ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
17
26
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
63
66
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
82
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...