ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
22
8
30
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
57
56
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
64
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...