ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650759
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  650759
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawaiwittayakran school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสวาย
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044546597
โทรสาร :
  044546597
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  sawaiwit@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12:17:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร


นางสาวทองใบ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน