ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650764
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  650764
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรินทร์ภักดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  surinpakdee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแกน้อย
ตำบล :
  แกใหญ่
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  093-3285744
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  surinpakdee2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลแกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 13:25:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี


นายศุภชัย ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน