ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650767
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  650767
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชคเพชรพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOKEPETCHPHITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านลำชี
ตำบล :
  คอโค
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  chokphet@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต2 สิรินธร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา


นายคมกฤษ ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน