ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
377
368
745
75
อบ.2
1,366
1,230
2,596
194
อบ.3
1,437
1,344
2,781
196
รวม อบ.
3,180
2,942
6,122
465
ป.1
1,555
1,468
3,023
200
ป.2
1,626
1,557
3,183
204
ป.3
1,732
1,591
3,323
205
ป.4
1,595
1,376
2,971
200
ป.5
1,620
1,502
3,122
200
ป.6
1,701
1,534
3,235
200
รวมประถม
9,829
9,028
18,857
1,209
ม.1
856
644
1,500
72
ม.2
751
616
1,367
71
ม.3
671
540
1,211
71
รวมมัธยมต้น
2,278
1,800
4,078
214
ม.4
43
53
96
6
ม.5
20
26
46
4
ม.6
20
34
54
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
113
196
14
รวมทั้งหมด
15,370
13,883
29,253
1,902
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...