ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาดีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650761
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  650761
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาดีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NADEEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านกระทมพรง
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044096732
โทรสาร :
  044069732
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  ndwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต2 (สิรินธร)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาดีวิทยา


นายทศพร สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน