ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280241
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  280241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หว้ากอวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Whakhorwittayalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนซอ
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032-820105
โทรสาร :
  032-820105
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  whakhor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  158 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย


นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน