หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
95020001
บ้านจาเราะปะไต
เปิดใช้งาน
2
95020002
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
เปิดใช้งาน
3
95020003
บ้านตาเนาะแมเราะ
เปิดใช้งาน
4
95020004
บ้านด่านสันติราษฎร์
เปิดใช้งาน
5
95020005
บ้านจาเราะซูซู
เปิดใช้งาน
6
95020006
บ้านบาแตตูแง
เปิดใช้งาน
7
95020007
บ้านธารน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
8
95020009
อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
9
95020010
บ้านมาลา
เปิดใช้งาน
10
95020011
สังวาลย์วิท 5
เปิดใช้งาน
11
95020012
บ้านยะรม
เปิดใช้งาน
12
95020013
บ้านธารน้ำใส
เปิดใช้งาน
13
95020014
บ้านราโมง
เปิดใช้งาน
14
95020015
บ้านนาข่อย
เปิดใช้งาน
15
95020016
บ้านอัยเยอร์เวง
เปิดใช้งาน
16
95020017
บ้านใหม่ (วันครู 2503)
เปิดใช้งาน
17
95020018
บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
เปิดใช้งาน
18
95020019
บ้านธารมะลิ
เปิดใช้งาน
19
95020053
บ้านศรีนคร
เปิดใช้งาน
20
95020054
บ้านไทยพัฒนา
เปิดใช้งาน
21
95020055
บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
เปิดใช้งาน
22
95020056
นิคมสร้างตนเองธารโต 5
เปิดใช้งาน
23
95020057
บ้านศรีท่าน้ำ
เปิดใช้งาน
24
95020058
นิคมสร้างตนเองธารโต 6
เปิดใช้งาน
25
95020059
บ้านแหร
เปิดใช้งาน
26
95020060
บ้านวังศิลา
เปิดใช้งาน
27
95020061
บ้านบัวทอง
เปิดใช้งาน
28
95020062
บ้านบ่อหิน
เปิดใช้งาน
29
95020063
บ้านปะเด็ง
เปิดใช้งาน
30
95020064
บ้านเยาะ
เปิดใช้งาน
31
95020065
บ้านโต
เปิดใช้งาน
32
95020066
บ้านจุโป
เปิดใช้งาน