หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
96010001
วัดกําแพง
ไม่เปิดใช้งาน
2
96010002
บ้านยาบี
ไม่เปิดใช้งาน
3
96010003
บ้านไร่พญา
เปิดใช้งาน
4
96010004
บ้านกาแนะ
เปิดใช้งาน
5
96010006
บ้านกูแบสาลอ
เปิดใช้งาน
6
96010007
บ้านโคกศิลา
เปิดใช้งาน
7
96010008
บ้านบางมะนาว
เปิดใช้งาน
8
96010009
บ้านค่าย
ไม่เปิดใช้งาน
9
96010010
บ้านปูลากาป๊ะ
เปิดใช้งาน
10
96010011
บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
เปิดใช้งาน
11
96010012
บ้านหัวเขา
เปิดใช้งาน
12
96010013
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ไม่เปิดใช้งาน
13
96010014
บ้านโคกสยา
เปิดใช้งาน
14
96010015
บ้านเปล
เปิดใช้งาน
15
96010016
วัดพนาสณฑ์
เปิดใช้งาน
16
96010018
บ้านโคกพะยอม
เปิดใช้งาน
17
96010019
บ้านบือราเป๊ะ
เปิดใช้งาน
18
96010020
บ้านฮูแตทูวอ
ไม่เปิดใช้งาน
19
96010021
บ้านทอน
เปิดใช้งาน
20
96010022
บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
21
96010023
อนุบาลนราธิวาส
ไม่เปิดใช้งาน
22
96010024
เมืองนราธิวาส
เปิดใช้งาน
23
96010025
บ้านทุ่งโต๊ะดัง
เปิดใช้งาน
24
96010026
บ้านจืองา
ไม่เปิดใช้งาน
25
96010027
บ้านตะโละแน็ง
ไม่เปิดใช้งาน
26
96010028
บ้านยารอ
ไม่เปิดใช้งาน
27
96010029
บ้านโคกตีเต
เปิดใช้งาน
28
96010030
บ้านโคกสุมุ
เปิดใช้งาน
29
96010031
บ้านแคนา
เปิดใช้งาน
30
96010032
บ้านโต๊ะนอ
เปิดใช้งาน
31
96010033
บ้านจูดแดง
เปิดใช้งาน
32
96010034
บ้านโคกแมแน
เปิดใช้งาน
33
96010035
บ้านจะแลเกาะ
เปิดใช้งาน
34
96010036
บ้านมะนังกาหยี
เปิดใช้งาน
35
96010037
บ้านสุไหงบาลา
เปิดใช้งาน
36
96010038
วัดโคกโก
ไม่เปิดใช้งาน
37
96010039
บ้านรามา
เปิดใช้งาน
38
96010040
บ้านทําเนียบ
เปิดใช้งาน
39
96010041
บ้านปลักปลา
เปิดใช้งาน
40
96010042
วัดลําภู
เปิดใช้งาน
41
96010043
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ไม่เปิดใช้งาน
42
96010044
บ้านกาเยาะมาตี
ไม่เปิดใช้งาน
43
96010045
บ้านยือลอ
เปิดใช้งาน
44
96010046
บ้านแป๊ะบุญ
เปิดใช้งาน
45
96010047
บ้านบือเจ๊าะ
เปิดใช้งาน
46
96010048
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
เปิดใช้งาน
47
96010049
บ้านปะลุกานากอ
ไม่เปิดใช้งาน
48
96010050
บ้านดูกู
ไม่เปิดใช้งาน
49
96010051
บ้านบือเระ
ไม่เปิดใช้งาน
50
96010052
บ้านบูเกะสูดอ
เปิดใช้งาน
51
96010053
บ้านคลอแระ
ไม่เปิดใช้งาน
52
96010054
บ้านตันหยง
เปิดใช้งาน
53
96010055
บ้านฮูแตยือลอ
ไม่เปิดใช้งาน
54
96010056
บ้านกะลูแป
เปิดใช้งาน
55
96010057
บ้านอีโยะ
เปิดใช้งาน
56
96010058
บ้านอาตะบือเระ
เปิดใช้งาน
57
96010059
บ้านบือแนปีแย
เปิดใช้งาน
58
96010060
บ้านปะลุกาสาเมาะ
เปิดใช้งาน
59
96010061
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
60
96010062
บ้านมะยูง
เปิดใช้งาน
61
96010063
บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
เปิดใช้งาน
62
96010064
บ้านปะลุกาแปเราะ
ไม่เปิดใช้งาน
63
96010065
บ้านตะโละบาลอ
เปิดใช้งาน
64
96010066
บ้านสุไหงบาตู
เปิดใช้งาน
65
96010067
ราชประชานุเคราะห์ 9
เปิดใช้งาน
66
96010068
บ้านปูซูตีฆอ
เปิดใช้งาน
67
96010069
ราชประชานุเคราะห์ 10
เปิดใช้งาน
68
96010070
บ้านต้นตาล
ไม่เปิดใช้งาน
69
96010071
บ้านแยะ
เปิดใช้งาน
70
96010072
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
เปิดใช้งาน
71
96010073
บ้านลุโบะปาเระ
เปิดใช้งาน
72
96010074
บ้านจอเบาะ
เปิดใช้งาน
73
96010075
บ้านตะโละมีญอ
เปิดใช้งาน
74
96010076
บ้านบูเกะบากง
เปิดใช้งาน
75
96010077
บ้านบลูกาสนอ
เปิดใช้งาน
76
96010078
บ้านกูยิ
เปิดใช้งาน
77
96010079
บ้านยี่งอ
เปิดใช้งาน
78
96010080
บ้านกูเล็ง
เปิดใช้งาน
79
96010081
บ้านบูเกะกอตอ
เปิดใช้งาน
80
96010082
บ้านกาบุ๊
ไม่เปิดใช้งาน
81
96010083
บ้านกาเด็ง
เปิดใช้งาน
82
96010084
บ้านศาลาลูกไก่
ไม่เปิดใช้งาน
83
96010085
บ้านทุ่งคา
เปิดใช้งาน
84
96010086
บ้านปูตะ
เปิดใช้งาน
85
96010087
บ้านกูแว
เปิดใช้งาน
86
96010088
บ้านลูโบะบายะ
ไม่เปิดใช้งาน
87
96010089
บ้านปาลอบาต๊ะ
เปิดใช้งาน
88
96010090
บ้านกําปงปีแซ
ไม่เปิดใช้งาน
89
96010091
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
เปิดใช้งาน
90
96010092
บ้านกาแร
เปิดใช้งาน
91
96010134
บ้านบาโงปะแต
ไม่เปิดใช้งาน
92
96010135
บ้านสายน้ำทิพย์
เปิดใช้งาน
93
96010136
บ้านสวนพลู
เปิดใช้งาน
94
96010137
บ้านธรรมเจริญ
เปิดใช้งาน
95
96010138
บ้านบลูกาฮีเล
เปิดใช้งาน
96
96010139
ประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
97
96010140
บ้านพนาทักษิณ
เปิดใช้งาน
98
96010141
บ้านบาตง
เปิดใช้งาน
99
96010142
วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
100
96010143
บ้านนาดา
เปิดใช้งาน
101
96010144
บ้านรือเสาะ
ไม่เปิดใช้งาน
102
96010145
บ้านยาแลเบาะ
เปิดใช้งาน
103
96010146
บ้านบากง
เปิดใช้งาน
104
96010147
บ้านนาโอน
เปิดใช้งาน
105
96010148
บ้านบูกิ๊ตยือแร
เปิดใช้งาน
106
96010149
บ้านบลูกา
เปิดใช้งาน
107
96010150
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
เปิดใช้งาน
108
96010151
บ้านกาโดะ
ไม่เปิดใช้งาน
109
96010152
บ้านลาเมาะ
ไม่เปิดใช้งาน
110
96010153
บ้านลาเมาะฮีเล
ไม่เปิดใช้งาน
111
96010154
บ้านสะแนะ
เปิดใช้งาน
112
96010155
บ้านสุเป๊ะ
เปิดใช้งาน
113
96010156
บ้านซือเลาะ
เปิดใช้งาน
114
96010157
บ้านลูโบะบูโละ
เปิดใช้งาน
115
96010158
บ้านอีนอ
เปิดใช้งาน
116
96010159
บ้านกูยิ
ไม่เปิดใช้งาน
117
96010160
บ้านบริจ๊ะ
เปิดใช้งาน
118
96010161
บ้านบือแรง
เปิดใช้งาน
119
96010162
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
เปิดใช้งาน
120
96010163
บ้านมะนังปันยัง
เปิดใช้งาน
121
96010164
บ้านบาโงปูโละ
เปิดใช้งาน
122
96010165
บ้านละหาน
เปิดใช้งาน
123
96010166
บ้านดือแย
ไม่เปิดใช้งาน
124
96010167
บ้านสาวอ
เปิดใช้งาน
125
96010168
บ้านจือแร
ไม่เปิดใช้งาน
126
96010169
บ้านมือและห์
เปิดใช้งาน
127
96010170
บ้านตายา
ไม่เปิดใช้งาน
128
96010171
บ้านยือลาแป
เปิดใช้งาน
129
96010172
บ้านดือแยหะยี
เปิดใช้งาน
130
96010173
บ้านบือเล็งใต้
เปิดใช้งาน
131
96010174
ประชาวิทยรังสรรค์
เปิดใช้งาน
132
96010175
บ้านป่าไผ่
เปิดใช้งาน
133
96010176
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
เปิดใช้งาน
134
96010177
บ้านลาเวง
เปิดใช้งาน
135
96010178
บ้านตามุง
เปิดใช้งาน
136
96010179
สว่างวัฒนา
เปิดใช้งาน
137
96010180
บ้านดาฮง
เปิดใช้งาน
138
96010181
บ้านสาคร
เปิดใช้งาน
139
96010182
บ้านกลูบี
เปิดใช้งาน
140
96010183
ชุมชนบ้านซากอ
เปิดใช้งาน
141
96010184
บ้านตะมะยูง
เปิดใช้งาน
142
96010185
สามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
143
96010186
บ้านตอหลัง
ไม่เปิดใช้งาน
144
96010187
บ้านบือแนนากอ
เปิดใช้งาน
145
96010188
บ้านลูโบ๊ะบาตู
เปิดใช้งาน
146
96010189
บ้านไอร์แยง
เปิดใช้งาน
147
96010190
บ้านปาหนัน
เปิดใช้งาน
148
96010191
บ้านคอลอกาเว
เปิดใช้งาน