หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94010057
บ้านปายอ
เปิดใช้งาน
2
94010058
บ้านโตะบาลา
เปิดใช้งาน
3
94010059
บ้านละอาร์
เปิดใช้งาน
4
94010060
บ้านแซะโมะ
เปิดใช้งาน
5
94010061
บ้านลานช้าง
เปิดใช้งาน
6
94010062
บ้านเจาะกือแย
เปิดใช้งาน
7
94010063
บ้านตะบิ้ง
เปิดใช้งาน
8
94010064
บ้านกะลาพอ
เปิดใช้งาน
9
94010065
บ้านสือดัง
เปิดใช้งาน
10
94010066
บ้านชะเมาสามต้น
เปิดใช้งาน
11
94010067
บ้านบาโงมูลง
เปิดใช้งาน
12
94010068
บ้านพอเหมาะ
เปิดใช้งาน
13
94010069
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
14
94010070
ชุมชนบ้านบางเก่า
เปิดใช้งาน
15
94010071
บ้านป่าทุ่ง
เปิดใช้งาน
16
94010072
บาโงยือริง
เปิดใช้งาน
17
94010073
บ้านบือเระ
เปิดใช้งาน
18
94010074
บ้านบน
เปิดใช้งาน
19
94010075
บ้านบาเลาะ
เปิดใช้งาน
20
94010076
บ้านทุ่งเค็จ
เปิดใช้งาน
21
94010077
บ้านจ่ากอง
เปิดใช้งาน
22
94010078
ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
23
94010079
บ้านจะเฆ่
เปิดใช้งาน
24
94010080
วัดโบกขรณี
เปิดใช้งาน
25
94010081
ชุมชนบ้านแป้น
เปิดใช้งาน
26
94010082
บ้านละหาร
เปิดใช้งาน
27
94010083
บ้านกาหงษ์
เปิดใช้งาน
28
94010084
บ้านทุ่งกินนร
เปิดใช้งาน
29
94010085
ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
เปิดใช้งาน
30
94010086
บ้านป่าม่วง
เปิดใช้งาน
31
94010087
ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
เปิดใช้งาน
32
94010088
บ้านช่องแมว
เปิดใช้งาน
33
94010089
บ้านวังไชย
เปิดใช้งาน
34
94010090
บ้านป่าไหม้
เปิดใช้งาน
35
94010091
บ้านละเวง
เปิดใช้งาน
36
94010092
บ้านรังมดแดง
เปิดใช้งาน
37
94010093
บ้านตะโละไกรทอง
เปิดใช้งาน
38
94010094
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
39
94010095
วัดสารวัน
เปิดใช้งาน
40
94010096
บ้านโคกนิบง
เปิดใช้งาน
41
94010097
บ้านปลักแตน
เปิดใช้งาน
42
94010098
วัดโชติรส
เปิดใช้งาน
43
94010100
บ้านกระจูด
เปิดใช้งาน
44
94010141
บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
45
94010142
บ้านกะรุบี
เปิดใช้งาน
46
94010143
บ้านบาโงยือแบ็ง
เปิดใช้งาน
47
94010144
บ้านอุแตบือราแง
เปิดใช้งาน
48
94010145
บ้านตะโละดารามัน
เปิดใช้งาน
49
94010146
บ้านบีติง
เปิดใช้งาน
50
94010147
บ้านบือแต
เปิดใช้งาน
51
94010148
บ้านปล่องหอย
เปิดใช้งาน
52
94010149
บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)
เปิดใช้งาน
53
94010150
บ้านมะกอ
เปิดใช้งาน
54
94010151
บ้านมะแนดาแล
เปิดใช้งาน
55
94010152
บ้านโลทู
เปิดใช้งาน
56
94020115
บ้านแลแวะ
เปิดใช้งาน
57
94020116
บ้านตะโละแมะนา
เปิดใช้งาน
58
94020117
บ้านน้ำดำ
เปิดใช้งาน
59
94020118
บ้านปากู (มีนาประชาคาร)
เปิดใช้งาน
60
94020119
พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
61
94020120
ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
เปิดใช้งาน
62
94020121
บ้านมะนังยง
เปิดใช้งาน
63
94020122
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
64
94020123
บ้านพิเทน(วันครู 2502)
เปิดใช้งาน
65
94020124
บ้านโต๊ะชูด
เปิดใช้งาน
66
94020125
บ้านตือเบาะ
เปิดใช้งาน
67
94020126
บ้านบือจะ
เปิดใช้งาน