หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
92020003
บ้านเกาะเคี่ยม
เปิดใช้งาน
2
92020005
บ้านหาดยาว
เปิดใช้งาน
3
92020006
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
เปิดใช้งาน
4
92020007
บ้านมดตะนอย
เปิดใช้งาน
5
92020008
บ้านเกาะมุกด์
เปิดใช้งาน
6
92020009
บ้านเกาะลิบง
เปิดใช้งาน
7
92020010
บ้านบาตูปูเต๊ะ
เปิดใช้งาน
8
92020011
บ้านคลองชีล้อม
เปิดใช้งาน
9
92020012
บ้านหนองเสม็ด
เปิดใช้งาน
10
92020013
บ้านคลองลุ
เปิดใช้งาน
11
92020014
บ้านบางเตา
เปิดใช้งาน
12
92020016
วัดควนธานี
เปิดใช้งาน
13
92020018
บ้านโคกยาง
เปิดใช้งาน
14
92020020
บ้านน้ำฉา
เปิดใช้งาน
15
92020021
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
เปิดใช้งาน
16
92020022
บ้านพระม่วง
เปิดใช้งาน
17
92020023
บ้านนาเกลือ
เปิดใช้งาน
18
92020025
บ้านท่าส้ม
เปิดใช้งาน
19
92020027
บ้านท่าปาบ
เปิดใช้งาน
20
92020029
บ้านบางเป้า
เปิดใช้งาน
21
92020030
บ้านป่าเตียว
เปิดใช้งาน
22
92020031
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
เปิดใช้งาน
23
92020032
บ้านควนตุ้งกู
เปิดใช้งาน
24
92020033
บ้านน้ำราบ
เปิดใช้งาน
25
92020035
บ้านบางสัก
เปิดใช้งาน
26
92020036
บ้านพรุใหญ่
เปิดใช้งาน
27
92020037
บ้านบางหมาก
เปิดใช้งาน
28
92020038
บ้านตะเคียนหลบฟ้า
เปิดใช้งาน
29
92020039
บ้านไร่ใหญ่
เปิดใช้งาน
30
92020040
บ้านทุ่งอิฐ
เปิดใช้งาน
31
92020041
บ้านย่านซื่อ
เปิดใช้งาน
32
92020043
วัดวารีวง
เปิดใช้งาน
33
92020044
บ้านแหลม
เปิดใช้งาน
34
92020045
บ้านปาเต
เปิดใช้งาน
35
92020046
วัดเจริญร่มเมือง
เปิดใช้งาน
36
92020047
บ้านโตน
เปิดใช้งาน
37
92020049
บ้านพรุเตย
เปิดใช้งาน
38
92020050
กมลศรี
เปิดใช้งาน
39
92020051
บ้านสายควน
เปิดใช้งาน
40
92020052
บ้านแหลมไทร
ไม่เปิดใช้งาน
41
92020053
บ้านแหลมมะขาม
เปิดใช้งาน
42
92020054
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
43
92020055
บ้านเขาไม้แก้ว
เปิดใช้งาน
44
92020056
บ้านบางค้างคาว
เปิดใช้งาน
45
92020058
บ้านกลิ้งกลอง
เปิดใช้งาน
46
92020059
บ้านนาเมืองเพชร
เปิดใช้งาน
47
92020060
บ้านห้วยไทร
เปิดใช้งาน
48
92020062
บ้านไร่ออก
เปิดใช้งาน
49
92020063
บ้านบ่อหิน
เปิดใช้งาน
50
92020064
บ้านดุหุน
เปิดใช้งาน
51
92020065
บ้านไสต้นวา
เปิดใช้งาน
52
92020066
บ้านหัวหิน
เปิดใช้งาน
53
92020067
บ้านพรุจูด
เปิดใช้งาน
54
92020068
หาดปากเมง
เปิดใช้งาน
55
92020069
บ้านฉางหลาง
เปิดใช้งาน
56
92020070
วัดไม้ฝาด
เปิดใช้งาน
57
92020071
บ้านผมเด็น
เปิดใช้งาน
58
92020072
บ้านห้วยต่อ
เปิดใช้งาน
59
92020074
วัดคีรีวิหาร
เปิดใช้งาน
60
92020075
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
61
92020076
บ้านเขากอบ
เปิดใช้งาน
62
92020080
วัดกาญจนบริรักษ์
เปิดใช้งาน
63
92020082
บ้านควนตัง
เปิดใช้งาน
64
92020084
ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
65
92020085
บ้านไสมะม่วง
เปิดใช้งาน
66
92020086
วัดเขา
เปิดใช้งาน
67
92020088
บ้านทุ่งต่อ
เปิดใช้งาน
68
92020091
บ้านหนองหมอ
เปิดใช้งาน
69
92020092
บ้านป่ากอ
เปิดใช้งาน
70
92020093
บ้านไสบ่อ
เปิดใช้งาน
71
92020095
ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
เปิดใช้งาน
72
92020096
บ้านทุ่งศาลา
เปิดใช้งาน
73
92020097
บ้านควนพญา
เปิดใช้งาน
74
92020098
วัดนาวง
เปิดใช้งาน
75
92020099
บ้านเหนือคลอง
เปิดใช้งาน
76
92020103
บ้านควนอารี
เปิดใช้งาน
77
92020104
บ้านทุ่งยางงาม
เปิดใช้งาน
78
92020105
วัดบางดี
เปิดใช้งาน
79
92020106
บ้านซา
เปิดใช้งาน
80
92020107
บ้านน้ำพราย
เปิดใช้งาน
81
92020108
วัดควนไทร
เปิดใช้งาน
82
92020110
วัดปากแจ่ม
เปิดใช้งาน
83
92020111
บ้านท่ามะปราง
เปิดใช้งาน
84
92020112
บ้านคลองคุ้ย
เปิดใช้งาน
85
92020113
บ้านลำแพะ
เปิดใช้งาน
86
92020114
บ้านลำภูรา
เปิดใช้งาน
87
92020115
วัดสิทธิโชค
เปิดใช้งาน
88
92020116
บ้านวังลำ
เปิดใช้งาน
89
92020117
บ้านเขาพรุเสม็ด
เปิดใช้งาน
90
92020118
วัดไตรสามัคคี
เปิดใช้งาน
91
92020120
วัดศรีรัตนาราม
เปิดใช้งาน
92
92020121
บ้านห้วยน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
93
92020122
บ้านหนองสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
94
92020123
บ้านควนเลียบ
เปิดใช้งาน
95
92020124
บ้านวังหลาม
เปิดใช้งาน
96
92020125
บ้านหนองราโพ
เปิดใช้งาน
97
92020126
วัดห้วยนาง (วันครู2501)
เปิดใช้งาน
98
92020127
ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
99
92020128
วัดเขาวิเศษ
เปิดใช้งาน
100
92020129
บ้านเขาโอน
เปิดใช้งาน
101
92020130
บ้านคลองโตน
เปิดใช้งาน
102
92020131
บ้านหนองคล้า
เปิดใช้งาน
103
92020132
บ้านหน้าเขา
เปิดใช้งาน
104
92020133
บ้านหลังเขา
เปิดใช้งาน
105
92020134
บ้านทุ่งยาง
เปิดใช้งาน
106
92020135
วัดทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
107
92020136
บ้านจิจิก
เปิดใช้งาน
108
92020138
สวนป่าประชาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
109
92020139
วัดน้ำฉ่า
เปิดใช้งาน
110
92020140
บ้านบางพระ
เปิดใช้งาน
111
92020141
บ้านช่องลม
เปิดใช้งาน
112
92020142
บ้านช่องหาร
เปิดใช้งาน
113
92020143
บ้านต้นปรง
เปิดใช้งาน
114
92020144
บ้านไชยภักดี
เปิดใช้งาน
115
92020145
บ้านบางคราม
เปิดใช้งาน
116
92020146
บ้านในปง
เปิดใช้งาน
117
92020147
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน
118
92020148
บ้านทอนเหรียน
เปิดใช้งาน
119
92020149
บ้านลำช้าง
เปิดใช้งาน
120
92020150
บ้านโพธิ์น้อย
เปิดใช้งาน
121
92020151
วัดโคกเลียบ
เปิดใช้งาน
122
92020152
วัดเขาพระ
เปิดใช้งาน
123
92020153
บ้านควนหนองกก
เปิดใช้งาน
124
92020154
บ้านทุ่งสมอ
เปิดใช้งาน
125
92020155
บ้านหนองมวง
เปิดใช้งาน
126
92020156
วัดควนเมา
เปิดใช้งาน
127
92020157
บ้านไร่ใหญ่
เปิดใช้งาน
128
92020158
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
129
92020159
วัดถ้ำพระพุทธ
เปิดใช้งาน
130
92020160
บ้านหนองศรีจันทร์
เปิดใช้งาน
131
92020161
บ้านต้นไทร
เปิดใช้งาน
132
92020162
บ้านควนหนองยาง
เปิดใช้งาน
133
92020163
บ้านหนองบัวน้อย
เปิดใช้งาน
134
92020164
บ้านคลองมวน
เปิดใช้งาน
135
92020165
บ้านไทรบ่วง
เปิดใช้งาน