หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94020001
บ้านควนโนรี
เปิดใช้งาน
2
94020002
บ้านตุปะ
เปิดใช้งาน
3
94020003
บ้านป่าไร่
เปิดใช้งาน
4
94020004
วัดภมรคติวัน
เปิดใช้งาน
5
94020005
บ้านโคกโพธิ์
เปิดใช้งาน
6
94020006
บ้านสามยอด
เปิดใช้งาน
7
94020007
บ้านท่าคลอง
เปิดใช้งาน
8
94020008
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
9
94020009
บ้านโคกต้นสะตอ
เปิดใช้งาน
10
94020010
วัดบันลือคชาวาส
เปิดใช้งาน
11
94020011
บ้านควนลังงา
เปิดใช้งาน
12
94020012
วัดทรายขาว
เปิดใช้งาน
13
94020013
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
เปิดใช้งาน
14
94020014
บ้านท่าเรือ
เปิดใช้งาน
15
94020015
บ้านควนแตน
เปิดใช้งาน
16
94020016
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
เปิดใช้งาน
17
94020017
วัดอรัญวาสิการาม
ไม่เปิดใช้งาน
18
94020018
บ้านเกาะตา
เปิดใช้งาน
19
94020019
บ้านนาเกตุ
เปิดใช้งาน
20
94020020
บ้านคลองช้าง
เปิดใช้งาน
21
94020021
บ้านควนลาแม
เปิดใช้งาน
22
94020022
บ้านบาโงฆาดิง
เปิดใช้งาน
23
94020023
บ้านชะเมา
ไม่เปิดใช้งาน
24
94020024
วัดนาประดู่
เปิดใช้งาน
25
94020025
บ้านนาประดู่
เปิดใช้งาน
26
94020026
บ้านควนประ
เปิดใช้งาน
27
94020027
บ้านยางแดง
เปิดใช้งาน
28
94020028
วัดนิคมสถิต
เปิดใช้งาน
29
94020029
วัดสุนทรวารี
เปิดใช้งาน
30
94020030
บ้านล้อแตก
เปิดใช้งาน
31
94020031
วัดธนาภิมุข
เปิดใช้งาน
32
94020032
บ้านคลองหิน
เปิดใช้งาน
33
94020033
บ้านโผงโผง
เปิดใช้งาน
34
94020034
บ้านบาเงง
เปิดใช้งาน
35
94020035
บ้านป่าบอน
เปิดใช้งาน
36
94020036
บ้านนาค้อเหนือ
เปิดใช้งาน
37
94020037
บ้านนาค้อกลาง
เปิดใช้งาน
38
94020038
บ้านดอนเค็ด
เปิดใช้งาน
39
94020039
บ้านนาค้อใต้
เปิดใช้งาน
40
94020041
วัดมะกรูด
เปิดใช้งาน
41
94020085
บ้านกระเสาะ
เปิดใช้งาน
42
94020086
บ้านลางสาด
เปิดใช้งาน
43
94020087
บ้านกระหวะ
เปิดใช้งาน
44
94020088
บ้านราวอ
เปิดใช้งาน
45
94020089
บ้านแขนท้าว
เปิดใช้งาน
46
94020090
บ้านเกาะจัน
เปิดใช้งาน
47
94020091
บ้านคลองช้าง
เปิดใช้งาน
48
94020092
บ้านตรัง
เปิดใช้งาน
49
94020093
บ้านเขาวัง
เปิดใช้งาน
50
94020094
บ้านดูวา
เปิดใช้งาน
51
94020095
บ้านถนน
เปิดใช้งาน
52
94020096
บ้านมะหุด
เปิดใช้งาน
53
94020097
บ้านควนหยี
เปิดใช้งาน
54
94020098
บ้านบูดน
เปิดใช้งาน
55
94020099
บ้านบาโง
เปิดใช้งาน
56
94020100
บ้านปานัน
เปิดใช้งาน
57
94020101
มายอ (สถิตย์ภูผา)
เปิดใช้งาน
58
94020102
บ้านปาลัส
เปิดใช้งาน
59
94020103
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
60
94020104
บ้านบาละแต
เปิดใช้งาน
61
94020105
ชุมชนบ้านเมืองยอน
เปิดใช้งาน
62
94020107
บ้านน้ำใส
เปิดใช้งาน
63
94020108
บ้านเจาะบาแน
ไม่เปิดใช้งาน
64
94020109
บ้านบูเกะกุง
เปิดใช้งาน
65
94020110
บ้านสะกำ
เปิดใช้งาน
66
94020111
บ้านกูบังบาเดาะ
เปิดใช้งาน
67
94020112
บ้านกูวิง
เปิดใช้งาน
68
94020113
บ้านสมาหอ
เปิดใช้งาน
69
94020114
บ้านบาตะกูโบ
เปิดใช้งาน
70
94020127
ตลาดปรีกี
เปิดใช้งาน
71
94020128
บ้านกระโด
เปิดใช้งาน
72
94020129
บ้านสายชล
เปิดใช้งาน
73
94020130
บ้านละหารยามู
เปิดใช้งาน
74
94020131
บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
เปิดใช้งาน
75
94020132
บ้านโคกขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
76
94020134
บ้านอินทนิล
ไม่เปิดใช้งาน
77
94020135
ชุมชนบ้านต้นสน
เปิดใช้งาน
78
94020136
บ้านบินยา
เปิดใช้งาน
79
94020137
บ้านกาแลสะนอ
เปิดใช้งาน
80
94020138
วัดโคกหญ้าคา
เปิดใช้งาน
81
94020139
บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
เปิดใช้งาน
82
94020140
บ้านบูโกะ
เปิดใช้งาน
83
94020141
บ้านบราโอ
เปิดใช้งาน
84
94020142
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
เปิดใช้งาน
85
94020143
บ้านประจัน
เปิดใช้งาน
86
94020144
ตลาดนัดบาซาเอ
เปิดใช้งาน
87
94020145
ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
เปิดใช้งาน
88
94020146
บ้านต้นแซะ
เปิดใช้งาน
89
94020147
ตลาดนัดต้นมะขาม
เปิดใช้งาน
90
94020148
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
เปิดใช้งาน
91
94020149
ชุมชนบ้านพงสตา
เปิดใช้งาน
92
94020150
บ้านต้นทุเรียน
เปิดใช้งาน
93
94020151
บ้านกรือเซะ
เปิดใช้งาน
94
94020152
อนุบาลยะรัง
เปิดใช้งาน
95
94020153
บ้านระแว้ง
เปิดใช้งาน
96
94020154
ต้นพิกุล
เปิดใช้งาน
97
94020155
วัดเกาะหวาย
เปิดใช้งาน
98
94020156
บ้านศาลาสอง
เปิดใช้งาน
99
94020157
บ้านสิเดะ
เปิดใช้งาน
100
94020158
บ้านอีบุ๊
เปิดใช้งาน
101
94020159
บ้านบากง
เปิดใช้งาน
102
94020160
บ้านอาโห
เปิดใช้งาน
103
94020161
ชุมชนบ้านสะนอ
เปิดใช้งาน
104
94020162
บ้านคางา
เปิดใช้งาน
105
94020163
บ้านต้นโตนด
เปิดใช้งาน
106
94020164
บ้านวังกว้าง
เปิดใช้งาน
107
94020165
บ้านควนแปลงงู
เปิดใช้งาน
108
94020166
บ้านม่วงเตี้ย
เปิดใช้งาน
109
94020167
บ้านปลักปรือ
เปิดใช้งาน
110
94020168
บ้านคูระ
เปิดใช้งาน
111
94020169
บ้านตันหยง
เปิดใช้งาน
112
94020170
วัดบุพนิมิต
เปิดใช้งาน
113
94020171
บ้านโคกเหรียง
เปิดใช้งาน
114
94020172
วัดป่าสวย
เปิดใช้งาน
115
94020173
บ้านคลองทราย
เปิดใช้งาน