หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80030001
วัดท้ายทะเล
เปิดใช้งาน
2
80030002
ชุมชนวัดท่าลิพง
เปิดใช้งาน
3
80030003
บ้านนา
เปิดใช้งาน
4
80030005
วัดบางยิ่ว
เปิดใช้งาน
5
80030006
บ้านศาลาตะเคียน
เปิดใช้งาน
6
80030007
วัดทายิการาม
เปิดใช้งาน
7
80030008
บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196
เปิดใช้งาน
8
80030009
วัดแดง
ไม่เปิดใช้งาน
9
80030010
วัดพระบาท
เปิดใช้งาน
10
80030011
วัดทองพูน
เปิดใช้งาน
11
80030012
ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
เปิดใช้งาน
12
80030013
บ้านบางพระ
เปิดใช้งาน
13
80030014
วัดดอนรักษา
เปิดใช้งาน
14
80030015
บ้านปากเชียร
เปิดใช้งาน
15
80030017
บ้านยางกาญจน์
เปิดใช้งาน
16
80030018
วัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
17
80030020
วัดคลองขยัน
ไม่เปิดใช้งาน
18
80030021
วัดชัยสุวรรณ
เปิดใช้งาน
19
80030023
วัดทวยเทพ
เปิดใช้งาน
20
80030024
บ้านหัวปอ
เปิดใช้งาน
21
80030025
วัดบางทองคำ
เปิดใช้งาน
22
80030026
บ้านท่าขนาน
ไม่เปิดใช้งาน
23
80030027
บ้านบางด้วน
เปิดใช้งาน
24
80030028
บ้านน้ำบ่อ
เปิดใช้งาน
25
80030029
บ้านเนินธัมมัง
เปิดใช้งาน
26
80030030
บ้านคงคาล้อม
เปิดใช้งาน
27
80030031
บ้านทุ่งขวัญแก้ว
เปิดใช้งาน
28
80030032
วัดบ่อล้อ
เปิดใช้งาน
29
80030033
วัดสระโพธิ์
เปิดใช้งาน
30
80030034
บ้านบางปรง
ไม่เปิดใช้งาน
31
80030035
บ้านดอนโตนด
ไม่เปิดใช้งาน
32
80030039
วัดคงคาวดี
เปิดใช้งาน
33
80030042
ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
เปิดใช้งาน
34
80030043
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
35
80030044
บ้านลานนา
เปิดใช้งาน
36
80030045
วัดไม้เสียบ
เปิดใช้งาน
37
80030046
บ้านตรอกแค
เปิดใช้งาน
38
80030047
บ้านขอนหาด
เปิดใช้งาน
39
80030048
บ้านใสถิน
เปิดใช้งาน
40
80030049
บ้านดอนตาสังข์
เปิดใช้งาน
41
80030050
วัดควนใส
เปิดใช้งาน
42
80030051
บ้านทุ่งโชน
เปิดใช้งาน
43
80030052
ชุมชนวัดเขาลำปะ
เปิดใช้งาน
44
80030053
เขาพระทอง
เปิดใช้งาน
45
80030054
บ้านทุ่งไม้ไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
46
80030055
บ้านควนหนองหงส์
เปิดใช้งาน
47
80030056
บ้านควนมุด
เปิดใช้งาน
48
80030057
บ้านทุ่งโป๊ะ
เปิดใช้งาน
49
80030058
วัดกาโห่ใต้
เปิดใช้งาน
50
80030059
ตชด.บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
51
80030060
บ้านควนชิง
เปิดใช้งาน
52
80030061
บ้านทุ่งใคร
เปิดใช้งาน
53
80030062
วัดควนยาว
เปิดใช้งาน
54
80030063
วัดควนป้อม
เปิดใช้งาน
55
80030064
วัดควนเคร็ง
เปิดใช้งาน
56
80030065
วัดปากควน
เปิดใช้งาน
57
80030066
วัดท่าสะท้อน
เปิดใช้งาน
58
80030067
บ้านปากบางกลม
เปิดใช้งาน
59
80030068
วัดจิกพนม
เปิดใช้งาน
60
80030069
วัดรักขิตวัน
เปิดใช้งาน
61
80030070
บ้านศาลาทวดทอง
เปิดใช้งาน
62
80030071
บ้านชะอวด
เปิดใช้งาน
63
80030072
บ้านห้วยโส
ไม่เปิดใช้งาน
64
80030073
วัดควนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
65
80030074
วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
เปิดใช้งาน
66
80030075
วัดดอนมะปราง
เปิดใช้งาน
67
80030076
วัดท่าเสม็ด
เปิดใช้งาน
68
80030077
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
69
80030078
บ้านบางน้อย
เปิดใช้งาน
70
80030079
บ้านนางหลง
เปิดใช้งาน
71
80030080
วัดโคกทราง
ไม่เปิดใช้งาน
72
80030081
วัดหนองจิก
ไม่เปิดใช้งาน
73
80030082
บ้านพรุบัว
เปิดใช้งาน
74
80030083
วัดควนเถียะ
เปิดใช้งาน
75
80030084
บ้านตูล
เปิดใช้งาน
76
80030085
บ้านกุมแป
ไม่เปิดใช้งาน
77
80030086
บ้านควนเงิน
เปิดใช้งาน
78
80030087
วัดวังกลม
เปิดใช้งาน
79
80030088
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
80
80030089
บ้านท่าไทร
เปิดใช้งาน
81
80030090
บ้านหนองนนทรี
เปิดใช้งาน
82
80030091
บ้านควนมิตร
เปิดใช้งาน
83
80030092
บ้านวังหอน
เปิดใช้งาน
84
80030093
ชุมชนวัดบางบูชา
เปิดใช้งาน
85
80030094
วัดเกาะจาก
เปิดใช้งาน
86
80030095
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
87
80030097
บ้านบางตะลุมพอ
ไม่เปิดใช้งาน
88
80030098
บ้านนำทรัพย์
เปิดใช้งาน
89
80030099
วัดขนาบนาก
เปิดใช้งาน
90
80030101
วัดโคกมะม่วง
เปิดใช้งาน
91
80030102
วัดตรงบน
ไม่เปิดใช้งาน
92
80030103
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
93
80030104
วัดบ้านงาม
เปิดใช้งาน
94
80030105
วัดสุขุม
เปิดใช้งาน
95
80030106
วัดสามแพรก
ไม่เปิดใช้งาน
96
80030107
วัดมหิสสราราม
ไม่เปิดใช้งาน
97
80030108
วัดศรีสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
98
80030109
บ้านบางเนียน
เปิดใช้งาน
99
80030110
บ้านแสงวิมาน
เปิดใช้งาน
100
80030112
บ้านเกาะนางโดย
เปิดใช้งาน
101
80030113
บ้านเขาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
102
80030114
วัดปิยาราม
เปิดใช้งาน
103
80030115
วัดกัลยานฤมิต
เปิดใช้งาน
104
80030119
บ้านบางลึก
เปิดใช้งาน
105
80030120
วัดชมพูประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
106
80030123
บ้านบางมูลนาก
ไม่เปิดใช้งาน
107
80030125
บ้านเกาะทัง
ไม่เปิดใช้งาน
108
80030126
วัดสระ
เปิดใช้งาน
109
80030127
วัดหงส์แก้ว
เปิดใช้งาน
110
80030128
วัดกาญจนาราม
เปิดใช้งาน
111
80030129
วัดบางไทร
เปิดใช้งาน
112
80030130
วัดบางศาลา
เปิดใช้งาน
113
80030132
บ้านบางแรด
เปิดใช้งาน
114
80030133
วัดแจ้ง
เปิดใช้งาน
115
80030139
วัดบางคุระ
เปิดใช้งาน
116
80030141
บ้านท้องโกงกาง
เปิดใช้งาน
117
80030142
วัดบางทวด
เปิดใช้งาน
118
80030143
วัดบางฉนาก
เปิดใช้งาน
119
80030144
บ้านบางวัง
เปิดใช้งาน
120
80030145
วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
เปิดใช้งาน
121
80030146
บ้านโก้งโค้ง
เปิดใช้งาน
122
80030147
บ้านชายทะเล
เปิดใช้งาน
123
80030148
วัดปากแพรก
เปิดใช้งาน
124
80030149
วัดบางพระ
ไม่เปิดใช้งาน
125
80030150
วัดบางด้วน
เปิดใช้งาน
126
80030151
วัดหอยกัน
เปิดใช้งาน
127
80030152
วัดอัฒฑศาสนาราม
เปิดใช้งาน
128
80030154
บ้านหัวลำพู
เปิดใช้งาน
129
80030155
วัดเหมก
เปิดใช้งาน
130
80030156
วัดป่าระกำ
เปิดใช้งาน
131
80030159
วัดสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
132
80030160
วัดปากตรง
เปิดใช้งาน
133
80030161
วัดแหลมตะลุมพุก
เปิดใช้งาน
134
80030162
ราชประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
135
80030163
วัดเทพมงคล
เปิดใช้งาน
136
80030164
วัดควนเกย
เปิดใช้งาน
137
80030165
บ้านหนองมาก
เปิดใช้งาน
138
80030166
วัดวัวหลุง
เปิดใช้งาน
139
80030167
วัดคันธมาลี
เปิดใช้งาน
140
80030169
วัดทุ่งหล่อ
ไม่เปิดใช้งาน
141
80030170
บ้านเกยเชน
ไม่เปิดใช้งาน
142
80030171
บ้านทุ่งเลน
เปิดใช้งาน
143
80030172
วัดปลายสระ
เปิดใช้งาน
144
80030173
สุนทราภิบาล
เปิดใช้งาน
145
80030174
วัดสุวรรณโฆษิต
เปิดใช้งาน
146
80030175
บ้านกลอง
เปิดใช้งาน
147
80030176
บ้านด่าน
ไม่เปิดใช้งาน
148
80030177
วัดมัชฌิมภูผา
ไม่เปิดใช้งาน
149
80030178
วัดเขาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
150
80030180
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
151
80030181
บ้านม่วงงาม
ไม่เปิดใช้งาน
152
80030182
วัดพิศาลนฤมิต
เปิดใช้งาน
153
80030184
วัดเถลิงกิตติยาราม
ไม่เปิดใช้งาน
154
80030185
บ้านห้วยไม้แก่น
ไม่เปิดใช้งาน
155
80030186
วัดเทพนมเชือด
เปิดใช้งาน
156
80030187
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
เปิดใช้งาน
157
80030188
วัดเนกขัมมาราม
เปิดใช้งาน
158
80030189
ร่อนพิบูลย์
เปิดใช้งาน
159
80030190
วัดพระอานนท์
เปิดใช้งาน
160
80030191
วัดหนา
ไม่เปิดใช้งาน
161
80030192
ราชประชานุเคราะห์ 7
เปิดใช้งาน
162
80030193
วัดโคกคราม
เปิดใช้งาน
163
80030194
บ้านป่าแชง
ไม่เปิดใช้งาน
164
80030196
วัดธงทอง
เปิดใช้งาน
165
80030197
บ้านควนรุย
เปิดใช้งาน
166
80030198
วัดถลุงทอง
เปิดใช้งาน
167
80030199
บ้านปลายราง
เปิดใช้งาน
168
80030200
บ้านห้วยหาร
เปิดใช้งาน
169
80030201
ชุมชนบ้านพุดหง
ไม่เปิดใช้งาน
170
80030202
วัดถ้ำเขาแดง
เปิดใช้งาน
171
80030203
วัดสามัคยาราม
เปิดใช้งาน
172
80030204
วัดธาราวง
เปิดใช้งาน
173
80030205
บ้านท่าไทร (ร่อนพิบูลย์)
เปิดใช้งาน
174
80030206
ชุมชนวัดเกาะเพชร
เปิดใช้งาน
175
80030207
บ้านบางโหนด
เปิดใช้งาน
176
80030208
บ้านเกาะสุด
เปิดใช้งาน
177
80030209
วัดบูรณาวาส
เปิดใช้งาน
178
80030210
บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
เปิดใช้งาน
179
80030211
วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
ไม่เปิดใช้งาน
180
80030212
วัดสว่างอารมณ์
ไม่เปิดใช้งาน
181
80030213
วัดควนชะลิก
เปิดใช้งาน
182
80030215
วัดปากเหมือง
เปิดใช้งาน
183
80030216
บ้านหัวไทร
เปิดใช้งาน
184
80030217
วัดดอนผาสุก
ไม่เปิดใช้งาน
185
80030218
วัดโคกยาง
ไม่เปิดใช้งาน
186
80030219
วัดอู่แก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
187
80030220
บ้านโคกทราย
เปิดใช้งาน
188
80030221
บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
ไม่เปิดใช้งาน
189
80030222
วัดโคกพิกุล
เปิดใช้งาน
190
80030223
วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
191
80030224
วัดบ้านด่าน
เปิดใช้งาน
192
80030225
วัดท่าเสริม
เปิดใช้งาน
193
80030226
ชุมชนพิบูลสงคราม
เปิดใช้งาน
194
80030228
บ้านปากพรุ
เปิดใช้งาน
195
80030230
วัดบ่อโพง
เปิดใช้งาน
196
80030231
วัดบ้านราม
ไม่เปิดใช้งาน
197
80030232
วัดรามแก้ว
เปิดใช้งาน
198
80030233
วัดปากระวะ
เปิดใช้งาน
199
80030234
วัดหน้าสตน
ไม่เปิดใช้งาน
200
80030235
วัดฉิมหลา
เปิดใช้งาน
201
80030236
บ้านหน้าศาล
เปิดใช้งาน
202
80030237
วัดอิมอญ
ไม่เปิดใช้งาน
203
80030239
บ้านศาลาแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
204
80030240
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
205
80030241
บ้านลำคลอง
เปิดใช้งาน
206
80030242
วัดทะเลปัง
เปิดใช้งาน
207
80030243
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
เปิดใช้งาน
208
80030244
วัดท้ายโนต
ไม่เปิดใช้งาน
209
80030245
บ้านท่าเตียน
ไม่เปิดใช้งาน
210
80030246
วัดแหลม
เปิดใช้งาน
211
80030247
วัดโคกสูง
เปิดใช้งาน
212
80030248
บ้านลำหัก
เปิดใช้งาน
213
80030249
วัดสมควร
เปิดใช้งาน
214
80030250
บ้านดอนทราย
เปิดใช้งาน
215
80030251
บ้านอายเลา
เปิดใช้งาน
216
80030252
บ้านไสหินตั้ง
เปิดใช้งาน
217
80030253
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
เปิดใช้งาน
218
80030254
วัดทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
219
80030255
บ้านเหนือคลอง
เปิดใช้งาน
220
80030256
ทัศนาวลัย
ไม่เปิดใช้งาน
221
80030257
วัดนาหมอบุญ
เปิดใช้งาน
222
80030258
บ้านทุ่งบก
เปิดใช้งาน
223
80030259
บ้านคอกวัว
เปิดใช้งาน
224
80030261
วัดชะอวด
เปิดใช้งาน
225
80030262
บ้านไสขาม
เปิดใช้งาน
226
80030263
บ้านชายควน
เปิดใช้งาน
227
80030264
บ้านควนโตน
เปิดใช้งาน
228
80030266
บ้านวังใส
เปิดใช้งาน
229
80030268
วัดวังฆ้อง
เปิดใช้งาน
230
80030269
บ้านคอพรุ
เปิดใช้งาน
231
80030270
ตชด.บ้านควนมีชัย
เปิดใช้งาน
232
80030271
บ้านหอยราก
เปิดใช้งาน