ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
37
30
67
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
26
13
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
47
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...