ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410609
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  410609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบกพร้าว
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  บรบือ
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  ๐๔๓ ๗๐๖๘๖๓
โทรสาร :
  ๐๔๓ ๗๐๖๘๖๓
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  yaotao48@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3 บรบือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางวิทยาคม


นางพิศมัย จำนงพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน