หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
84030001
บ้านคลองปราบ
เปิดใช้งาน
2
84030004
บ้านควนพรุพี
เปิดใช้งาน
3
84030005
บ้านควนมหาชัย
เปิดใช้งาน
4
84030006
บ้านควนเนียง
เปิดใช้งาน
5
84030008
วัดควนศรี
เปิดใช้งาน
6
84030009
ควนสุบรรณ
เปิดใช้งาน
7
84030012
วัดไทรโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
8
84030013
บ้านทุ่งตำเสา
เปิดใช้งาน
9
84030014
บ้านนาควน
เปิดใช้งาน
10
84030015
บ้านยูงงาม
เปิดใช้งาน
11
84030016
วัดท่าเจริญ
เปิดใช้งาน
12
84030017
บ้านทุ่งในไร่
เปิดใช้งาน
13
84030018
บ้านไร่เหนือ
เปิดใช้งาน
14
84030019
วัดวิเวการาม
เปิดใช้งาน
15
84030020
บ้านห้วยตอ
เปิดใช้งาน
16
84030021
บ้านไสดง
เปิดใช้งาน
17
84030022
บ้านห้วยชัน
เปิดใช้งาน
18
84030023
บ้านขุนราษฎร์
เปิดใช้งาน
19
84030024
บ้านควนกองเมือง
เปิดใช้งาน
20
84030026
นาสาร
เปิดใช้งาน
21
84030027
วัดน้ำพุ
เปิดใช้งาน
22
84030030
บ้านควนใหม่
เปิดใช้งาน
23
84030031
บ้านช่องช้าง
เปิดใช้งาน
24
84030032
บ้านห้วยล่วง
เปิดใช้งาน
25
84030033
ราชประชานุเคราะห์ 12
เปิดใช้งาน
26
84030034
บ้านกอบแกบ
เปิดใช้งาน
27
84030035
บ้านเหมืองทวด
เปิดใช้งาน
28
84030036
บ้านวังหิน
เปิดใช้งาน
29
84030037
บ้านเขาน้อย
เปิดใช้งาน
30
84030038
บ้านคลองหาเหนือ
เปิดใช้งาน
31
84030039
บ้านปลายน้ำ
เปิดใช้งาน
32
84030040
ทรัพย์ทวี
เปิดใช้งาน
33
84030041
วัดควนท่าแร่
เปิดใช้งาน
34
84030043
วัดอินทการาม
เปิดใช้งาน
35
84030044
บ้านปากด่าน
เปิดใช้งาน
36
84030045
บ้านคลองยา
เปิดใช้งาน
37
84030046
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
38
84030047
บ้านหนองเรียน
เปิดใช้งาน
39
84030048
บ้านดอนงาม
เปิดใช้งาน
40
84030049
บ้านทรายทอง
เปิดใช้งาน
41
84030050
บ้านธารอารี
เปิดใช้งาน
42
84030052
บ้านห้วยห้าง
เปิดใช้งาน
43
84030053
บ้านห้วยใหญ่
เปิดใช้งาน
44
84030054
บ้านสวยศรี
เปิดใช้งาน
45
84030056
บ้านเขาตอก
เปิดใช้งาน
46
84030057
บ้านคลองจัน
เปิดใช้งาน
47
84030058
บ้านทุ่งจูด
เปิดใช้งาน
48
84030059
บ้านสี่แยกสามัคคี
เปิดใช้งาน
49
84030060
บ้านบางประสามัคคี
เปิดใช้งาน
50
84030061
วัดดอนพยอม
เปิดใช้งาน
51
84030062
วัดเพ็งประดิษฐาราม
เปิดใช้งาน
52
84030063
ศึกษาประชาคม
เปิดใช้งาน
53
84030064
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
เปิดใช้งาน
54
84030065
จิตประชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
55
84030066
บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
เปิดใช้งาน
56
84030067
ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
เปิดใช้งาน
57
84030068
บ้านเขารักษ์
เปิดใช้งาน
58
84030069
บ้านเขาสามยอด
เปิดใช้งาน
59
84030070
บ้านทับใหม่
เปิดใช้งาน
60
84030071
บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
เปิดใช้งาน
61
84030072
บ้านไร่ยาว
เปิดใช้งาน
62
84030073
บ้านบางดี
เปิดใช้งาน
63
84030074
บ้านพรหมรังสิต
เปิดใช้งาน
64
84030075
บ้านสี่แยกคลองศิลา
เปิดใช้งาน
65
84030076
สมบูรณ์ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
66
84030077
บ้านคลองโร
เปิดใช้งาน
67
84030078
บ้านควนคีรีวงศ์
เปิดใช้งาน
68
84030079
บ้านควนสามัคคี
เปิดใช้งาน
69
84030080
บ้านบางใหญ่สามัคคี
เปิดใช้งาน
70
84030081
บ้านห้วยมุด
เปิดใช้งาน
71
84030082
มิตรประชาราษฎร์
เปิดใช้งาน
72
84030083
วัดอรัญคามวารี
เปิดใช้งาน
73
84030084
บ้านเขานิพันธ์
เปิดใช้งาน
74
84030085
บ้านเขาปูน
เปิดใช้งาน
75
84030087
บ้านควนกลาง
เปิดใช้งาน
76
84030089
บ้านกลาง
เปิดใช้งาน
77
84030090
บ้านคลองกา
เปิดใช้งาน
78
84030091
บ้านควนสูง
เปิดใช้งาน
79
84030092
บ้านควนปราง
เปิดใช้งาน
80
84030094
บ้านปากหาน
เปิดใช้งาน
81
84030095
บ้านห้วยทรายทอง
เปิดใช้งาน
82
84030096
วัดคลองฉนวน
เปิดใช้งาน
83
84030097
บ้านยูงงาม
เปิดใช้งาน
84
84030101
บ้านปากสาย
เปิดใช้งาน
85
84030102
บ้านลานเข้
เปิดใช้งาน
86
84030103
บ้านวังใหญ่
เปิดใช้งาน
87
84030104
บ้านหานเพชร
เปิดใช้งาน
88
84030105
วัดโสภณประชาราม
เปิดใช้งาน
89
84030107
วัดทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
90
84030108
มหาราช 2
เปิดใช้งาน
91
84030109
บ้านนาชุมเห็ด
เปิดใช้งาน
92
84030110
บ้านห้วยมะนาว
เปิดใช้งาน
93
84030111
บ้านในไร่
เปิดใช้งาน
94
84030112
บ้านพรุแชง
เปิดใช้งาน
95
84030113
บ้านส้องเหนือ
เปิดใช้งาน
96
84030114
วัดบ้านส้อง
เปิดใช้งาน
97
84030115
สามัคคีอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
98
84030116
บ้านส้อง
เปิดใช้งาน
99
84030118
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
เปิดใช้งาน
100
84030119
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
101
84030120
วัดคลองตาล
เปิดใช้งาน
102
84030121
วัดเวียงสระ
เปิดใช้งาน
103
84030123
บ้านไทรห้อง
เปิดใช้งาน
104
84030124
นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
เปิดใช้งาน
105
84030128
บ้านควนสว่างวัฒนา
เปิดใช้งาน
106
84030129
บ้านบางน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
107
84030130
บ้านไสท้อน
เปิดใช้งาน
108
84030131
บ้านควนยอ
เปิดใช้งาน
109
84030132
วัดสามพัน
เปิดใช้งาน
110
84030133
บ้านไสดง
เปิดใช้งาน
111
84030134
บ้านประตูพลิก
เปิดใช้งาน
112
84030135
บ้านราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
113
84030136
บ้านหมาก
เปิดใช้งาน
114
84030137
วัดบางพา
เปิดใช้งาน
115
84030138
บ้านเกาะน้อย
เปิดใช้งาน
116
84030139
บ้านคลองโหยน
เปิดใช้งาน
117
84030140
วัดบางสวรรค์
เปิดใช้งาน
118
84030141
ปัญญาประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
119
84030142
อุดมมิตรพัฒนา
เปิดใช้งาน
120
84030143
บ้านหน้าเขา
เปิดใช้งาน
121
84030144
บ้านห้วยแห้ง
เปิดใช้งาน
122
84030145
บ้านบางใหญ่
เปิดใช้งาน
123
84030146
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
เปิดใช้งาน
124
84030147
บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
เปิดใช้งาน
125
84030148
บ้านทุ่งหญ้าแดง
เปิดใช้งาน
126
84030149
บ้านบางเหรียง
เปิดใช้งาน
127
84030150
บ้านบางใหญ่สินปุน
ไม่เปิดใช้งาน
128
84030151
บ้านบางรูป
เปิดใช้งาน
129
84030152
วัดบางกำยาน
เปิดใช้งาน
130
84030153
หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
เปิดใช้งาน
131
84030154
บ้านเมรัย
เปิดใช้งาน
132
84030155
ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
133
84030156
บ้านควนนิยม
ไม่เปิดใช้งาน
134
84030157
บ้านควนมหาชัย
เปิดใช้งาน
135
84030158
บ้านโคกมะม่วง
เปิดใช้งาน
136
84030159
บ้านยูงทอง
เปิดใช้งาน
137
84030160
บ้านไสขรบ
เปิดใช้งาน
138
84030161
บ้านบางหยด
เปิดใช้งาน
139
84030162
บ้านปลายสาย
เปิดใช้งาน
140
84030163
บ้านย่านดินแดง
เปิดใช้งาน
141
84030164
บ้านบ่อพระ
เปิดใช้งาน
142
84030165
บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
143
84030166
บ้านบางหอย
เปิดใช้งาน
144
84030167
บ้านปลายศอก
เปิดใช้งาน
145
84030168
บ้านปลายคลอง
เปิดใช้งาน
146
84030169
บ้านคลองพังกลาง
เปิดใช้งาน
147
84030170
บ้านยวนปลา
เปิดใช้งาน
148
84030171
บ้านบางปาน
เปิดใช้งาน
149
84030172
วัดสองแพรก
เปิดใช้งาน
150
84030173
บ้านควนสินชัย
เปิดใช้งาน
151
84030174
บ้านควนสระ
เปิดใช้งาน
152
84030175
วัดสมัยสุวรรณ
เปิดใช้งาน