ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีไผทสมันต์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650762
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  650762
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีไผทสมันต์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriphathaisamunt School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านตระงอล
ตำบล :
  นาบัว
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044143112
โทรสาร :
  044143112
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  sripathai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07:53:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีไผทสมันต์


นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน