ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
55
71
126
8
อบ.2
2,435
2,263
4,698
267
อบ.3
2,533
2,467
5,000
275
รวม อบ.
5,023
4,801
9,824
550
ป.1
2,672
2,667
5,339
285
ป.2
2,710
2,595
5,305
285
ป.3
2,989
2,867
5,856
288
ป.4
3,015
2,806
5,821
292
ป.5
2,801
2,666
5,467
283
ป.6
2,860
2,794
5,654
290
รวมประถม
17,047
16,395
33,442
1,723
ม.1
1,139
908
2,047
100
ม.2
1,109
946
2,055
102
ม.3
954
925
1,879
101
รวมมัธยมต้น
3,202
2,779
5,981
303
ม.4
26
40
66
3
ม.5
12
23
35
3
ม.6
14
31
45
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
94
146
9
รวมทั้งหมด
25,324
24,069
49,393
2,585
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...