ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051189
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  051189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแฮดศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhaedsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแฮด
ตำบล :
  บ้านแฮด
อำเภอ :
  บ้านแฮด
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043218214
โทรสาร :
  043218344
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2530
อีเมล์ :
  banhaedsuksaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแฮด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:29:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา


นายบุญเหลือ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน