ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
13
1
14
1
รวมมัธยมต้น
30
21
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
84
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...