ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
90030001
เปิดใช้งาน
2
90030002
เปิดใช้งาน
3
90030003
เปิดใช้งาน
4
90030004
เปิดใช้งาน
5
90030005
เปิดใช้งาน
6
90030006
เปิดใช้งาน
7
90030007
เปิดใช้งาน
8
90030008
เปิดใช้งาน
9
90030009
เปิดใช้งาน
10
90030010
เปิดใช้งาน
11
90030011
เปิดใช้งาน
12
90030012
เปิดใช้งาน
13
90030013
เปิดใช้งาน
14
90030014
เปิดใช้งาน
15
90030015
เปิดใช้งาน
16
90030016
เปิดใช้งาน
17
90030017
เปิดใช้งาน
18
90030018
เปิดใช้งาน
19
90030019
เปิดใช้งาน
20
90030020
เปิดใช้งาน
21
90030021
เปิดใช้งาน
22
90030022
เปิดใช้งาน
23
90030023
เปิดใช้งาน
24
90030024
เปิดใช้งาน
25
90030025
เปิดใช้งาน
26
90030026
เปิดใช้งาน
27
90030027
เปิดใช้งาน
28
90030028
เปิดใช้งาน
29
90030029
เปิดใช้งาน
30
90030030
เปิดใช้งาน
31
90030031
เปิดใช้งาน
32
90030032
เปิดใช้งาน
33
90030033
เปิดใช้งาน
34
90030034
เปิดใช้งาน
35
90030036
เปิดใช้งาน
36
90030037
เปิดใช้งาน
37
90030038
เปิดใช้งาน
38
90030039
เปิดใช้งาน
39
90030040
เปิดใช้งาน
40
90030041
เปิดใช้งาน
41
90030042
ไม่เปิดใช้งาน
42
90030043
เปิดใช้งาน
43
90030044
เปิดใช้งาน
44
90030045
เปิดใช้งาน
45
90030046
เปิดใช้งาน
46
90030047
เปิดใช้งาน
47
90030048
เปิดใช้งาน
48
90030049
เปิดใช้งาน
49
90030050
เปิดใช้งาน
50
90030051
เปิดใช้งาน
51
90030053
เปิดใช้งาน
52
90030054
เปิดใช้งาน
53
90030055
เปิดใช้งาน
54
90030056
เปิดใช้งาน
55
90030057
เปิดใช้งาน
56
90030058
เปิดใช้งาน
57
90030059
เปิดใช้งาน
58
90030060
เปิดใช้งาน
59
90030061
เปิดใช้งาน
60
90030062
เปิดใช้งาน
61
90030063
เปิดใช้งาน
62
90030064
เปิดใช้งาน
63
90030065
เปิดใช้งาน
64
90030066
เปิดใช้งาน
65
90030067
เปิดใช้งาน
66
90030068
เปิดใช้งาน
67
90030069
เปิดใช้งาน
68
90030070
ไม่เปิดใช้งาน
69
90030071
เปิดใช้งาน
70
90030072
เปิดใช้งาน
71
90030073
เปิดใช้งาน
72
90030074
เปิดใช้งาน
73
90030075
เปิดใช้งาน
74
90030076
เปิดใช้งาน
75
90030077
เปิดใช้งาน
76
90030078
เปิดใช้งาน
77
90030079
เปิดใช้งาน
78
90030080
เปิดใช้งาน
79
90030081
เปิดใช้งาน
80
90030082
เปิดใช้งาน
81
90030083
เปิดใช้งาน
82
90030084
เปิดใช้งาน
83
90030085
เปิดใช้งาน
84
90030086
เปิดใช้งาน
85
90030087
เปิดใช้งาน
86
90030088
เปิดใช้งาน
87
90030089
เปิดใช้งาน
88
90030090
เปิดใช้งาน
89
90030091
เปิดใช้งาน
90
90030092
เปิดใช้งาน
91
90030093
เปิดใช้งาน
92
90030094
เปิดใช้งาน
93
90030095
เปิดใช้งาน
94
90030096
เปิดใช้งาน
95
90030097
เปิดใช้งาน
96
90030098
เปิดใช้งาน
97
90030099
เปิดใช้งาน
98
90030100
เปิดใช้งาน
99
90030101
เปิดใช้งาน
100
90030102
เปิดใช้งาน
101
90030103
เปิดใช้งาน
102
90030104
เปิดใช้งาน
103
90030105
เปิดใช้งาน
104
90030106
เปิดใช้งาน
105
90030107
เปิดใช้งาน
106
90030108
เปิดใช้งาน
107
90030109
เปิดใช้งาน
108
90030110
เปิดใช้งาน
109
90030111
เปิดใช้งาน
110
90030112
เปิดใช้งาน
111
90030113
เปิดใช้งาน
112
90030114
เปิดใช้งาน
113
90030115
เปิดใช้งาน
114
90030116
เปิดใช้งาน
115
90030117
เปิดใช้งาน
116
90030118
เปิดใช้งาน
117
90030119
เปิดใช้งาน
118
90030120
เปิดใช้งาน
119
90030121
เปิดใช้งาน
120
90030122
เปิดใช้งาน
121
90030123
เปิดใช้งาน
122
90030124
เปิดใช้งาน
123
90030125
เปิดใช้งาน
124
90030126
เปิดใช้งาน
125
90030127
เปิดใช้งาน
126
90030128
เปิดใช้งาน
127
90030129
เปิดใช้งาน
128
90030130
เปิดใช้งาน
129
90030131
เปิดใช้งาน
130
90030132
เปิดใช้งาน
131
90030133
เปิดใช้งาน
132
90030134
เปิดใช้งาน
133
90030135
เปิดใช้งาน
134
90030136
เปิดใช้งาน
135
90030137
เปิดใช้งาน
136
90030138
เปิดใช้งาน
137
90030139
เปิดใช้งาน
138
90030140
เปิดใช้งาน
139
90030141
เปิดใช้งาน
140
90030142
เปิดใช้งาน
141
90030143
เปิดใช้งาน
142
90030144
เปิดใช้งาน
143
90030145
เปิดใช้งาน
144
90030146
เปิดใช้งาน
145
90030147
เปิดใช้งาน
146
90030148
เปิดใช้งาน
147
90030149
เปิดใช้งาน
148
90030150
เปิดใช้งาน
149
90030151
เปิดใช้งาน
150
90030152
เปิดใช้งาน
151
90030153
เปิดใช้งาน
152
90030154
ไม่เปิดใช้งาน
153
90030155
เปิดใช้งาน
154
90030156
เปิดใช้งาน
155
90030157
เปิดใช้งาน
156
90030158
ไม่เปิดใช้งาน
157
90030159
เปิดใช้งาน
158
90030160
เปิดใช้งาน
159
90030161
เปิดใช้งาน
160
90030162
เปิดใช้งาน
161
90030163
เปิดใช้งาน
162
90030164
เปิดใช้งาน
163
90030165
เปิดใช้งาน
164
90030166
เปิดใช้งาน
165
90030167
เปิดใช้งาน
166
90030168
เปิดใช้งาน
167
90030169
เปิดใช้งาน
168
90030170
เปิดใช้งาน
169
90030171
เปิดใช้งาน
170
90030172
เปิดใช้งาน
171
90030173
เปิดใช้งาน
172
90030174
เปิดใช้งาน
173
90030175
เปิดใช้งาน
174
90030176
เปิดใช้งาน
175
90030177
เปิดใช้งาน
176
90030178
เปิดใช้งาน
177
90030179
เปิดใช้งาน
178
90030180
เปิดใช้งาน
179
90030181
เปิดใช้งาน
180
90030182
เปิดใช้งาน
181
90030183
เปิดใช้งาน
182
90030184
เปิดใช้งาน
183
90030185
เปิดใช้งาน
184
90030186
เปิดใช้งาน
185
90030187
เปิดใช้งาน
186
90030188
เปิดใช้งาน
187
90030189
เปิดใช้งาน
188
90030190
เปิดใช้งาน
189
90030191
เปิดใช้งาน
190
90030192
เปิดใช้งาน
191
90030193
เปิดใช้งาน
192
90030194
เปิดใช้งาน
193
90030195
ไม่เปิดใช้งาน
194
90030196
เปิดใช้งาน