หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พังงา
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
82010001
เกาะปันหยี
เปิดใช้งาน
2
82010002
เกาะหมากน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
3
82010003
เกาะไม้ไผ่
เปิดใช้งาน
4
82010004
บ้านตากแดด
เปิดใช้งาน
5
82010005
อนุบาลพังงา
เปิดใช้งาน
6
82010006
บ้านทุ่งเจดีย์
เปิดใช้งาน
7
82010007
บ้านบางกัน
เปิดใช้งาน
8
82010008
วัดปัจจันตคาม
เปิดใช้งาน
9
82010012
เมืองพังงา
เปิดใช้งาน
10
82010013
วัดชนาธิการาม
เปิดใช้งาน
11
82010014
บ้านเขาเฒ่า
เปิดใช้งาน
12
82010016
เกาะเคี่ยม
เปิดใช้งาน
13
82010018
บ้านกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
14
82010021
วัดสองแพรก
เปิดใช้งาน
15
82010022
เกาะยาว
เปิดใช้งาน
16
82010023
บ้านน้ำจืด
เปิดใช้งาน
17
82010024
บ้านริมทะเล
ไม่เปิดใช้งาน
18
82010025
บ้านท่าเขา
เปิดใช้งาน
19
82010026
บ้านช่องหลาด
เปิดใช้งาน
20
82010027
บ้านคลองเหีย
ไม่เปิดใช้งาน
21
82010028
บ้านคลองบอน
เปิดใช้งาน
22
82010029
บ้านย่าหมี
เปิดใช้งาน
23
82010030
อ่าวมะม่วง
เปิดใช้งาน
24
82010031
บ้านท่าเรือ
เปิดใช้งาน
25
82010032
บ้านพรุใน
เปิดใช้งาน
26
82010033
อ่าวกะพ้อ
เปิดใช้งาน
27
82010034
บ้านคลองดินเหนียว
เปิดใช้งาน
28
82010035
บ้านกะปง
ไม่เปิดใช้งาน
29
82010037
กะปง
เปิดใช้งาน
30
82010038
บ้านปากถัก
เปิดใช้งาน
31
82010039
บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
เปิดใช้งาน
32
82010040
บ้านรมณีย์
ไม่เปิดใช้งาน
33
82010041
บ้านท่าหัน
เปิดใช้งาน
34
82010042
บ้านปากคลอง
ไม่เปิดใช้งาน
35
82010044
บ้านบางแก้ว
เปิดใช้งาน
36
82010046
บ้านช้างเชื่อ
เปิดใช้งาน
37
82010047
วัดนารายณิการาม
ไม่เปิดใช้งาน
38
82010048
บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
เปิดใช้งาน
39
82010049
วัดสุวรรณคูหา
ไม่เปิดใช้งาน
40
82010051
บ้านเขาเปาะ
เปิดใช้งาน
41
82010052
บ้านกะไหล
เปิดใช้งาน
42
82010053
วัดศรีรัตนาราม
เปิดใช้งาน
43
82010054
บ้านป่ายาง
เปิดใช้งาน
44
82010057
บ้านเกาะกลาง
เปิดใช้งาน
45
82010058
บ้านคลองเคียน
เปิดใช้งาน
46
82010059
บ้านคลองไส
ไม่เปิดใช้งาน
47
82010060
บ้านอ่าวมะขาม
เปิดใช้งาน
48
82010061
บ้านหินร่ม
เปิดใช้งาน
49
82010062
บ้านติเตะ
เปิดใช้งาน
50
82010063
บ้านเจ้าขรัว
เปิดใช้งาน
51
82010064
บ้านย่านสะบ้า
เปิดใช้งาน
52
82010065
วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
เปิดใช้งาน
53
82010066
บ้านดอน
ไม่เปิดใช้งาน
54
82010068
บ้านเขาปิหลาย
เปิดใช้งาน
55
82010069
บ้านท่านุ่น
เปิดใช้งาน
56
82010070
บ้านท่าปากแหว่ง
เปิดใช้งาน
57
82010071
วัดราษฎร์สโมสร
ไม่เปิดใช้งาน
58
82010072
บ้านลำวะ
ไม่เปิดใช้งาน
59
82010073
วัดตรัยรัตนากร
เปิดใช้งาน
60
82010074
วัดดิตถาราม
เปิดใช้งาน
61
82010075
บ้านบางหลาม
เปิดใช้งาน
62
82010076
บ้านบากัน
เปิดใช้งาน
63
82010077
บ้านบางจัน
เปิดใช้งาน
64
82010078
บ้านควน
เปิดใช้งาน
65
82010079
บ้านทองหลาง
เปิดใช้งาน
66
82010080
บ้านแหลมหิน
เปิดใช้งาน
67
82010081
บ้านในหยง
เปิดใช้งาน
68
82010082
วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
เปิดใช้งาน
69
82010083
บุญสูงอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
70
82010084
บ้านนอกนา
ไม่เปิดใช้งาน
71
82010085
บ้านบางเนียง
ไม่เปิดใช้งาน
72
82010086
วัดคมนียเขต
ไม่เปิดใช้งาน
73
82010089
บ้านบางกรัก
เปิดใช้งาน
74
82010094
บ้านบางใหญ่
เปิดใช้งาน
75
82010095
บ้านบางด้ง
เปิดใช้งาน
76
82010096
บ้านบางนายสี
เปิดใช้งาน
77
82010097
บ้านท่าจูด
เปิดใช้งาน
78
82010098
บ้านโคกยาง
เปิดใช้งาน
79
82010099
บ้านบางม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
80
82010100
บ้านบางมรวน
เปิดใช้งาน
81
82010101
บ้านน้ำเค็ม
เปิดใช้งาน
82
82010103
เกียรติประชา
ไม่เปิดใช้งาน
83
82010106
บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
เปิดใช้งาน
84
82010107
บ้านสวนใหม่
เปิดใช้งาน
85
82010108
บ้านเตรียม
ไม่เปิดใช้งาน
86
82010109
บ้านบางหว้า
เปิดใช้งาน
87
82010110
บ้านหินลาด
เปิดใช้งาน
88
82010112
คุระบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
89
82010113
บ้านบางติบ
เปิดใช้งาน
90
82010114
บ้านทุ่งละออง
ไม่เปิดใช้งาน
91
82010115
บ้านบางวัน
ไม่เปิดใช้งาน
92
82010116
บ้านตำหนัง
เปิดใช้งาน
93
82010117
บ้านบางครั่ง
เปิดใช้งาน
94
82010118
บ้านคุรอด
เปิดใช้งาน
95
82010119
บ้านทับช้าง
เปิดใช้งาน
96
82010120
บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
เปิดใช้งาน
97
82010121
บ้านคุระ
เปิดใช้งาน
98
82010124
วัดโคกสวย
ไม่เปิดใช้งาน
99
82010126
บ้านถ้ำทองหลาง
ไม่เปิดใช้งาน
100
82010127
บ้านในวัง
เปิดใช้งาน
101
82010129
บ้านทุ่งไทรงาม
เปิดใช้งาน
102
82010131
วัดนิโครธาราม
เปิดใช้งาน
103
82010132
อนุบาลทับปุด
เปิดใช้งาน
104
82010133
บ้านคอกช้าง
เปิดใช้งาน
105
82010134
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
106
82010135
ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
เปิดใช้งาน
107
82010136
บ้านบ่อแสน
ไม่เปิดใช้งาน
108
82010137
บ้านท่าสนุก
ไม่เปิดใช้งาน
109
82010138
วัดนิโครธคุณากร
เปิดใช้งาน
110
82010141
บ้านพอแดง
เปิดใช้งาน
111
82010142
วัดเหมืองประชาราม
ไม่เปิดใช้งาน
112
82010143
วัดปัตติการาม
เปิดใช้งาน
113
82010145
บ้านเขาน้อย
เปิดใช้งาน
114
82010146
ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
115
82010147
วัดประชุมศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
116
82010148
วัดอินทนิน
เปิดใช้งาน
117
82010149
บ้านฝ่ายท่า
เปิดใช้งาน
118
82010151
บ้านเกาะนก
เปิดใช้งาน
119
82010152
บ้านควนแรด
เปิดใช้งาน
120
82010153
นิคมสร้างตนเอง 1
เปิดใช้งาน
121
82010155
วัดประชาธิการาม
เปิดใช้งาน
122
82010156
บ้านห้วยทราย
เปิดใช้งาน
123
82010158
บ้านบางคลี
เปิดใช้งาน
124
82010159
บ้านนาแฝก
เปิดใช้งาน
125
82010160
บ้านบ่อดาน
เปิดใช้งาน
126
82010161
บ้านในไร่
เปิดใช้งาน
127
82010162
วัดสุวรรณาวาส
เปิดใช้งาน
128
82010163
บ้านทุ่งดอน
เปิดใช้งาน
129
82010164
บ้านใหญ่
เปิดใช้งาน
130
82010165
บ้านบางทอง
เปิดใช้งาน
131
82010166
บ้านท่าดินแดง
เปิดใช้งาน
132
82010167
พระราชทานทับละมุ
เปิดใช้งาน
133
82010168
บ้านลำแก่น
เปิดใช้งาน
134
82010169
นิคมสร้างตนเอง 2
เปิดใช้งาน
135
82010171
วัดช้างนอน
เปิดใช้งาน