ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650825
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  650825
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขนาดมอญพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KNADMONPITTAYAKOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านขนาดมอญ
ตำบล :
  ตาตุม
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0885907027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  kanardmon@monpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม


นายอายุ คิดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน