ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขุนซ่อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
13
28
1
อบ.2
18
13
31
2
อบ.3
20
24
44
2
รวม อบ.
53
50
103
5
ป.1
21
31
52
3
ป.2
17
21
38
3
ป.3
19
24
43
3
ป.4
31
13
44
3
ป.5
25
28
53
3
ป.6
20
17
37
3
รวมประถม
133
134
267
18
ม.1
28
20
48
2
ม.2
16
19
35
2
ม.3
22
19
41
2
รวมมัธยมต้น
66
58
124
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
242
494
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...