ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650773
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  650773
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตั้งใจวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TANGJAIWITTAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านระกา
ตำบล :
  ตั้งใจ
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  tjw2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสิรินธร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตั้งใจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม


นายชนะศึก จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน