ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
30
32
62
2
อบ.2
36
27
63
2
อบ.3
33
34
67
2
รวม อบ.
99
93
192
6
ป.1
53
65
118
3
ป.2
46
53
99
3
ป.3
53
60
113
3
ป.4
52
51
103
3
ป.5
55
58
113
3
ป.6
51
59
110
3
รวมประถม
310
346
656
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
409
439
848
24
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...