หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94010001
บ้านกาแลบือซา
เปิดใช้งาน
2
94010002
ชุมชนบ้านกะมิยอ
เปิดใช้งาน
3
94010003
บ้านสระมาลา
เปิดใช้งาน
4
94010004
บ้านคลองมานิง
เปิดใช้งาน
5
94010005
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
เปิดใช้งาน
6
94010006
บ้านจะรังบองอ
เปิดใช้งาน
7
94010007
บ้านตันหยงลุโละ
เปิดใช้งาน
8
94010008
ชุมชนบ้านกรือเซะ
เปิดใช้งาน
9
94010009
เมืองปัตตานี
เปิดใช้งาน
10
94010010
บ้านกูวิง
เปิดใช้งาน
11
94010011
ชุมชนบ้านยูโย
เปิดใช้งาน
12
94010012
บ้านบานา
เปิดใช้งาน
13
94010013
บ้านจือโระ
เปิดใช้งาน
14
94010014
บ้านปาเระ
เปิดใช้งาน
15
94010015
ชุมชนบ้านสะนิง
เปิดใช้งาน
16
94010016
บ้านลดา
เปิดใช้งาน
17
94010017
บ้านกาฮง
ไม่เปิดใช้งาน
18
94010018
บ้านปะกาลิมาปุโระ
ไม่เปิดใช้งาน
19
94010019
บ้านกือยา
เปิดใช้งาน
20
94010020
บ้านกอแลบีเละ
ไม่เปิดใช้งาน
21
94010021
บ้านปะกาฮะรัง
เปิดใช้งาน
22
94010022
บ้านบาราเฮาะ
ไม่เปิดใช้งาน
23
94010023
ชุมชนบ้านปูยุด
เปิดใช้งาน
24
94010024
บ้านรามง
เปิดใช้งาน
25
94010025
บ้านรูสะมิแล
เปิดใช้งาน
26
94010026
อนุบาลปัตตานี
ไม่เปิดใช้งาน
27
94010027
บ้านบางปลาหมอ
เปิดใช้งาน
28
94010028
บ้านสะบารัง
เปิดใช้งาน
29
94010029
วัดควน
เปิดใช้งาน
30
94010030
วัดมหิงษาราม
เปิดใช้งาน
31
94010032
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
32
94010033
บ้านราวอ
เปิดใช้งาน
33
94010035
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
34
94010036
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
35
94010037
บ้านท่าน้ำ
เปิดใช้งาน
36
94010038
บ้านท่าน้ำตะวันออก
เปิดใช้งาน
37
94010039
บ้านท่าน้ำตะวันตก
เปิดใช้งาน
38
94010040
บ้านบางมะรวด
ไม่เปิดใช้งาน
39
94010041
บ้านท่าชะเมา
เปิดใช้งาน
40
94010042
บ้านบ่ออิฐ
เปิดใช้งาน
41
94010043
วัดศรีสุดาจันทร์
ไม่เปิดใช้งาน
42
94010044
บ้านกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
43
94010045
บ้านนอก
เปิดใช้งาน
44
94010046
บ้านปุลามาวอ
ไม่เปิดใช้งาน
45
94010047
บ้านหัวคลอง
ไม่เปิดใช้งาน
46
94010048
บ้านน้ำบ่อ
เปิดใช้งาน
47
94010049
บ้านเตราะหัก
เปิดใช้งาน
48
94010050
บ้านท่าสู
เปิดใช้งาน
49
94010051
บ้านบางหมู
เปิดใช้งาน
50
94010052
บ้านคลองต่ำ
เปิดใช้งาน
51
94010053
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
52
94010054
บ้านคาโต
ไม่เปิดใช้งาน
53
94010055
บ้านพ่อมิ่ง
เปิดใช้งาน
54
94010056
บ้านเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
55
94010101
บ้านมะปริง
ไม่เปิดใช้งาน
56
94010102
บ้านจะรัง
เปิดใช้งาน
57
94010103
บ้านตูเวาะ
เปิดใช้งาน
58
94010104
บ้านดูซงปาแย
เปิดใช้งาน
59
94010105
บ้านตะโละ
ไม่เปิดใช้งาน
60
94010106
ชุมชนวัดป่าศรี
ไม่เปิดใช้งาน
61
94010107
ชุมชนวัดปิยาราม
เปิดใช้งาน
62
94010108
ชุมชนบ้านปาตา
เปิดใช้งาน
63
94010109
บ้านท่ากุน
ไม่เปิดใช้งาน
64
94010110
บ้านท่าด่าน
เปิดใช้งาน
65
94010111
บ้านท่าพง
เปิดใช้งาน
66
94010112
บ้านยือริง
เปิดใช้งาน
67
94010113
บ้านตันหยงดาลอ
เปิดใช้งาน
68
94010114
บ้านตือระ
ไม่เปิดใช้งาน
69
94010115
บ้านเฑียรยา
เปิดใช้งาน
70
94010116
บ้านฝาง
เปิดใช้งาน
71
94010117
บ้านบากง
เปิดใช้งาน
72
94010118
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
73
94010119
บ้านตาลีอายร์
ไม่เปิดใช้งาน
74
94010120
ชุมชนบ้านตาแกะ
เปิดใช้งาน
75
94010121
บ้านบางปู
ไม่เปิดใช้งาน
76
94010122
บ้านบือเจาะ
เปิดใช้งาน
77
94010123
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
เปิดใช้งาน
78
94010124
บ้านโต๊ะตีเต
เปิดใช้งาน
79
94010125
บ้านบาโลย
เปิดใช้งาน
80
94010126
บ้านตาหมน
เปิดใช้งาน
81
94010127
บ้านปุลากง
เปิดใช้งาน
82
94010128
บ้านตันหยง
เปิดใช้งาน
83
94010129
บ้านดาลอ
ไม่เปิดใช้งาน
84
94010130
บ้านชะเอาะ
เปิดใช้งาน
85
94010131
ยะหริ่ง
เปิดใช้งาน
86
94010132
บ้านยามูเฉลิม
เปิดใช้งาน
87
94010133
บ้านมูหลง
เปิดใช้งาน
88
94010134
ชุมชนบ้านสาบัน
เปิดใช้งาน
89
94010135
บ้านหนองแรต
เปิดใช้งาน
90
94010136
บ้านแบรอ
ไม่เปิดใช้งาน
91
94010137
บ้านลางา
เปิดใช้งาน
92
94010138
บ้านบูดี
ไม่เปิดใช้งาน
93
94010139
บ้านตะโละสะมีแล
เปิดใช้งาน
94
94010140
บ้านดาโต๊ะ
เปิดใช้งาน
95
94010153
พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
เปิดใช้งาน
96
94020042
บ้านเกาะเปาะ
เปิดใช้งาน
97
94020043
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
98
94020044
บ้านคอลอตันหยง
เปิดใช้งาน
99
94020045
บ้านกาแลกุมิ
เปิดใช้งาน
100
94020047
บ้านโคกโตนด
ไม่เปิดใช้งาน
101
94020048
บ้านดอนรัก
เปิดใช้งาน
102
94020049
บ้านปะกาจินอ
ไม่เปิดใช้งาน
103
94020050
บ้านเปียะ
ไม่เปิดใช้งาน
104
94020051
บ้านบาโงกาเซาะ
เปิดใช้งาน
105
94020052
บ้านโคกหมัก
เปิดใช้งาน
106
94020053
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
เปิดใช้งาน
107
94020054
ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
เปิดใช้งาน
108
94020055
บ้านปะกาลือสง
ไม่เปิดใช้งาน
109
94020056
บ้านปากบางตาวา
เปิดใช้งาน
110
94020057
บ้านปรัง
เปิดใช้งาน
111
94020058
บ้านเกาะหม้อแกง
ไม่เปิดใช้งาน
112
94020059
บ้านท่ายามู
ไม่เปิดใช้งาน
113
94020060
บ้านบางราพา
เปิดใช้งาน
114
94020061
บ้านท่ากำชำ
เปิดใช้งาน
115
94020062
บ้านตันหยงเปาว์
ไม่เปิดใช้งาน
116
94020063
วัดสุวรรณากร
ไม่เปิดใช้งาน
117
94020064
บ้านควนดิน
เปิดใช้งาน
118
94020065
บ้านปะแดลางา
เปิดใช้งาน
119
94020066
บ้านไผ่มัน
ไม่เปิดใช้งาน
120
94020067
กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
ไม่เปิดใช้งาน
121
94020068
บ้านควนคูหา
ไม่เปิดใช้งาน
122
94020069
บ้านบางทัน
เปิดใช้งาน
123
94020070
บ้านดอนนา
ไม่เปิดใช้งาน
124
94020071
รัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
125
94020072
บ้านตลาดนัดคลองขุด
ไม่เปิดใช้งาน
126
94020073
บ้านสายหมอ
ไม่เปิดใช้งาน
127
94020074
บ้านแคนา
ไม่เปิดใช้งาน
128
94020075
วัดสถิตย์ชลธาร
เปิดใช้งาน
129
94020076
บ้านกาหยี
เปิดใช้งาน
130
94020077
พัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
131
94020078
บ้านค่าย
เปิดใช้งาน
132
94020079
บ้านยาบี
ไม่เปิดใช้งาน
133
94020080
บ้านน้ำดำ
เปิดใช้งาน
134
94020082
บ้านคลองช้าง
เปิดใช้งาน
135
94020083
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
เปิดใช้งาน
136
94020084
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน