หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
90020001
บ้านเขารักเกียรติ
เปิดใช้งาน
2
90020002
บ้านห้วยโอน
เปิดใช้งาน
3
90020003
บ้านควนนา
เปิดใช้งาน
4
90020004
บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
5
90020005
บ้านห้วยสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
6
90020006
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
7
90020007
วัดทุ่งคา
เปิดใช้งาน
8
90020008
บ้านชายคลอง
เปิดใช้งาน
9
90020009
บ้านปลายละหาน
เปิดใช้งาน
10
90020010
บ้านทุ่งคมบาง
เปิดใช้งาน
11
90020011
ชุมชนบ้านนาสีทอง
เปิดใช้งาน
12
90020012
บ้านคลองกั่ว
เปิดใช้งาน
13
90020013
บ้านเขาพระ
เปิดใช้งาน
14
90020014
บ้านคลองเขาล้อน
เปิดใช้งาน
15
90020015
บ้านควนดินแดง
เปิดใช้งาน
16
90020016
บ้านนาลึก
เปิดใช้งาน
17
90020017
วัดไทรใหญ่
เปิดใช้งาน
18
90020018
ชุมชนบ้านโคกค่าย
เปิดใช้งาน
19
90020019
บ้านไสท้อน
เปิดใช้งาน
20
90020020
วัดจังโหลน
เปิดใช้งาน
21
90020021
บ้านควนขัน
เปิดใช้งาน
22
90020023
สํานักสงฆ์ศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
23
90020024
วัดเจริญภูผา
เปิดใช้งาน
24
90020025
วัดคูหาใน
เปิดใช้งาน
25
90020026
บ้านทุ่งมะขาม
เปิดใช้งาน
26
90020027
บ้านกําแพงเพชร
เปิดใช้งาน
27
90020028
บ้านลานควาย
เปิดใช้งาน
28
90020029
บ้านท่ามะปราง
เปิดใช้งาน
29
90020030
บ้านเนินนิมิต
เปิดใช้งาน
30
90020031
บ้านพรุพ้อ
เปิดใช้งาน
31
90020032
บ้านควนสะตอ
เปิดใช้งาน
32
90020033
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
เปิดใช้งาน
33
90020034
วัดรัตนวราราม
เปิดใช้งาน
34
90020036
บ้านทุ่งนํ้า
เปิดใช้งาน
35
90020037
บ้านหนองนายขุ้ย
เปิดใช้งาน
36
90020038
บ้านเกาะหมี
เปิดใช้งาน
37
90020039
บ้านท่าไทร
เปิดใช้งาน
38
90020040
วัดคลองแห
เปิดใช้งาน
39
90020041
วัดท่าแซ
เปิดใช้งาน
40
90020042
วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
เปิดใช้งาน
41
90020043
บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
42
90020044
บ้านบางแฟบ
เปิดใช้งาน
43
90020045
บ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)
เปิดใช้งาน
44
90020046
บ้านหน้าควนลัง
เปิดใช้งาน
45
90020047
วัดม่วงค่อม
เปิดใช้งาน
46
90020048
เสนาณรงค์วิทยา
เปิดใช้งาน
47
90020049
บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
เปิดใช้งาน
48
90020051
บ้านใต้
เปิดใช้งาน
49
90020052
วัดชลธารประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
50
90020053
วัดดอน
เปิดใช้งาน
51
90020054
บ้านเกาะนก
เปิดใช้งาน
52
90020055
บ้านควน
เปิดใช้งาน
53
90020056
วัดบางลึก
เปิดใช้งาน
54
90020057
บ้านฉลุง
เปิดใช้งาน
55
90020058
วัดเจริญราษฏร์
เปิดใช้งาน
56
90020059
วัดเขากลอย
เปิดใช้งาน
57
90020060
วัดแม่เตย
เปิดใช้งาน
58
90020061
วัดท่าข้าม
เปิดใช้งาน
59
90020062
วัดหินเกลี้ยง
เปิดใช้งาน
60
90020063
บ้านวังพา
เปิดใช้งาน
61
90020064
วัดหูแร่
เปิดใช้งาน
62
90020065
บ้านทุ่งตําเสา
เปิดใช้งาน
63
90020066
รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
เปิดใช้งาน
64
90020067
บ้านนาแสน
เปิดใช้งาน
65
90020068
บ้านทุ่งเลียบ
เปิดใช้งาน
66
90020069
บ้านท่าหมอไชย
เปิดใช้งาน
67
90020070
บ้านหินผุด
เปิดใช้งาน
68
90020071
วัดพรุเตาะ
เปิดใช้งาน
69
90020072
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
70
90020073
บ้านทุ่งงาย
เปิดใช้งาน
71
90020074
วัดศีรษะคีรี
เปิดใช้งาน
72
90020075
ท่าจีนอุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
73
90020076
วัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
74
90020077
ชุมชนบ้านน้ำน้อย
เปิดใช้งาน
75
90020078
วัดเทพชุมนุม
เปิดใช้งาน
76
90020079
บ้านโปะหมอ
เปิดใช้งาน
77
90020080
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
78
90020081
บ้านคลองปอม
เปิดใช้งาน
79
90020082
ทุ่งปรือพิทยาคม
เปิดใช้งาน
80
90020083
วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
เปิดใช้งาน
81
90020085
วัดควนเนียง
เปิดใช้งาน
82
90020086
วัดโคกสมานคุณ
เปิดใช้งาน
83
90020087
วัดโพธิธรรมาราม
เปิดใช้งาน
84
90020088
บ้านควนโส
เปิดใช้งาน
85
90020089
บ้านบ่อหว้า
เปิดใช้งาน
86
90020090
บ้านกรอบ
เปิดใช้งาน
87
90020091
วัดปากจ่า
เปิดใช้งาน
88
90020092
วัดบางทีง
เปิดใช้งาน
89
90020093
บ้านบางเหรียง
เปิดใช้งาน
90
90020094
บ้านคลองคล้า
เปิดใช้งาน
91
90020095
บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
92
90020096
บ้านเกาะใหญ่
เปิดใช้งาน
93
90020097
บ้านคลองช้าง
เปิดใช้งาน
94
90020099
บ้านหน้าควน
เปิดใช้งาน
95
90020100
วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
เปิดใช้งาน
96
90020101
บ้านควนเนียง
เปิดใช้งาน
97
90020103
บ้านยางงาม
เปิดใช้งาน
98
90020104
บ้านควนเนียงใน
เปิดใช้งาน
99
90020105
บ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
100
90020106
บ้านหัวไทร
เปิดใช้งาน
101
90020107
วัดท่าหยี
เปิดใช้งาน
102
90020108
บ้านหัวปาบ
เปิดใช้งาน
103
90020109
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
104
90020110
บ้านโคกเมา
เปิดใช้งาน
105
90020111
บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ 2)
เปิดใช้งาน
106
90020112
วัดเนินพิชัย
เปิดใช้งาน
107
90020113
บ้านดินลาน
เปิดใช้งาน
108
90020114
บ้านป่ายาง
เปิดใช้งาน
109
90020115
บ้านยางงาม
เปิดใช้งาน
110
90020116
วัดท่าช้าง
เปิดใช้งาน
111
90020117
บ้านบางกลํ่า
เปิดใช้งาน
112
90020120
บ้านยวนยาง
เปิดใช้งาน
113
90020121
บ้านหาร
เปิดใช้งาน
114
90020122
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
115
90020123
วัดนารังนก
เปิดใช้งาน
116
90020125
วัดเลียบ
เปิดใช้งาน
117
90020126
บ้านต้นส้าน
เปิดใช้งาน
118
90020127
บ้านควนกบ
เปิดใช้งาน
119
90020128
บ้านคลองหอยโข่ง
เปิดใช้งาน
120
90020129
บ้านหน้าวัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
121
90020130
บ้านเก่าร้าง
เปิดใช้งาน
122
90020131
วัดโคกม่วง
เปิดใช้งาน
123
90020132
บ้านปลักคล้า
เปิดใช้งาน
124
90020133
วัดโคกเหรียง
เปิดใช้งาน
125
90020134
บ้านโคกพยอม
ไม่เปิดใช้งาน
126
90020135
วัดบางศาลา
เปิดใช้งาน
127
90020136
วัดปรางแก้ว
เปิดใช้งาน