ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750265
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  750265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำปลีกศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nampleeksuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำปลีก
ตำบล :
  น้ำปลีก
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-540411
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/02/2522
อีเมล์ :
   nampleek.fc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำปลีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:07:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา


นายสุเมธ หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน