หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
76010001
อนุบาลเพชรบุรี
เปิดใช้งาน
2
76010003
บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
เปิดใช้งาน
3
76010004
วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
4
76010005
วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
เปิดใช้งาน
5
76010006
วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
เปิดใช้งาน
6
76010007
บ้านดอนยาง
เปิดใช้งาน
7
76010008
บ้านหนองมะขาม
เปิดใช้งาน
8
76010011
วัดอินทาราม
เปิดใช้งาน
9
76010012
วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
เปิดใช้งาน
10
76010013
บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
11
76010015
วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
12
76010017
วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
เปิดใช้งาน
13
76010018
วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
เปิดใช้งาน
14
76010020
วัดดอนไก่เตี้ย
เปิดใช้งาน
15
76010021
วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
16
76010023
วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
เปิดใช้งาน
17
76010024
บ้านบ่อหวาย
เปิดใช้งาน
18
76010025
บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
19
76010026
วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
20
76010027
วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
เปิดใช้งาน
21
76010028
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
เปิดใช้งาน
22
76010030
วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
23
76010031
วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)
เปิดใช้งาน
24
76010032
บ้านบ่อโพง
เปิดใช้งาน
25
76010033
บ้านดอนนาลุ่ม
เปิดใช้งาน
26
76010034
บ้านโตนดน้อย
เปิดใช้งาน
27
76010035
บ้านบ่อขม
เปิดใช้งาน
28
76010036
บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
เปิดใช้งาน
29
76010037
บ้านดอนยี่กรอก
เปิดใช้งาน
30
76010038
วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
เปิดใช้งาน
31
76010039
วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
32
76010040
บ้านบางกุฬา
เปิดใช้งาน
33
76010041
หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
เปิดใช้งาน
34
76010042
วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
35
76010043
บ้านเขาย้อย
เปิดใช้งาน
36
76010044
วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
37
76010045
วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
38
76010047
วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
39
76010048
วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
40
76010049
วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
เปิดใช้งาน
41
76010050
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
เปิดใช้งาน
42
76010051
วัดหนองส้ม
เปิดใช้งาน
43
76010052
บ้านสระพัง
เปิดใช้งาน
44
76010053
บ้านหนองชุมพล
เปิดใช้งาน
45
76010054
บ้านหนองประดู่
เปิดใช้งาน
46
76010055
ไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)
เปิดใช้งาน
47
76010056
วัดทรงธรรม
เปิดใช้งาน
48
76010057
บ้านเนินรัก
เปิดใช้งาน
49
76010058
วัดมณีเลื่อน
เปิดใช้งาน
50
76010060
วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
51
76010061
วัดเขาสมอระบัง
เปิดใช้งาน
52
76010064
วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
53
76010065
วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
54
76010066
บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
เปิดใช้งาน
55
76010067
บ้านหนองรี
เปิดใช้งาน
56
76010068
บ้านสามเรือน
เปิดใช้งาน
57
76010069
บ้านพุพลู
เปิดใช้งาน
58
76010070
บ้านยางน้ำกลัดใต้
เปิดใช้งาน
59
76010071
บ้านปากรัตน์
เปิดใช้งาน
60
76010073
บ้านท่าเสลา
เปิดใช้งาน
61
76010074
บ้านลิ้นช้าง
เปิดใช้งาน
62
76010075
บ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เปิดใช้งาน
63
76010076
บ้านจะโปรง
เปิดใช้งาน
64
76010077
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
65
76010078
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
66
76010079
บ้านอ่างศิลา
เปิดใช้งาน
67
76010080
บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
เปิดใช้งาน
68
76010081
บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
เปิดใช้งาน
69
76010082
บ้านคลองมอญ
เปิดใช้งาน
70
76010083
วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
71
76010084
วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
72
76010085
บ้านเหมืองไทร
เปิดใช้งาน
73
76010086
บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
เปิดใช้งาน
74
76010087
วัดราษฎร์ศรัทธา
เปิดใช้งาน
75
76010089
วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
เปิดใช้งาน
76
76010090
วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
77
76010091
วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
เปิดใช้งาน
78
76010092
วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
79
76010093
บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
เปิดใช้งาน
80
76010094
วัดบางลำภู
เปิดใช้งาน
81
76010095
บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
82
76010098
บ้านสามแพรก
เปิดใช้งาน
83
76010099
วัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
84
76010100
วัดเกาะแก้ว
เปิดใช้งาน
85
76010101
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
86
76010102
อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
เปิดใช้งาน
87
76010103
บ้านแหลม
เปิดใช้งาน
88
76010104
วัดในกลาง
เปิดใช้งาน
89
76010107
มิตรภาพที่ 34
เปิดใช้งาน
90
76010108
วัดนอกปากทะเล
เปิดใช้งาน
91
76010109
บ้านดอนมะขาม
เปิดใช้งาน
92
76010110
วัดสมุทรโคดม
เปิดใช้งาน
93
76010111
วัดสมุทรธาราม
เปิดใช้งาน