หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กระบี่
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
81010002
บ้านเขาตั้ง
เปิดใช้งาน
2
81010003
ทุ่งพะยอม
เปิดใช้งาน
3
81010004
บ้านนานอก
เปิดใช้งาน
4
81010005
บ้านน้ำจาน
เปิดใช้งาน
5
81010006
วัดโพธิ์เรียง
เปิดใช้งาน
6
81010007
บ้านหว่างคลอง
เปิดใช้งาน
7
81010008
บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
8
81010009
ชุมชนบ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
9
81010010
ทุ่งต้นปีก
เปิดใช้งาน
10
81010011
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
11
81010012
บ้านไหนหนัง
เปิดใช้งาน
12
81010013
บ้านเขาเทียมป่า
เปิดใช้งาน
13
81010014
บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
14
81010015
บ้านเขาทอง
เปิดใช้งาน
15
81010016
บ้านบางขนุน
เปิดใช้งาน
16
81010017
บ้านเกาะกลาง
เปิดใช้งาน
17
81010018
บ้านคลองกำ
เปิดใช้งาน
18
81010019
บ้านคลองประสงค์
เปิดใช้งาน
19
81010020
วัดห้วยโต้
เปิดใช้งาน
20
81010021
บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
เปิดใช้งาน
21
81010022
บ้านทับปริก
เปิดใช้งาน
22
81010023
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
23
81010024
อนุบาลกระบี่
เปิดใช้งาน
24
81010025
อุตรกิจ
เปิดใช้งาน
25
81010026
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
26
81010027
บ้านอ่าวน้ำเมา
เปิดใช้งาน
27
81010028
บ้านแหลมโพธิ์
เปิดใช้งาน
28
81010030
บ้านหนองทะเล
เปิดใช้งาน
29
81010031
บ้านคลองม่วง
เปิดใช้งาน
30
81010032
บ้านดินแดงน้อย
เปิดใช้งาน
31
81010033
ชุมชนบ้านเขากลม
เปิดใช้งาน
32
81010034
บ้านคลองแห้ง
เปิดใช้งาน
33
81010036
บ้านอ่าวนาง
เปิดใช้งาน
34
81010037
บ้านแหลมตง
เปิดใช้งาน
35
81010038
พระราชทานบ้านเกาะพีพี
เปิดใช้งาน
36
81010040
บ้านกอตง
เปิดใช้งาน
37
81010041
บ้านควนม่วง
เปิดใช้งาน
38
81010042
วัดภูมิบรรพต
เปิดใช้งาน
39
81010044
บ้านหนองน้ำแดง
เปิดใช้งาน
40
81010045
บ้านทับพล
เปิดใช้งาน
41
81010047
บ้านห้วยเสียด
เปิดใช้งาน
42
81010049
บ้านเขาพนม
เปิดใช้งาน
43
81010050
บ้านโคกหาร
เปิดใช้งาน
44
81010051
บ้านหินลูกช้าง
เปิดใช้งาน
45
81010052
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
46
81010053
วัดพรุเตียว
เปิดใช้งาน
47
81010054
บ้านบางเหรียง
เปิดใช้งาน
48
81010055
บ้านทุ่งปรือ
เปิดใช้งาน
49
81010056
บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
เปิดใช้งาน
50
81010057
บ้านมะม่วงเอน
เปิดใช้งาน
51
81010058
บ้านห้วยสาร
เปิดใช้งาน
52
81010059
บ้านควนกลาง
เปิดใช้งาน
53
81010060
บ้านโคกคา
เปิดใช้งาน
54
81010061
บ้านถ้ำโกบ
เปิดใช้งาน
55
81010062
บ้านห้วยน้ำแก้ว
เปิดใช้งาน
56
81010063
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
57
81010065
บ้านร่าหมาด
เปิดใช้งาน
58
81010066
บ้านร่าปู
เปิดใช้งาน
59
81010067
บ้านคลองย่าหนัด
เปิดใช้งาน
60
81010068
บ้านลิกี
เปิดใช้งาน
61
81010069
บ้านปากคลอง
เปิดใช้งาน
62
81010070
บ้านนาทุ่งกลาง
เปิดใช้งาน
63
81010071
บ้านโละใหญ่
เปิดใช้งาน
64
81010072
บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
เปิดใช้งาน
65
81010073
บ้านคลองโตนด
เปิดใช้งาน
66
81010074
บ้านหลังสอด
เปิดใช้งาน
67
81010075
บ้านคลองหิน
เปิดใช้งาน
68
81010076
วัดเกาะลันตา
เปิดใช้งาน
69
81010077
บ้านเจ๊ะหลี
เปิดใช้งาน
70
81010078
บ้านคลองนิน
เปิดใช้งาน
71
81010079
บ้านเกาะปอ
เปิดใช้งาน
72
81010080
บ้านสังกาอู้
เปิดใช้งาน
73
81010081
บ้านเขาฝาก
เปิดใช้งาน
74
81010082
บ้านหลังโสด
เปิดใช้งาน
75
81010083
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
76
81010084
บ้านโคกยูง
เปิดใช้งาน
77
81010085
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
เปิดใช้งาน
78
81010086
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
เปิดใช้งาน
79
81010087
บ้านพระแอะ
เปิดใช้งาน
80
81010088
คลองท่อมมิตรภาพที่160
เปิดใช้งาน
81
81010089
อนุบาลคลองท่อม
เปิดใช้งาน
82
81010090
ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
เปิดใช้งาน
83
81010091
บ้านเหนือ
เปิดใช้งาน
84
81010092
บ้านแชงเปิง
เปิดใช้งาน
85
81010093
บ้านคลองท่อมเหนือ
เปิดใช้งาน
86
81010094
บ้านบางคราม
เปิดใช้งาน
87
81010095
บ้านบางเตียว
เปิดใช้งาน
88
81010096
บ้านท่ามะพร้าว
เปิดใช้งาน
89
81010097
บ้านหินเพิง
เปิดใช้งาน
90
81010098
บ้านคลองปิ้ง
เปิดใช้งาน
91
81010099
บ้านดินนา
เปิดใช้งาน
92
81010100
บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
เปิดใช้งาน
93
81010101
คลองพน
เปิดใช้งาน
94
81010102
บ้านทุ่งครก
เปิดใช้งาน
95
81010103
บ้านคลองไคร
เปิดใช้งาน
96
81010104
บ้านคลองแรด
เปิดใช้งาน
97
81010105
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
98
81010106
บ้านห้วยพลูหนัง
เปิดใช้งาน
99
81010107
บ้านพรุพี
เปิดใช้งาน
100
81010108
บ้านบ่อมะม่วง
เปิดใช้งาน
101
81010109
บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
102
81010110
บ้านทุ่งคา
เปิดใช้งาน
103
81010111
บ้านนางรอง
เปิดใช้งาน
104
81010113
บ้านทุ่งนุ้ย
เปิดใช้งาน
105
81010114
บ้านเขาสามหน่วย
เปิดใช้งาน
106
81010115
บ้านพรุดินนา
เปิดใช้งาน
107
81010116
บ้านทับไทร
เปิดใช้งาน
108
81010118
บ้านคลองชะมวง
เปิดใช้งาน
109
81010120
บ้านพรุเตย
เปิดใช้งาน
110
81010123
บ้านท่าประดู่
เปิดใช้งาน
111
81010124
บ้านควนใต้
เปิดใช้งาน
112
81010125
บ้านน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
113
81010126
บ้านห้วยน้ำขาว
เปิดใช้งาน
114
81010127
บ้านทุ่งเสม็ด
เปิดใช้งาน
115
81010128
บ้านทุ่งสูง
เปิดใช้งาน
116
81010129
บ้านเขาล่อม
เปิดใช้งาน
117
81010130
วัดไพรสณฑ์
เปิดใช้งาน
118
81010131
บ้านเขาแก้ว
เปิดใช้งาน
119
81010132
บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
120
81010133
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
เปิดใช้งาน
121
81010134
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
เปิดใช้งาน
122
81010135
บ้านช่องไม้ดำ
เปิดใช้งาน
123
81010137
บ้านศาลาพระม่วง
เปิดใช้งาน
124
81010138
บ้านคลองหิน
เปิดใช้งาน
125
81010139
วัดบางโทง
เปิดใช้งาน
126
81010140
ชุมชนวัดนาเหนือ
เปิดใช้งาน
127
81010141
บ้านบางเจริญ
เปิดใช้งาน
128
81010142
บ้านหนองหลุมพอ
เปิดใช้งาน
129
81010143
บ้านกลางมิตรภาพที่44
เปิดใช้งาน
130
81010144
บ้านเขางาม
เปิดใช้งาน
131
81010146
บ้านคลองแรด
เปิดใช้งาน
132
81010147
วัดสถิตโพธาราม
เปิดใช้งาน
133
81010148
บ้านแหลมสัก
เปิดใช้งาน
134
81010149
บ้านอ่าวน้ำ
เปิดใช้งาน
135
81010150
อนุบาลอ่าวลึก
เปิดใช้งาน
136
81010152
บ้านถ้ำเสือ
เปิดใช้งาน
137
81010153
บ้านห้วยปริศนา
เปิดใช้งาน
138
81010154
บ้านอ่าวลึกน้อย
เปิดใช้งาน
139
81010155
บ้านควนโอ
เปิดใช้งาน
140
81010156
บ้านบากัน
ไม่เปิดใช้งาน
141
81010157
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
เปิดใช้งาน
142
81010158
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
143
81010161
บ้านในยวน
เปิดใช้งาน
144
81010162
บ้านคลองปัญญา
เปิดใช้งาน
145
81010163
บ้านนาเทา
เปิดใช้งาน
146
81010164
วัดช่องแบก
เปิดใช้งาน
147
81010165
วิทยาประชาคม
เปิดใช้งาน
148
81010166
วัดเขาต่อ
เปิดใช้งาน
149
81010167
บ้านโคกยอ
เปิดใช้งาน
150
81010168
วัดบ้านนา
เปิดใช้งาน
151
81010169
บ้านบางโสก
เปิดใช้งาน
152
81010170
บ้านบางหอย
เปิดใช้งาน
153
81010171
สหกรณ์ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
154
81010172
วัดบางเหลียว
เปิดใช้งาน
155
81010173
บ้านบกเก้าห้อง
เปิดใช้งาน
156
81010174
ชุมชนวัดหาดถั่ว
เปิดใช้งาน
157
81010175
วัดนทีมุขาราม
เปิดใช้งาน
158
81010176
บ้านบางเหียน
เปิดใช้งาน
159
81010177
บ้านปากหยา
เปิดใช้งาน
160
81010178
บ้านคลองพระยา
เปิดใช้งาน
161
81010179
บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
162
81010180
บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
เปิดใช้งาน
163
81010181
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
164
81010182
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
เปิดใช้งาน
165
81010183
บ้านดินแดง
เปิดใช้งาน
166
81010184
บ้านควนแดง
เปิดใช้งาน
167
81010185
บ้านเขาดินประชาพัฒน์
เปิดใช้งาน
168
81010186
บ้านเสม็ดจวน
เปิดใช้งาน
169
81010187
บ้านหนองจูด
เปิดใช้งาน
170
81010188
บ้านสะพานพน
เปิดใช้งาน
171
81010189
บ้านเกาะไทร
เปิดใช้งาน
172
81010190
บ้านย่านอุดม
เปิดใช้งาน
173
81010191
บ้านลำทับ
เปิดใช้งาน
174
81010192
บ้านนาพรุ
เปิดใช้งาน
175
81010193
บ้านไร่พัฒนา
เปิดใช้งาน
176
81010194
บ้านเกาะจำ
เปิดใช้งาน
177
81010195
บ้านเกาะปู
เปิดใช้งาน
178
81010196
บ้านเกาะศรีบอยา
เปิดใช้งาน
179
81010197
บ้านเกาะฮั่ง
เปิดใช้งาน
180
81010198
บ้านคลองเตาะ
เปิดใช้งาน
181
81010199
บ้านติงไหร
เปิดใช้งาน
182
81010200
บ้านควน
เปิดใช้งาน
183
81010202
บ้านคลองหมาก
เปิดใช้งาน
184
81010203
บ้านคลองหวายเล็ก
เปิดใช้งาน
185
81010204
บ้านแหลมกรวด
เปิดใช้งาน
186
81010205
บ้านท่ายาง
เปิดใช้งาน
187
81010206
บ้านควนต่อ
เปิดใช้งาน
188
81010207
บ้านคลองเขม้า
เปิดใช้งาน
189
81010208
บ้านนาวง
เปิดใช้งาน
190
81010209
ราชประชานุเคราะห์2
เปิดใช้งาน
191
81010210
บ้านควนเกาะจันทร์
เปิดใช้งาน
192
81010211
บ้านควนนกหว้า
เปิดใช้งาน
193
81010212
วัดโคกยาง
เปิดใช้งาน
194
81010213
บ้านคลองรั้ว
เปิดใช้งาน
195
81010214
บ้านคลองยวน
เปิดใช้งาน
196
81010215
บ้านตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
197
81010216
บ้านปากหรา
เปิดใช้งาน
198
81010217
บ้านหาดยาว
เปิดใช้งาน
199
81010218
บ้านทุ่งสาคร
เปิดใช้งาน
200
81010219
บ้านเกาะไทร
เปิดใช้งาน
201
81010220
บ้านทุ่งประสาน
เปิดใช้งาน
202
81010221
วัดธรรมาวุธสรณาราม
เปิดใช้งาน
203
81010222
บ้านห้วยยูง
เปิดใช้งาน
204
81010225
บ้านนาปง
เปิดใช้งาน
205
81010227
บ้านบกห้อง
เปิดใช้งาน
206
81010228
บ้านท่านุ่น
เปิดใช้งาน
207
81010229
บ้านนาออก
เปิดใช้งาน
208
81010230
ราชประชานุเคราะห์ ๑
เปิดใช้งาน
209
81010231
บ้านไร่ใหญ่
เปิดใช้งาน
210
81010232
บ้านไสโป๊ะ
เปิดใช้งาน