ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนนกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
8
15
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
1
9
10
1
รวมประถม
20
21
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
29
56
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...