
72020134
วัดหนองหลุม
เปิดใช้งาน
125
72020135
บ้านหนองแหน
เปิดใช้งาน
126
72020136
วัดโคกสำโรง
เปิดใช้งาน
127
72020137
วัดคอกวัว
เปิดใช้งาน
128
72020138
วัดคณฑี
เปิดใช้งาน
129
72020139
วัดบ้านหนองโอ่ง
เปิดใช้งาน
130
72020140
วัดปทุมสราวาส
เปิดใช้งาน
131
72020141
วัดเขาพระ
เปิดใช้งาน
132
72020142
วัดหนองตาสาม
เปิดใช้งาน
133
72020143
วัดช่องลม
เปิดใช้งาน
134
72020144
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
เปิดใช้งาน