หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
96010093
บ้านกาลิซา
ไม่เปิดใช้งาน
2
96010094
บ้านกาหนั๊วะ
เปิดใช้งาน
3
96010095
บ้านฮูลู
เปิดใช้งาน
4
96010096
บ้านกาเด็ง
เปิดใช้งาน
5
96010097
บ้านสะโล
ไม่เปิดใช้งาน
6
96010098
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
เปิดใช้งาน
7
96010099
บ้านบาโง
ไม่เปิดใช้งาน
8
96010100
บ้านสิโป
เปิดใช้งาน
9
96010101
บ้านกูจิงลือปะ
เปิดใช้งาน
10
96010102
บ้านทํานบ
เปิดใช้งาน
11
96010103
อนุบาลระแงะ
เปิดใช้งาน
12
96010104
บ้านเขาพระ
ไม่เปิดใช้งาน
13
96010105
วัดร่อน
เปิดใช้งาน
14
96010106
บ้านบือนังกือเปาะ
เปิดใช้งาน
15
96010107
บ้านบ่อทอง
เปิดใช้งาน
16
96010108
บ้านกอแนะเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
17
96010109
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ไม่เปิดใช้งาน
18
96010110
บ้านตะโละ
เปิดใช้งาน
19
96010111
บ้านแกแม
เปิดใช้งาน
20
96010112
บ้านไอปาเซ
เปิดใช้งาน
21
96010113
บ้านตันหยงลิมอ
เปิดใช้งาน
22
96010114
บ้านลูโบ๊ะดีแย
ไม่เปิดใช้งาน
23
96010115
ชุมชนสหพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
24
96010116
บ้านบองอ
ไม่เปิดใช้งาน
25
96010117
บ้านบาโงกูโบ
ไม่เปิดใช้งาน
26
96010118
บ้านสาเมาะ
เปิดใช้งาน
27
96010119
บ้านลาไม
ไม่เปิดใช้งาน
28
96010120
บ้านปาเซ
เปิดใช้งาน
29
96010121
ประชาบํารุง
เปิดใช้งาน
30
96010122
บ้านบละแต
ไม่เปิดใช้งาน
31
96010123
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ไม่เปิดใช้งาน
32
96010124
บ้านเจ๊ะเก
เปิดใช้งาน
33
96010125
บ้านเขาน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
34
96010126
บ้านบาโงสะโต
ไม่เปิดใช้งาน
35
96010127
บ้านตราแด๊ะ
ไม่เปิดใช้งาน
36
96010128
ไอยรานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
37
96010129
บ้านบระเอ็ง
ไม่เปิดใช้งาน
38
96010130
บ้านเขาแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
39
96010131
บ้านมะรือโบตก
เปิดใช้งาน
40
96010132
บ้านบาโงระนะ
ไม่เปิดใช้งาน
41
96010133
บ้านนิบง
เปิดใช้งาน
42
96020121
บ้านจะแนะ
เปิดใช้งาน
43
96020122
บ้านตือกอ
เปิดใช้งาน
44
96020123
บ้านละหาร
เปิดใช้งาน
45
96020124
บ้านปารี
เปิดใช้งาน
46
96020125
บ้านไอกรอส
เปิดใช้งาน
47
96020126
บ้านยะออ
เปิดใช้งาน
48
96020127
บ้านน้ำวน
ไม่เปิดใช้งาน
49
96020128
พิทักษ์วิทยากุมุง
เปิดใช้งาน
50
96020129
ร่วมจิตต์ประชา
เปิดใช้งาน
51
96020130
บ้านไอร์โซ
เปิดใช้งาน
52
96020131
บ้านน้ำหอม
เปิดใช้งาน
53
96020132
บ้านรือเปาะ
ไม่เปิดใช้งาน
54
96020133
บ้านกาแย
เปิดใช้งาน
55
96020134
บ้านดุซงยอ
เปิดใช้งาน
56
96020135
บ้านแมะแซ
เปิดใช้งาน
57
96020136
บ้านบูเก๊ะบือแต
เปิดใช้งาน
58
96020137
บ้านริแง
เปิดใช้งาน
59
96020138
ผดุงมาตร
ไม่เปิดใช้งาน
60
96020139
บ้านยานิง
เปิดใช้งาน
61
96020140
บ้านเจาะไอร้อง
ไม่เปิดใช้งาน
62
96020141
บ้านโคก
ไม่เปิดใช้งาน
63
96020142
บ้านบาโงดุดุง
เปิดใช้งาน
64
96020143
บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ไม่เปิดใช้งาน
65
96020144
บ้านบูกิต
เปิดใช้งาน
66
96020145
บ้านไอสะเตียร์
ไม่เปิดใช้งาน
67
96020146
บ้านบาตาปาเซ
เปิดใช้งาน
68
96020147
บ้านบำรุงวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
69
96020148
บ้านเจาะเกาะ
ไม่เปิดใช้งาน
70
96020149
บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
เปิดใช้งาน
71
96020150
บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
เปิดใช้งาน
72
96020151
บ้านจูโวะ
เปิดใช้งาน
73
96020152
ราชพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
74
96020153
ราชประสงค์
เปิดใช้งาน
75
96020154
บ้านตาโงะ
เปิดใช้งาน