ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
2
อบ.3
19
16
35
2
รวม อบ.
36
31
67
4
ป.1
24
18
42
2
ป.2
19
18
37
2
ป.3
16
25
41
2
ป.4
22
28
50
2
ป.5
25
22
47
2
ป.6
20
24
44
2
รวมประถม
126
135
261
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
166
328
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...