ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
41
26
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
32
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...