หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
96020001
บ้านปูยู
ไม่เปิดใช้งาน
2
96020002
บ้านศรีพงัน
เปิดใช้งาน
3
96020003
บ้านตะเหลี่ยง
ไม่เปิดใช้งาน
4
96020004
บ้านเกาะสะท้อน
เปิดใช้งาน
5
96020005
บ้านปะลุกา
ไม่เปิดใช้งาน
6
96020006
บ้านสะหริ่ง
เปิดใช้งาน
7
96020007
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
เปิดใช้งาน
8
96020008
บ้านปลักปลา
เปิดใช้งาน
9
96020009
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
10
96020010
บ้านตาบา
เปิดใช้งาน
11
96020011
บ้านหัวคลอง
เปิดใช้งาน
12
96020012
บ้านแฆแบ๊ะ
เปิดใช้งาน
13
96020013
บ้านปะดะดอ
เปิดใช้งาน
14
96020014
วัดเกษตรธิการาม
ไม่เปิดใช้งาน
15
96020015
บ้านโคกงู
ไม่เปิดใช้งาน
16
96020016
บ้านบางขุนทอง
เปิดใช้งาน
17
96020018
ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ไม่เปิดใช้งาน
18
96020019
วัดโคกมะม่วง
เปิดใช้งาน
19
96020020
วัดพระพุทธ
เปิดใช้งาน
20
96020021
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ไม่เปิดใช้งาน
21
96020022
บ้านกูบู
เปิดใช้งาน
22
96020023
บ้านสะปอม
เปิดใช้งาน
23
96020024
บ้านโคกยามู
เปิดใช้งาน
24
96020025
บ้านไพรวัน
ไม่เปิดใช้งาน
25
96020026
วัดเกาะสวาด
ไม่เปิดใช้งาน
26
96020027
วัดทรายขาว
เปิดใช้งาน
27
96020028
บ้านตอหลัง
เปิดใช้งาน
28
96020029
วัดโคกมะเฟือง
เปิดใช้งาน
29
96020030
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ไม่เปิดใช้งาน
30
96020031
บ้านคลองตัน
เปิดใช้งาน
31
96020032
บ้านศาลาใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
32
96020033
บ้านสามแยก
เปิดใช้งาน
33
96020034
บ้านบาโง
เปิดใช้งาน
34
96020036
บ้านไม้ฝาด
เปิดใช้งาน
35
96020037
บ้านศาลาอูมา
ไม่เปิดใช้งาน
36
96020038
บ้านตอออ
เปิดใช้งาน
37
96020039
บ้านจะมาแกะ
ไม่เปิดใช้งาน
38
96020040
บ้านบางขุด
เปิดใช้งาน
39
96020041
บ้านตําเสาพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
40
96020042
นิคมสร้างตนเองแว้ง
ไม่เปิดใช้งาน
41
96020043
บ้านแม่ดง
ไม่เปิดใช้งาน
42
96020044
บ้านตอแล
ไม่เปิดใช้งาน
43
96020045
บ้านยะหอ
เปิดใช้งาน
44
96020046
บ้านบูเกะตา
เปิดใช้งาน
45
96020047
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
ไม่เปิดใช้งาน
46
96020048
บ้านนูโร๊ะ
เปิดใช้งาน
47
96020049
บ้านเจ๊ะยอ
เปิดใช้งาน
48
96020050
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
เปิดใช้งาน
49
96020051
เทพประทานไทยยืนยง
ไม่เปิดใช้งาน
50
96020052
บ้านฆอเลาะทูวอ
ไม่เปิดใช้งาน
51
96020053
บ้านกูวา
เปิดใช้งาน
52
96020054
บ้านกรือซอ
เปิดใช้งาน
53
96020055
บ้านเจ๊ะเหม
ไม่เปิดใช้งาน
54
96020056
บ้านแว้ง
เปิดใช้งาน
55
96020057
บ้านแอแว
ไม่เปิดใช้งาน
56
96020058
บ้านตือมายู
ไม่เปิดใช้งาน
57
96020059
เพลินพิศ
ไม่เปิดใช้งาน
58
96020060
บ้านแขยง
เปิดใช้งาน
59
96020061
นิคมพัฒนา2
เปิดใช้งาน
60
96020062
บ้านน้ำใส
ไม่เปิดใช้งาน
61
96020063
รักไทย
ไม่เปิดใช้งาน
62
96020064
บ้านภูเขาทอง
เปิดใช้งาน
63
96020065
สุคิริน
เปิดใช้งาน
64
96020066
นิคมพัฒนา 4
เปิดใช้งาน
65
96020067
นิคมพัฒนา10
ไม่เปิดใช้งาน
66
96020068
บ้านน้ำทุเรียน
เปิดใช้งาน
67
96020069
บ้านบาลูกายาอิง
เปิดใช้งาน
68
96020070
บ้านร่วมใจ
เปิดใช้งาน
69
96020071
นิคมพัฒนา5
ไม่เปิดใช้งาน
70
96020072
นิคมพัฒนา 6
เปิดใช้งาน
71
96020073
บ้านจุฬาภรณ์ 12
ไม่เปิดใช้งาน
72
96020074
นิคมพัฒนา7
เปิดใช้งาน
73
96020075
นิคมพัฒนา9
เปิดใช้งาน
74
96020076
บ้านซรายอ
ไม่เปิดใช้งาน
75
96020077
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
เปิดใช้งาน
76
96020078
บ้านลูโบ๊ะซามา
ไม่เปิดใช้งาน
77
96020079
บ้านกวาลอซีรา
เปิดใช้งาน
78
96020080
บ้านมือบา
ไม่เปิดใช้งาน
79
96020081
บ้านลาแล
เปิดใช้งาน
80
96020082
บ้านโต๊ะเวาะ
เปิดใช้งาน
81
96020083
บ้านกูแบอีแก
เปิดใช้งาน
82
96020084
บ้านมูโนะ
เปิดใช้งาน
83
96020085
บ้านปาดังยอ
เปิดใช้งาน
84
96020086
บ้านลูโบ๊ะลือซง
เปิดใช้งาน
85
96020087
บ้านปูโป๊ะ
ไม่เปิดใช้งาน
86
96020088
บ้านสุไหงโก-ลก
ไม่เปิดใช้งาน
87
96020089
บ้านกาวะ
เปิดใช้งาน
88
96020090
บ้านสายะ
เปิดใช้งาน
89
96020091
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
เปิดใช้งาน
90
96020092
บ้านบาโงฮูมอ
เปิดใช้งาน
91
96020093
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
เปิดใช้งาน
92
96020094
บ้านไอบาตู
เปิดใช้งาน
93
96020095
บ้านบือราแง
เปิดใช้งาน
94
96020097
โรงเรียนบ้านโผลง
เปิดใช้งาน
95
96020098
บ้านโต๊ะเด็ง
เปิดใช้งาน
96
96020099
อิสลามบํารุง
เปิดใช้งาน
97
96020100
บ้านปะลุรู
ไม่เปิดใช้งาน
98
96020101
บ้านปอเนาะ
เปิดใช้งาน
99
96020102
บ้านละหาน
เปิดใช้งาน
100
96020103
บ้านโคกตา
เปิดใช้งาน
101
96020104
บ้านตาเซะใต้
เปิดใช้งาน
102
96020105
บ้านกูวา
ไม่เปิดใช้งาน
103
96020106
บ้านดอเฮะ
ไม่เปิดใช้งาน
104
96020107
บ้านบาโงกือเต
ไม่เปิดใช้งาน
105
96020108
บ้านตะโละบูเก๊ะ
เปิดใช้งาน
106
96020109
บ้านสากอ
เปิดใช้งาน
107
96020110
บ้านไม้แก่น
เปิดใช้งาน
108
96020111
บ้านกลูบี
เปิดใช้งาน
109
96020112
บ้านจือแร
เปิดใช้งาน
110
96020113
บ้านบอเกาะ
ไม่เปิดใช้งาน
111
96020114
บ้านบาโงมาแย
ไม่เปิดใช้งาน
112
96020115
บ้านตาเซะเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
113
96020116
วัดโบราณสถิตย์
ไม่เปิดใช้งาน
114
96020117
วัดประดิษฐ์บุปผา
เปิดใช้งาน
115
96020118
บ้านตลิ่งสูง
ไม่เปิดใช้งาน
116
96020119
ราชภักดี
ไม่เปิดใช้งาน
117
96020120
วัดประชุมชลธารา
เปิดใช้งาน