ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
315
276
591
67
อบ.2
1,337
1,212
2,549
218
อบ.3
1,366
1,278
2,644
217
รวม อบ.
3,018
2,766
5,784
502
ป.1
1,388
1,386
2,774
220
ป.2
1,434
1,369
2,803
221
ป.3
1,627
1,486
3,113
218
ป.4
1,705
1,549
3,254
223
ป.5
1,493
1,374
2,867
221
ป.6
1,617
1,483
3,100
221
รวมประถม
9,264
8,647
17,911
1,324
ม.1
882
755
1,637
85
ม.2
838
752
1,590
83
ม.3
850
695
1,545
83
รวมมัธยมต้น
2,570
2,202
4,772
251
ม.4
131
271
402
11
ม.5
116
191
307
10
ม.6
121
188
309
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
368
650
1,018
30
รวมทั้งหมด
15,220
14,265
29,485
2,107
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...