หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
76020001
นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)
เปิดใช้งาน
2
76020002
บ้านหุบกะพง
เปิดใช้งาน
3
76020003
บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
เปิดใช้งาน
4
76020004
ชาวไร่
เปิดใช้งาน
5
76020005
บ้านร่องระกำ
เปิดใช้งาน
6
76020006
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
7
76020007
บ้านดอนขุนห้วย
เปิดใช้งาน
8
76020008
บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
9
76020009
บ้านดอน
เปิดใช้งาน
10
76020010
บ้านเนินทราย
เปิดใช้งาน
11
76020011
บ้านบางเกตุ
เปิดใช้งาน
12
76020012
บ้านบางเก่า
เปิดใช้งาน
13
76020013
วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
14
76020014
บ้านทุ่งขาม
เปิดใช้งาน
15
76020015
บ้านโป่งแย้
เปิดใช้งาน
16
76020016
บ้านไร่ใหม่พัฒนา
เปิดใช้งาน
17
76020017
บ้านรางจิก
เปิดใช้งาน
18
76020018
บ้านหนองเขื่อน
เปิดใช้งาน
19
76020019
วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)
เปิดใช้งาน
20
76020020
บ้านดอนมะกอก
เปิดใช้งาน
21
76020021
บ้านอ่างหิน
เปิดใช้งาน
22
76020022
บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)
เปิดใช้งาน
23
76020023
โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
เปิดใช้งาน
24
76020024
บ้านบ่อหลวง
เปิดใช้งาน
25
76020025
บ้านพุหวาย
เปิดใช้งาน
26
76020026
บ้านหนองขาม
เปิดใช้งาน
27
76020027
บ้านท่ามะริด
เปิดใช้งาน
28
76020028
บ้านทุ่งโป่ง
เปิดใช้งาน
29
76020030
บ้านโพรงเข้
เปิดใช้งาน
30
76020031
บ้านยางชุม
เปิดใช้งาน
31
76020032
บ้านสารเห็ด
เปิดใช้งาน
32
76020033
บ้านหนองเขาอ่อน
เปิดใช้งาน
33
76020034
บ้านเขากระปุก
เปิดใช้งาน
34
76020035
บ้านโป่งเกตุ
เปิดใช้งาน
35
76020036
หนองคอไก่
เปิดใช้งาน
36
76020037
บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
37
76020038
บ้านเขาอ่างแก้ว
เปิดใช้งาน
38
76020039
บ้านหนองโรง
เปิดใช้งาน
39
76020040
บ้านสระพระ
เปิดใช้งาน
40
76020041
บ้านหนองขานาง
เปิดใช้งาน
41
76020042
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
42
76020043
วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
43
76020044
วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
44
76020045
วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
45
76020046
บ้านท่าไม้รวก
เปิดใช้งาน
46
76020047
บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
47
76020048
บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
48
76020049
บ้านหนองเตียน
เปิดใช้งาน
49
76020050
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
50
76020051
บ้านท่ากระเทียม
เปิดใช้งาน
51
76020052
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
52
76020053
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
53
76020054
วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103
เปิดใช้งาน
54
76020055
บ้านหนองบ้วย
เปิดใช้งาน
55
76020057
สหกรณ์บำรุงวิทย์
เปิดใช้งาน
56
76020058
บ้านหนองน้ำถ่าย
เปิดใช้งาน
57
76020060
วัดเขาปากช่อง
เปิดใช้งาน
58
76020061
วัดท่าเหว
เปิดใช้งาน
59
76020062
บ้านในดง
เปิดใช้งาน
60
76020063
บ้านดอนเตาอิฐ
เปิดใช้งาน
61
76020065
วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
เปิดใช้งาน
62
76020066
วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
เปิดใช้งาน
63
76020067
บ้านท่าโล้
เปิดใช้งาน
64
76020068
วัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
65
76020069
บ้านท่าหัวลบ
เปิดใช้งาน
66
76020070
บ้านแม่ประจันต์
เปิดใช้งาน
67
76020071
บ้านหนองเกตุ
เปิดใช้งาน
68
76020072
บ้านหันตะเภา
เปิดใช้งาน
69
76020073
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
70
76020074
วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
เปิดใช้งาน
71
76020075
วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
เปิดใช้งาน
72
76020076
วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)
เปิดใช้งาน
73
76020078
วัดม่วงงาม
เปิดใช้งาน
74
76020079
วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)
เปิดใช้งาน
75
76020080
วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)
เปิดใช้งาน
76
76020081
วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)
เปิดใช้งาน
77
76020083
วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
เปิดใช้งาน
78
76020084
วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
79
76020085
บ้านดงห้วยหลวง
เปิดใช้งาน
80
76020087
วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
เปิดใช้งาน
81
76020088
วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
เปิดใช้งาน
82
76020089
วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)
เปิดใช้งาน
83
76020090
วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
84
76020091
บ้านแหลมทอง
เปิดใช้งาน
85
76020092
บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
86
76020093
บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)
เปิดใช้งาน
87
76020094
บ้านหนองไก่เถื่อน
เปิดใช้งาน
88
76020095
วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
89
76020097
บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
90
76020098
วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
91
76020100
วัดหว้า
เปิดใช้งาน
92
76020101
วัดช่อม่วง
เปิดใช้งาน
93
76020102
บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
เปิดใช้งาน
94
76020103
บ้านโป่งสลอด
เปิดใช้งาน
95
76020104
วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)
เปิดใช้งาน
96
76020105
บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
97
76020106
บ้านพุตุม
เปิดใช้งาน
98
76020107
บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
99
76020108
วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
100
76020109
ชลประทานแก่งกระจาน
เปิดใช้งาน
101
76020110
บ้านวังนางนวล
เปิดใช้งาน
102
76020111
บ้านตะเคียนงาม
เปิดใช้งาน
103
76020112
บ้านน้ำทรัพย์
เปิดใช้งาน
104
76020113
บ้านต้นเกด
เปิดใช้งาน
105
76020114
บ้านแม่คะเมย
เปิดใช้งาน
106
76020115
บ้านพุเข็ม
เปิดใช้งาน
107
76020116
บ้านเขากลิ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
108
76020117
บ้านหนองหงษ์
เปิดใช้งาน
109
76020118
บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
110
76020119
บ้านป่าเด็ง
เปิดใช้งาน
111
76020120
บ้านมะขามโพรง
เปิดใช้งาน
112
76020121
บ้านห้วยกวางจริง
เปิดใช้งาน
113
76020123
บ้านหนองมะกอก
เปิดใช้งาน
114
76020124
บ้านหนองสะแก
เปิดใช้งาน
115
76020125
บ้านซ่อง
เปิดใช้งาน
116
76020126
บ้านทุ่งเคล็ด
เปิดใช้งาน
117
76020128
บ้านห้วยปลาดุก
เปิดใช้งาน
118
76020129
อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
เปิดใช้งาน
119
76020130
บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
120
76020131
บ้านหนองปืนแตก
เปิดใช้งาน
121
76020132
บ้านด่านโง
เปิดใช้งาน
122
76020133
บ้านห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
123
76020134
บ้านพุสวรรค์
เปิดใช้งาน