หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
84020001
วัดชยาราม
เปิดใช้งาน
2
84020002
สารภีอุทิศ
เปิดใช้งาน
3
84020003
บ้านตะกรบ
เปิดใช้งาน
4
84020004
บ้านห้วยพุน
เปิดใช้งาน
5
84020005
วัดวิชิตธาราราม
เปิดใช้งาน
6
84020006
วัดไตรรัตนากร
เปิดใช้งาน
7
84020008
บ้านนาแค
เปิดใช้งาน
8
84020009
บ้านหนองมน
เปิดใช้งาน
9
84020010
บ้านนา
เปิดใช้งาน
10
84020011
บ้านห้วยตาหมิง
เปิดใช้งาน
11
84020012
บ้านพรุยายชี
เปิดใช้งาน
12
84020013
วัดวิโรจนาราม
เปิดใช้งาน
13
84020014
บ้านคลองไม้แดง
เปิดใช้งาน
14
84020015
บ้านลุ่มชุมแสง
เปิดใช้งาน
15
84020016
บ้านห้วยไผ่
เปิดใช้งาน
16
84020017
วัดเขาพนมแบก
เปิดใช้งาน
17
84020018
วัดเดิมเจ้า
เปิดใช้งาน
18
84020020
บ้านเหนือน้ำ
เปิดใช้งาน
19
84020022
วัดพุมเรียง
เปิดใช้งาน
20
84020023
วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
เปิดใช้งาน
21
84020025
บ้านทุ่งนางเภา
เปิดใช้งาน
22
84020026
วัดสุทธาวาส
เปิดใช้งาน
23
84020027
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
เปิดใช้งาน
24
84020028
วัดธารน้ำไหล
เปิดใช้งาน
25
84020029
วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
26
84020030
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
27
84020031
บ้านสามสัก
เปิดใช้งาน
28
84020032
วัดพระบรมธาตุไชยา
เปิดใช้งาน
29
84020033
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
30
84020034
บ้านคลองพา
เปิดใช้งาน
31
84020035
บ้านชายท่า
เปิดใช้งาน
32
84020036
บ้านมะม่วงงาม
เปิดใช้งาน
33
84020037
บ้านท่าไท
เปิดใช้งาน
34
84020038
บ้านขวัญพัฒน์
เปิดใช้งาน
35
84020039
บ้านควนสูง
เปิดใช้งาน
36
84020040
บ้านคันธุลี
เปิดใช้งาน
37
84020041
วัดสังขประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
38
84020044
ตลาดหนองหวาย
เปิดใช้งาน
39
84020045
บ้านปากน้ำท่ากระจาย
เปิดใช้งาน
40
84020046
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
41
84020047
วัดชัยธาราวาส
เปิดใช้งาน
42
84020048
วัดสุมังคลาราม
เปิดใช้งาน
43
84020049
บ้านเกาะมุกด์
เปิดใช้งาน
44
84020050
บ้านดอนมะกอก
ไม่เปิดใช้งาน
45
84020051
บ้านศรีพนม
เปิดใช้งาน
46
84020054
บ้านอู่ตะเภา
เปิดใช้งาน
47
84020055
วัดกาฬสินธุ์
เปิดใช้งาน
48
84020056
บ้านคลองรอก
เปิดใช้งาน
49
84020057
บ้านคลองสงค์
เปิดใช้งาน
50
84020058
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
เปิดใช้งาน
51
84020059
วัดอัมพาวาส
เปิดใช้งาน
52
84020060
วัดขจรบำรุง
เปิดใช้งาน
53
84020061
บ้านดินก้อง
เปิดใช้งาน
54
84020062
บ้านทุ่งพลับ
เปิดใช้งาน
55
84020063
บ้านทุ่งเสียน
เปิดใช้งาน
56
84020064
บ้านหนองเหรียง
เปิดใช้งาน
57
84020065
วัดศรีสุวรรณ
เปิดใช้งาน
58
84020066
บ้านตะเคียนทอง
เปิดใช้งาน
59
84020067
บ้านปากทำเรียง
เปิดใช้งาน
60
84020068
วัดโกศาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
61
84020069
วัดอินทราวาส
เปิดใช้งาน
62
84020070
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
เปิดใช้งาน
63
84020071
บ้านบ่อน้ำผุด
เปิดใช้งาน
64
84020072
วัดถ้ำสิงขร
เปิดใช้งาน
65
84020073
บ้านดอนสุวรรณ
เปิดใช้งาน
66
84020074
บ้านย่านยาว
เปิดใช้งาน
67
84020076
บ้านหินดาน
เปิดใช้งาน
68
84020077
บ้านปากโตน
เปิดใช้งาน
69
84020078
บ้านโตนยาง
เปิดใช้งาน
70
84020079
บ้านทรายแก้ว
เปิดใช้งาน
71
84020080
บ้านท่าขนอน
เปิดใช้งาน
72
84020081
คีรีรัฐนิคม
เปิดใช้งาน
73
84020082
วัดน้ำหัก
เปิดใช้งาน
74
84020083
บ้านบางขนุน
เปิดใช้งาน
75
84020084
มหาราชบ้านแสงอรุณ
เปิดใช้งาน
76
84020085
บ้านน้ำราด
เปิดใช้งาน
77
84020086
บ้านทำเนียบ
เปิดใช้งาน
78
84020087
วัดนิลาราม
เปิดใช้งาน
79
84020088
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
80
84020090
บ้านปากหาร
เปิดใช้งาน
81
84020091
บ้านเชี่ยวหมวง
เปิดใช้งาน
82
84020092
บ้านวังพลาย
เปิดใช้งาน
83
84020094
บ้านท่าไคร
เปิดใช้งาน
84
84020095
บ้านบางพระ
เปิดใช้งาน
85
84020096
บ้านมะเลาะ
เปิดใช้งาน
86
84020098
บ้านเขาเทพพิทักษ์
เปิดใช้งาน
87
84020100
บ้านพัฒนา
เปิดใช้งาน
88
84020101
บ้านพัฒนา 2
เปิดใช้งาน
89
84020102
บ้านวังขุม
เปิดใช้งาน
90
84020103
ตาขุน
เปิดใช้งาน
91
84020104
บ้านช่องไม้งาม
เปิดใช้งาน
92
84020107
บ้านเชี่ยวขวาน
เปิดใช้งาน
93
84020108
วัดพรุศรี
เปิดใช้งาน
94
84020109
วัดพะแสง
เปิดใช้งาน
95
84020110
บ้านตาขุน
เปิดใช้งาน
96
84020112
บ้านบางปรุ
เปิดใช้งาน
97
84020113
บ้านหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
98
84020114
วัดถ้ำวราราม
เปิดใช้งาน
99
84020115
วัดสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
100
84020116
บ้านเขานาใน
เปิดใช้งาน
101
84020117
บ้านจำปาทอง
เปิดใช้งาน
102
84020118
บ้านถ้ำผึ้ง
เปิดใช้งาน
103
84020119
บ้านป่าตง
เปิดใช้งาน
104
84020120
ชุมชนวัดปากตรัง
เปิดใช้งาน
105
84020121
บ้านคลองชะอุ่น
เปิดใช้งาน
106
84020122
บ้านต้นยวน
เปิดใช้งาน
107
84020123
บ้านบางหิน
เปิดใช้งาน
108
84020124
บ้านแสนสุข
เปิดใช้งาน
109
84020125
บ้านอรุโณทัย
เปิดใช้งาน
110
84020126
บ้านบางสาน
เปิดใช้งาน
111
84020127
บ้านลูกเดือน
เปิดใช้งาน
112
84020128
วัดพนม
เปิดใช้งาน
113
84020129
บ้านใหญ่
เปิดใช้งาน
114
84020130
วัดธัญญาราม
เปิดใช้งาน
115
84020131
บ้านเบญจา
เปิดใช้งาน
116
84020133
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
เปิดใช้งาน
117
84020134
บ้านพังกาญจน์
เปิดใช้งาน
118
84020135
บ้านควนรา
เปิดใช้งาน
119
84020136
วัดน้ำพุ
เปิดใช้งาน
120
84020137
วัดบางน้ำจืด
เปิดใช้งาน
121
84020138
บ้านควนสุวรรณ
เปิดใช้งาน
122
84020140
บ้านท่าแซะ
เปิดใช้งาน
123
84020141
วัดนันทาราม
เปิดใช้งาน
124
84020142
วัดอัมพาราม
เปิดใช้งาน
125
84020143
วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
126
84020144
วัดบางปอ
เปิดใช้งาน
127
84020145
บ้านคลองวัว
เปิดใช้งาน
128
84020146
วัดบ่อมะปริง
เปิดใช้งาน
129
84020148
ชุมชนวัดจันทาราม
เปิดใช้งาน
130
84020149
บ้านคชาธาร
เปิดใช้งาน
131
84020150
บ้านหน้าซึง
เปิดใช้งาน
132
84020151
วัดบางคราม
เปิดใช้งาน
133
84020152
วัดประตูใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
134
84020154
บ้านแม่แขก
เปิดใช้งาน
135
84020155
บ้านสหกรณ์
เปิดใช้งาน
136
84020156
วัดประชาวงศาราม
เปิดใช้งาน
137
84020158
วัดสันติคีรีรมย์
เปิดใช้งาน
138
84020159
วัดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
139
84020160
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
140
84020161
บ้านปลายคลอง
เปิดใช้งาน
141
84020162
บ้านบนไร่
เปิดใช้งาน
142
84020163
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
143
84020165
วัดท่าตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
144
84020169
วัดตรณาราม
เปิดใช้งาน
145
84020170
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
146
84020171
บ้านนาใหญ่
เปิดใช้งาน
147
84020172
วัดทุ่งเซียด
เปิดใช้งาน
148
84020173
วัดนาคาวาส
เปิดใช้งาน
149
84020175
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
150
84020176
บ้านนาค้อ
เปิดใช้งาน
151
84020177
บ้านบ่อกรัง
เปิดใช้งาน
152
84020178
วัดน้ำรอบ
เปิดใช้งาน
153
84020181
บ้านราษฎร์ประสานจิต
เปิดใช้งาน
154
84020182
วัดเกษมบำรุง
เปิดใช้งาน
155
84020184
วัดรัษฎาราม
เปิดใช้งาน
156
84020186
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ไม่เปิดใช้งาน
157
84020188
บ้านท่าม่วง
เปิดใช้งาน
158
84020189
บ้านบางประชาภิบาล
เปิดใช้งาน
159
84020190
บ้านศรีปทุมวัลย์
เปิดใช้งาน
160
84020191
วัดสระพัง
เปิดใช้งาน
161
84020192
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
162
84020193
วัดแหลมไผ่
เปิดใช้งาน
163
84020195
วัดห้วยกรวด
เปิดใช้งาน
164
84020196
บ้านคลองราง
เปิดใช้งาน
165
84020197
วัดตรีธาราราม
เปิดใช้งาน
166
84020198
วัดบางพลา
เปิดใช้งาน
167
84020199
วัดเขาศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
168
84020200
วัดสามัคคีธรรมาราม
เปิดใช้งาน
169
84020201
บ้านอ่างทอง
เปิดใช้งาน
170
84020202
วัดหนองไทร
เปิดใช้งาน
171
84020203
บ้านยางงาม
เปิดใช้งาน
172
84020205
วัดหัวเตย
เปิดใช้งาน
173
84020206
บ้านเชี่ยวมะปราง
เปิดใช้งาน
174
84020207
บ้านโพธิ์พนา
เปิดใช้งาน
175
84020208
บ้านวังผักแว่น
เปิดใช้งาน
176
84020209
วัดโพธิ์น้อย
เปิดใช้งาน
177
84020210
บ้านเชี่ยวเฟือง
เปิดใช้งาน
178
84020211
บ้านท่านหญิงวิภา
เปิดใช้งาน
179
84020212
วัดอรัญญาราม
เปิดใช้งาน
180
84020213
สหกรณ์นิคม
เปิดใช้งาน
181
84020214
บ้านท่าใหม่
เปิดใช้งาน
182
84020215
บ้านเคี่ยมเพาะ
เปิดใช้งาน