หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
73020001
วัดประชานาถ
เปิดใช้งาน
2
73020002
วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
เปิดใช้งาน
3
73020003
วัดโคกพระเจดีย์
เปิดใช้งาน
4
73020004
วัดงิ้วราย
เปิดใช้งาน
5
73020005
บ้านคลองบางกระจัน
เปิดใช้งาน
6
73020006
วัดไทร
เปิดใช้งาน
7
73020007
คลองทางหลวง
เปิดใช้งาน
8
73020008
วัดท่าตำหนัก
เปิดใช้งาน
9
73020009
วัดน้อย
เปิดใช้งาน
10
73020010
วัดไทยาวาส
เปิดใช้งาน
11
73020011
วัดกลางบางแก้ว
เปิดใช้งาน
12
73020012
วัดตุ๊กตา
เปิดใช้งาน
13
73020013
วัดบางพระ
เปิดใช้งาน
14
73020014
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
15
73020015
วัดบ่อตะกั่ว
เปิดใช้งาน
16
73020016
วัดห้วยตะโก
เปิดใช้งาน
17
73020017
วัดลานตากฟ้า
เปิดใช้งาน
18
73020018
วัดพุทธธรรมรังษี
เปิดใช้งาน
19
73020019
วัดสัมปทวน
เปิดใช้งาน
20
73020020
วัดละมุด
เปิดใช้งาน
21
73020021
บ้านลานแหลม
เปิดใช้งาน
22
73020022
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
เปิดใช้งาน
23
73020023
วัดสำโรง
เปิดใช้งาน
24
73020024
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
เปิดใช้งาน
25
73020025
วัดศีรษะทอง
เปิดใช้งาน
26
73020026
วัดเสถียรรัตนาราม
เปิดใช้งาน
27
73020027
วัดกลางครูเวียง
เปิดใช้งาน
28
73020028
วัดกกตาล
เปิดใช้งาน
29
73020030
บ้านห้วยพลู
เปิดใช้งาน
30
73020031
วัดท้องไทร
เปิดใช้งาน
31
73020032
บ้านห้วยกรด
เปิดใช้งาน
32
73020033
วัดโคกเขมา
เปิดใช้งาน
33
73020034
วัดทุ่งน้อย
เปิดใช้งาน
34
73020035
วัดบางภาษี
เปิดใช้งาน
35
73020036
บ้านคลองนกกระทุง
เปิดใช้งาน
36
73020037
วัดลานคา
เปิดใช้งาน
37
73020038
วัดดอนยอ
เปิดใช้งาน
38
73020039
วัดลาดสะแก
เปิดใช้งาน
39
73020040
วัดไผ่สามตำลึง
เปิดใช้งาน
40
73020041
วัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
41
73020042
วัดไผ่จรเข้
เปิดใช้งาน
42
73020043
วัดเกษตราราม
เปิดใช้งาน
43
73020044
วัดพระมอพิสัย
เปิดใช้งาน
44
73020045
บ้านนราภิรมย์
เปิดใช้งาน
45
73020046
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
46
73020047
วัดนราภิรมย์
เปิดใช้งาน
47
73020048
วัดนิลเพชร
เปิดใช้งาน
48
73020049
วัดบัวปากท่า
เปิดใช้งาน
49
73020050
บ้านหนองปรงกาญจนา
เปิดใช้งาน
50
73020051
วัดบอนใหญ่
เปิดใช้งาน
51
73020052
ตลาดเจริญสุข
เปิดใช้งาน
52
73020053
วัดบัวหวั่น
เปิดใช้งาน
53
73020054
วัดบางไผ่นารถ
เปิดใช้งาน
54
73020055
วัดผาสุการาม
เปิดใช้งาน
55
73020056
วัดบางปลา
เปิดใช้งาน
56
73020057
วัดเกาะแรต
เปิดใช้งาน
57
73020058
ตลาดเกาะแรต
เปิดใช้งาน
58
73020059
วัดรางกำหยาด
เปิดใช้งาน
59
73020060
ตลาดรางกระทุ่ม
เปิดใช้งาน
60
73020062
บ้านรางปลาหมอ
เปิดใช้งาน
61
73020063
บ้านคลองพระมอพิสัย
เปิดใช้งาน
62
73020064
วัดบึงลาดสวาย
เปิดใช้งาน
63
73020065
วัดสุขวัฒนาราม
เปิดใช้งาน
64
73020066
ไทยรัฐวิทยา ๔
เปิดใช้งาน
65
73020067
บ้านหนองปรง
เปิดใช้งาน
66
73020068
วัดเกษมสุริยัมนาจ
เปิดใช้งาน
67
73020069
บ้านประตูน้ำพระพิมล
เปิดใช้งาน
68
73020070
บ้านบางเลน
เปิดใช้งาน
69
73020071
บ้านไผ่คอกวัว
เปิดใช้งาน
70
73020072
วัดบางหลวง
เปิดใช้งาน
71
73020073
วัดบางน้อยใน
เปิดใช้งาน
72
73020074
วัดราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
73
73020077
บ้านหนองมะม่วง
เปิดใช้งาน
74
73020078
บ้านไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
75
73020079
วัดไผ่หูช้าง
เปิดใช้งาน
76
73020080
วัดลำพญา
เปิดใช้งาน
77
73020081
วัดเวฬุวนาราม
เปิดใช้งาน
78
73020082
วัดศิลามูล
เปิดใช้งาน
79
73020083
บ้านไผ่หลวง
เปิดใช้งาน
80
73020084
บ้านกระทุ่มล้ม
เปิดใช้งาน
81
73020085
บ้านเพลินวัฒนา
เปิดใช้งาน
82
73020086
วัดปรีดาราม
เปิดใช้งาน
83
73020087
บ้านคลองจินดา
เปิดใช้งาน
84
73020088
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
เปิดใช้งาน
85
73020089
วัดวังน้ำขาว
เปิดใช้งาน
86
73020090
บ้านฉาง
เปิดใช้งาน
87
73020091
วัดบางช้างเหนือ
เปิดใช้งาน
88
73020092
บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
89
73020093
บ้านคลองใหม่
เปิดใช้งาน
90
73020094
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
เปิดใช้งาน
91
73020095
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
92
73020096
บ้านตากแดด
เปิดใช้งาน
93
73020097
วัดจินดาราม
เปิดใช้งาน
94
73020098
วัดทรงคนอง
เปิดใช้งาน
95
73020099
วัดท่าข้าม
เปิดใช้งาน
96
73020100
บ้านท่าตลาด
เปิดใช้งาน
97
73020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
เปิดใช้งาน
98
73020102
คลองบางกระทึก
เปิดใช้งาน
99
73020103
บ้านหัวอ่าว
เปิดใช้งาน
100
73020104
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
เปิดใช้งาน
101
73020105
วัดบางช้างใต้
เปิดใช้งาน
102
73020106
บ้านบางม่วง
เปิดใช้งาน
103
73020107
บ้านบางเตย
เปิดใช้งาน
104
73020109
บ้านบางประแดง
เปิดใช้งาน
105
73020110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
เปิดใช้งาน
106
73020111
วัดเดชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
107
73020112
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
เปิดใช้งาน
108
73020113
วัดท่าพูด
เปิดใช้งาน
109
73020115
บ้านดงเกตุ
เปิดใช้งาน
110
73020116
วัดหอมเกร็ด
เปิดใช้งาน
111
73020117
บ้านหอมเกร็ด
เปิดใช้งาน
112
73020119
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
เปิดใช้งาน
113
73020120
บุณยศรีสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
114
73020121
บ้านคลองสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
115
73020122
วัดมะเกลือ
เปิดใช้งาน
116
73020123
บ้านคลองโยง
เปิดใช้งาน
117
73020124
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
118
73020125
วัดสาลวัน
เปิดใช้งาน
119
73020126
วัดสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
120
73020127
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
เปิดใช้งาน